Dunlopruiter op weg voor cityscape bij nacht

DUNLOP PROMOTIONS.

De Dunlop Mission: Grip cashback-promotie is nu afgelopen. Blijf de Dunlop moto-website controleren voor nieuwe promoties.

DUNLOPMOTOREWARDS.EU

KIES UIT ONZE BEST PRESTERENDE BANDEN.

Regels en Voorwaarden van de promotiecampagne "Cashback Actie Campagne"

(de “Regels en Voorwaarden”)

 

 1. Algemene bepalingen

1. De "Cashback Actie Campagne" promotiecampagne (de "Campagne") is een marketingactie ontwikkeld door Goodyear Dunlop Tires Operations S.A., met hoofdkantoor gelegen te Avenue Gordon Smith, L-7750 Colmar-Berg, Luxemburg, geregistreerd bij het Luxemburgse Handels- en Bedrijvenregister onder nummer B71.219 (de "Organisator"), die erop is gericht om de verkoop van motorbanden van het merk Dunlop in de maten zoals beschreven in Bijlage 1 bij deze Regels en Voorwaarden (de "Banden") te verhogen.

2. Implementatie van de Campagne wordt ondersteund en uitgevoerd door PRO DUCT by Business Friends sp. z o.o., met hoofdkantoor te Warschau at ul. Jankowska 10 (02-129 Warschau, Polen) ingeschreven in het Poolse bedrijvenregister dat wordt bijgehouden door de Arrondissementsrechtbank voor de hoofdstad Warschau in Warschau, XII Commerciële afdeling van het Nationale Rechtbankregister onder het nummer 0000004049 (de "Administrator").

3. De Campagne is erop gericht Deelnemers te belonen die voldoen aan alle voorwaarden die hierin staan beschreven voor de aankoop van Banden, inclusief plaatsing, gedurende de looptijd van de Campagne, die zij rechtstreeks hebben gekocht bij verkooppunten die staan beschreven in Bijlage 2 bij deze Regels en Voorwaarden (gezamenlijk de "Partners" en individueel de"Partner").

4. Deze Regels en Voorwaarden worden gepubliceerd op de website van de Campagne: www.dunlopmotorewards.eu (de “Website”) gedurende de volledige looptijd van de Campagne.

5. Deze Campagne is geen, en kan in geen geval worden beschouwd als een kansspel.

 

2. Voorwaarden voor deelname aan de Campagne

1. De Campagne is uitsluitend bedoeld voor consumenten (d.w.z., natuurlijke personen die de Banden kopen en laten plaatsen voor gebruik naast hun mogelijke professionele of bedrijfsactiviteiten) met woonplaats in Nederland die voldoen aan de volgende voorwaarden gedurende de volledige looptijd van de Campagne:

a) tijdens het registratieproces op de Website instemmen met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de Website; en

b) hun deelname aan de Campagne registreren op de Website door deze Regels en Voorwaarden te aanvaarden en door hun betreffende aanmelding te versturen (d.w.z. alle verplichte velden op de Website invullen en klikken op een link in de e-mail die zij ontvangen van de Organisator na voltooiing van het registratieproces); en

c) de aankoop van Banden met plaatsing hebben geregistreerd overeenkomstig § 4 van deze Algemene Voorwaarden; de “Deelnemers” of individueel de "Deelnemer”.

2. Deelname aan de Campagne is uitgesloten voor personeelsleden en familieleden van de Organisator en personeel van andere entiteiten die deelnemen aan de ontwikkeling en uitvoering van de Campagne in opdracht van de Organisator, en personen die een permanente werkrelatie hebben met dergelijke entiteiten op een niet-arbeidscontractbasis.

3. Aan de Campagne mag niet worden deelgenomen door bedrijven of personen die Banden met plaatsing kopen als onderdeel van hun professionele of bedrijfsactiviteiten.

4. De Organisator behoudt zich het recht voor om deelname van een Deelnemer aan de Campagne te weigeren in geval van schending van deze Regels en Voorwaarden, en bij het uitvoeren van activiteiten die de goede naam, reputatie of belangen van de Organisator schaadt of in diskrediet brengt. De Organisator behoudt zich ook het recht voor om deelname van Deelnemers aan de Campagne te weigeren indien zij een onvolledig(e) of vals(e) adres, aankoopbon of naam opgeven. In dergelijke gevallen verliezen uitgesloten Deelnemers het recht op het ontvangen van een Compensatie. Als de Compensatie al is ontvangen door de uitgesloten Deelnemers, kan de Organisator directe terugbetaling van het gelijkwaardige bedrag van deze Deelnemers vereisen.

