Privaatsusavaldus

 

Lahtiütlus

Dunlopi saiti kasutades nõustute Dunlopi võrgu privaatsuseeskirjadega. Kui te nendega nõus ei ole, siis ärge palun meie saite kasutage. Me jätame endale õiguse muuta, redigeerida, lisada või eemaldada selle eeskirja osasid suvalisel hetkel. Palun külastage seda lehekülge uuendustega tutvumiseks korrapäraselt. Jätkates meie saitide kasutamist pärast tingimuste muutmist, nõustute ka muudatustega.

Isikuandmete kaitse

Isikuandmete kaitse ja konfidentsiaalsuse põhimõtted

Dunlop Tyre Company, edaspidi "Dunlop", peab isikuandmeid, nagu teie nime, posti- ja elektronpostiaadressi ning telefoninumbrit, privaatseks ja konfidentsiaalseks teabeks. Sellest lähtuvalt salvestatakse teie antud isikuandmed turvalisse kohta, millele on juurdepääs vaid kindlaksmääratud töötajatel või volitatud isikutel. Neid andmeid kasutatakse ainult meie toodete pakkumiseks või meie klientide paremaks teenindamiseks, erandiks on vaid rehvide võrguregistri teave (vt altpoolt). Dunlop ei avalda mingeid isikuandmeid teistele organisatsioonidele.

Andmete kogumine

Kui vaatate Dunlopi veebilehte, teete te seda anonüümselt. Isikuandmeid selle käigus ei koguta. Meie veebilehel on siiski mõned kohad, kus teil palutakse meile vabatahtlikult isiklikku teavet anda, sealhulgas küsitakse teie nime, elektronpostiaadressi vms. Seda on vaja näiteks kirjavahetuseks, leheküljele registreerimiseks, ostu sooritamiseks või võrguküsitlustes osalemiseks.Dunlop võib ka säilitada elektroonilist kirjavahetust, mille adressaadiks on olnud meie klienditeeninduse esindajad, veebihaldur või teised asjasse puutuvad töötajad. Neid andmeid kasutatakse ainult Dunlopis eesmärgiga meie klientide teenindamist pidevalt parandada.Dunlopi veebilehel kogutakse ka teavet lehe külastamise kohta. Näiteks tehakse statistikat selle kohta, mitu külastajat päevas veebilehel käib, mitu päringut veebilehe teatud failide kohta päevas saadakse ja millistest riikidest need päringud on tehtud. Niisugust koondstatistikat kasutatakse selleks, et kohandada meie veebilehe sisu paremini teie vajadustele vastavaks. Samuti võidakse seda statistikat edasi anda kolmandale osapoolele, kuid see ei sisalda mingeid isikuandmeid ning kõnealust statistikat ei saa ka kasutada selliste andmete kogumiseks.Tänapäeval on olemas tehnoloogia, mida nimetatakse küpsisteks (ingl – cookies). Seda tehnoloogiat saab kasutada teile veebilehelt just teid huvitava informatsiooni pakkumiseks. Küpsis on andmeelement, mille veebileht võib saata teie internetisirvijale, mis võib selle siis teie süsteemi salvestada. Mõned Dunlopi leheküljed võivad kasutada küpsiseid selleks, et saaksime lehekülje kasutajaid paremini teenindada. Saate seadistada oma internetisirvija teile märku andma, kui see mõne küpsise saab, andes teile võimaluse otsustada, kas võtate selle vastu või mitte.