 

3. Duur van de Campagne

1. De Campagne start op 01/05/2020 en duurt tot en met 30/06/2020 (de “Looptijd van de Campagne”), wat betekent dat de Compensaties uitsluitend worden toegekend voor aankoop van Banden inclusief plaatsing binnen de bovengemelde periode aan Deelnemers die voldoen aan de hierin genoemde voorwaarden.

2. Omwille van deze Campagne wordt de datum van aankoop en plaatsing van de Banden door Deelnemers geacht de datum te zijn die staat vermeld op de BTW-facturen of bonnen die op correcte wijze zijn geüpload naar de Website en die een dergelijke aankoop en plaatsing van de Banden door de betreffende Deelnemers bevestigen.

 

4. Werkwijze van de Campagne

1. De Organisator kent een Compensatie toe aan Deelnemers die voldoen aan alle voorwaarden die staan vermeld in deze Regels en Voorwaarden bij de aankoop van Banden met plaatsing binnen de Voorwaarden van de Campagne direct van een Partner op voorwaarde dat de bovengenoemde aankoop en plaatsing op de juiste wijze zijn geregistreerd op de Website op uiterlijk 14/07/2020 overeenkomstig punt 2 hieronder en door de Administrator zullen worden goedgekeurd tijdens het verificatieproces.

2. Om de Compensatie te krijgen, moeten Deelnemers de aankoop en de plaatsing van een set (één voor- en één achterband met dezelfde productnaam) Banden waarop de Campagne betrekking heeft registreren op de Website - en indien niet uitgevoerd tijdens de registratie op de Website - hun bankrekening samen met de betreffende sort code (d.w.z. IBAN en SWIFT/BIC-nummer), opgeven. Tijdens het registratieproces moeten Deelnemers duidelijke scans of foto's van BTW-facturen of bonnen uploaden naar de Website, als bewijs dat zij de Banden en plaatsing direct hebben afgenomen bij geselecteerde Partners binnen de Looptijd van de Campagne (waaronder informatie over het bandenpatroon, aantal gekochte Banden, type en productiejaar van een motor uitgerust met dergelijke Banden).

3. Alle scans en foto's van BTW-facturen of bonnen die door Deelnemers naar de Website zijn geüpload worden gecontroleerd en goedgekeurd door de Administrator. De Administrator zal noch aan de Organisator noch aan een van de Aangesloten bedrijven enige commercieel gevoelige informatie van de Deelnemers verstrekken (met name informatie over prijzen van gekochte Producten en plaatsing).

4. De Organisator behoudt zich het recht voor om het toekennen van een Compensatie te weigeren bij Deelnemers die niet op de juiste wijze de aankoop van de Banden en plaatsing hebben geregistreerd op de Website samen met alle vereiste informatie per 14/07/2020 of aan een Deelnemer die de Banden na registratie op de Website aan de Partner heeft geretourneerd.

5. Onderhevig aan de beperkingen die staan genoemd bij punt 6 hieronder krijgen Deelnemers die de Banden en plaatsing afnemen van geselecteerde Partners tijdens de looptijd van de Campagne en die hun aankoop en plaatsing op de juiste wijze hebben geregistreerd op de Website binnen de looptijd die hierin staat vermeld, een compensatie ten bedrage van €40 voor één set Banden (d.w.z. een voor- en achterband van hetzelfde profiel) die op de juiste wijze is geregistreerd op de Website en is goedgekeurd door de Administrator tijdens het verificatieproces (de “Compensatie”).

6. Elke Deelnemer kan uitsluitend één Compensatie worden toegekend tijdens de volledige Looptijd van de Campagne.

 

5. Bekendmaking van de Campagneresultaten en betaling van de Compensatie

1. Het verificatieproces om te controleren of alle Deelnemers hebben voldaan aan alle verplichte criteria om voor Compensatie in aanmerking te komen, zal worden uitgevoerd door de Administrator tot uiterlijk 30/07/2020.