Andmete kasutamine

Dunlop võib lehekülastajate poolt meile antud andmeid kasutada näiteks teenuste pakkumiseks, tarbijate poolt meie erinevate toodete ja teenuste vastu tuntava huvi hindamiseks või kasutajate informeerimiseks uutest toodetest ja kampaaniatest. Selliste pakkumiste aluseks võib olla küsitlustes antud teave, ostueelistusi näitav informatsioon või Dunlopi veebilehele saadetud elektronkiri.Kõikide toote- ja teenusepakkumiste adressaadinimekirjade koostamine ja haldamine toimub rangete nõuete kohaselt, mis on kehtestatud tarbija isikuandmete turvalisuse ja privaatsuse kaitseks. Dunlop teeb mõistlikke jõupingutusi selleks, et täita kõik soovid nimede eemaldamiseks mis tahes tavaposti või elektronposti nimekirjadest.Lisaks kasutab Dunlop isikuandmeid ainult viisil, mis vastab nende kogumise otstarbele, või eesmärgil, milleks olete hiljem ise loa andnud. Dunlop astub mõistlikke samme selle nimel, et tagada isikuandmete täpsus, täielikkus ja ajakohasus ning vastavus kasutusotstarbele, võttes aluseks andmed, mis inimene on enda kohta avaldanud.Dunlop on suurfirma, mille kontorid ja andmebaasid asuvad paljudes riikides üle kogu maailma. Dunlop võib teie andmeid üle kanda ka selliste kontorite andmebaasidesse, mis asuvad teie elukohariigist väljaspool. Sellisel viisil edastatavate andmete kaitseks rakendab Dunlop vajalikke turvameetmeid.Soovi korral annab Dunlop üksikisikutele mõistlikkuse piires ligipääsu isikuandmetele, mida Dunlop nende kohta on kogunud ja säilitab. Lisaks annab Dunlop üksikisikutele võimaluse mõistlikkuse piires ebatäpset või mittetäielikku teavet parandada, täiendada või kustutada. Teil on õigus oma nõusolek enda andmete edasiseks töötlemiseks tagasi võtta. Sellisel juhul ei saa Dunlop võib-olla enam jätkata teatud funktsioone, mille jaoks andmed algselt koguti (koos kõigi sellest tulenevate järelmõjudega). Lisaks on teil õigus takistada oma andmete edasist edastamist kolmandale osapoolele, kui andmekaitsemeetmed ei ole piisavad. Võtke meiega ühendust ja Dunlop hoolitseb teie probleemide lahendamise eest.

Rehvide võrguregistri informatsioon

Mingeid andmeid, mis on antud kasutajate poolt rehvide registreerimisvormi täitmisel, ei edastata ühelegi kolmandale osapoolele (välja arvatud seadusega sätestatud juhud) ega kasutata turunduseesmärkidel. Kõiki teie poolt rehvide registreerimisvormil antud andmeid säilitatakse eraldi rehvide registri andmebaasis ning neid ei kasutada mingil muul otstarbel.

Avalikustamine

Kuna Dunlop peab kõiki meie kogutud ja säilitatavaid isikuandmeid konfidentsiaalseks, on meie poliitikaks veebilehel kogutud isikuandmeid kolmandatele osapooltele mitte avaldada, välja arvatud olukorras, kus seda nõuab seadus või see on vajalik kohtu või valitsuse läbiviidava uurimise või juurdluse huvides. Dunlop ei müü, rendi ega edasta isikuandmeid muudele organisatsioonidele.

Teised veebilehed

Dunlopi veebileht võib sisaldada linke teistele lehekülgedele ja me anname endast parima, et tegu oleks ainult selliste veebilehtedega, mis jagavad meie rangeid standardeid ja austust kasutajate privaatsuse vastu. Sellegipoolest ei vastuta me teiste veebilehtede sisu ega isikuandmete kaitsemeetmete eest.

Lapsed

Dunlop ei kogu oma veebilehe kaudu teadlikult mingisugust isikutuvastust võimaldavat informatsiooni (nimi, aadress ja telefoninumber) alla 13-aastastelt lastelt. Dunlop juhib alla 13-aastaste laste tähelepanu spetsiaalselt sellele, et nad ei annaks antud veebilehel kõnealust informatsiooni. Me ei luba praegu alla 13-aastastel lastel registreeruda ega osaleda veebilehel toimuvates võistlustes või kampaaniates. Kui aga alla 13-aastase lapse vanem või hooldaja sellegipoolest usub, et laps on andnud meile isikutuvastust võimaldavat teavet, peaks lapsevanem või hooldaja meiega ühendust võtma, juhul kui ta soovib sellise teabe kustutamist meie andmebaasist. Kui Dunlop saab teada, et meie andmebaasis on taaskasutataval kujul olemas isikutuvastust võimaldavad andmed alla 13-aastase lapse kohta, kustutame me need andmed oma andmebaasist. Lisaks peaks iga alla 18-aastane laps või noor küsima luba oma vanemalt või hooldajalt, enne kui meie veebilehel mingeid isikuandmeid avaldab või kasutab.