2. Alle Deelnemers worden binnen 14 dagen geteld vanaf de voltooiing van het verificatieproces aangegeven in punt 1 hierboven geïnformeerd over hun resultaten van de Campagne gestuurd naar het e-mailadres dat zij hebben verstrekt tijdens het registratieproces op de Website.

3. Compensaties worden door de Administrator direct uitbetaald aan Deelnemers binnen 40 dagen geteld vanaf de beëindiging van het verificatieproces aangegeven in punt 1 hierboven. Compensaties worden direct overgemaakt naar de bankrekening aangegeven door elke Deelnemer tijdens het registratieproces op de Website.

 

6. Klachten

1. Deelnemers hebben het recht om een klacht over de Campagne in te dienen.

2. Deelnemers zijn verplicht om klachten rechtstreeks schriftelijk te richten aan de Organisator via aangetekend schrijven, per koerier of via e-mailcorrespondentie binnen 30 dagen vanaf de datum van ontvangst van de informatie over enige onregelmatigheden aangaande de Campagne. Alle klachten die door de Organisator na de bovengenoemde periode worden ontvangen worden niet ontvankelijk verklaard door de Organisator. Klachten kenbaar gemaakt via aangetekend schrijven of per koerier worden verstuurd naar het volgende adres van de Organisator: Goodyear Dunlop Tires Operations S.A., Motorcycle Marketing Department, Avenue Gordon Smith, L-7750 Colmar-Berg, Luxembourg. Klachten kenbaar gemaakt via e-mailcorrespondentie worden verstuurd naar het volgende e-mailadres van de Organisator: contact@dunlopmotorewards.eu.

3. De beslissing over het aanvaarden of weigeren van de klachten ligt bij de Organisator die de Deelnemer die de klacht heeft ingediend schriftelijk binnen 30 dagen na de ontvangst ervan zal informeren over zijn definitieve besluit. Onderhevig aan verschillende bepalingen van punt 2, dient alle andere communicatie tussen Deelnemers, de Administrator en de Organisator via correspondentie via de Website of via e-mail plaats te vinden verzonden naar het volgende e-mailadres van de Administrator: dunlopmototeam@product.pl of naar het volgende e-mailadres van de Organisator: contact@dunlopmotorewards.eu.

 

7. Persoonsgegevens van Deelnemers

1. De Organisator wordt beschouwd als de gegevensbeheerder ten aanzien van het verwerken van de persoonsgegevens van de Deelnemers die deelnemen aan de Campagne.

2. De Deelnemers hebben het recht op toegang tot hun persoonsgegevens en voor het rectificeren ervan door contact op te nemen met privacy@dunlopmotorewards.eu. Verstrekte gegevens worden verwerkt voor uitvoering van de Campagne, het uitreiken en betalen van de Compensaties. De openbaarmaking van persoonsgegevens geschiedt vrijwillig, maar is verplicht om te kunnen deelnemen aan de Campagne.

 

8. Slotbepalingen

1. Deze Regels en Voorwaarden zijn bindend voor alle partijen die deelnemen aan de Campagne. De Regels en Voorwaarden zetten de bepalingen van de Campagne, de van toepassing zijnde criteria van deze Campagne en de rechten en plichten van de Organisator, Administrator en Deelnemers uiteen.

 

Bijlage 1 bij de Regels en Voorwaarden van de promotiecampagne "Cashback Actie Campagne"

LIJST MET MOTORBANDEN WAARVAN DE AANKOOP EN PLAATSING WORDEN BELOOND TIJDENS DE LOOPTIJD VAN DE "CASHBACK ACTIE CAMPAGNE"-CAMPAGNE:

Om in aanmerking te komen moeten deelnemers een set banden kopen (een voor- en achterband)

1. Roadsmart III

2. Sportsmart MK3

3. Sportsmart TT

4. Trailmax Meridian

5. Mutant

6. American Elite

7. D212 GP Racer

 

Bijlage 2 bij de Regels en Voorwaarden van de promotiecampagne "Cashback Actie Campagne"


LIJST MET PARTNERS DIE DEELNEMEN AAN DE "CASHBACK ACTIE CAMPAGNE"-CAMPAGNE:

Dealer Name

Address

Postcode

City

AFFETTO DUCATI

EWIJKSEWEG 3

6611AG

OVERASSELT

AFS MOTORPARTS

VOLTASTRAAT 21

1446VA

PURMEREND

ARIE MOLENAAR MOTORS BV

EINSTEINWEG 4

3404LK

IJSSELSTEIN

ARNOLD'S MOTORSHOP

A. PLESMANLAAN 11

9615TJ

KOLHAM

AXEL'S BIKE SHOP BV

PASCALSTRAAT 8

1704RD

HEERHUGOWAARD

BAKKER MOTOR SERVICE

ZWANENBURGERDIJK 348B

1161NN

ZWANENBURG

BERT LANSER MOTOREN VOF

BAMENDAWEG 50

3319GS

DORDRECHT

BIKERS WORLD

LIJNBAAN 21H

1969NB

HEEMSKERK

BLOM MOTOREN

'T KOENDERT 4

3831RB

LEUSDEN

BOLMAN MOTOREN

ZONWEG 47

2516AK

DEN HAAG

BOONSTRA MOTOREN

KIELER BOCHT 57

9723JA

GRONINGEN

DE ZWART MOTOREN

MOESDIJK 15A

6004AX

WEERT

DIPI B.V.

PHANTOM 1

5126RJ

GILZE

DOMBURG MOTOREN

TRANSPORTWEG 13-15

2421LT

NIEUWKOOP

DOORNEKAMP MOTORSPORT

DE WEL 30

3871MV

HOEVELAKEN

GEBBEN MOTOREN BV

INDUSTRIEWEG 25

7949AJ

ROGAT

GOEDHART MOTOREN BV

EUROPAWEG 1D

2411NE

BODEGRAVEN

HANS VAN WIJK

GOUDSTRAAT 97

2718RD

ZOETERMEER

HET MOTORHUIS

HEGEDYK 18C

8404GB

LANGEZWAAG

HM-SERVICE AND PARTS

EUROPALAAN 91

5481JD

SCHIJNDEL

HOEGEE SUZUKI CENTER BV

KONINGSTRAAT 88

6654AH

AFFERDEN

HUYBERS MOTOREN

EUROPALAAN 91

5481JD

SCHIJNDEL

JOPPEN MOTOREN C.V.

STRIJPERDIJK 3-D

5595XM

LEENDE

KLIJNSTRA MOTOREN

PAPIERBAAN 2G

9672BH

WINSCHOTEN

LEMAR MOTOREN

STATIONSWEG 120J

5807AD

OOSTRUM

LEMSTRA MOTOREN

MADAME CURIESTRAAT 12

1821BM

ALKMAAR

MOLENAAR MOTORS B.V.

EINSTEINWEG 5-7

3404LE

IJSSELSTEIN

MOTOCARE PARKSTAD

HEIVELDSTRAAT 127

6466AJ

KERKRADE

MOTOMAAT/ MOTORKUIPEN

SAN FRANCISCOSTRAAT 46-48

1175RE

LIJNDEN

MOTOPORT GOES

NOBELWEG 4

4462GK

GOES

MOTOR CENTRUM ROOSENDAAL BV

GASTELSEWEG 145

4705AB

ROOSENDAAL

MOTOR CITY AMSTERDAM

JARMUIDEN 31

1046AC

AMSTERDAM

MOTOR HOUTRUST BV

PRINSES ARIANELAAN 10

2496XB

DEN HAAG

MOTOR OOST BV

DE BLEEK 20

7468DL

ENTER

MOTORBANDEN QUICK SERVICE

HOEKEINDSEWEG 68

2665KE

BLEISWIJK

MOTORCENTRUM BRUURS V.O.F.

DE MOSSEL 67

1723HX

NOORD SCHARWOUDE

MOTORCENTRUM RIJEN B.V.

RIJKSWEG 96

5121RC

RIJEN

MOTORCOMPANY NIEUWERKERK

'S-GRAVENWEG 328E

2911BK

NIEUWERKERK AD IJSSEL

MOTOREXPERTS

JAN FLAMELINGSTRJITTE 1

9036VM

MENAAM

MOTORHUIS BAKKER

NOORD-VEENKANAAL Z.Z. 12

7831AS

NIEUW-WEERDINGE

MOTORHUIS BRABANT

LANNERSTRAAT 9

5011ET

TILBURG

MOTORPLANET

MARKERKANT 15 18

1314AX

ALMERE

MOTORPLAZA HEERENVEEN B.V.

DE MARS 24

8448CP

HEERENVEEN

MOTORQUICKSERVICE

VOORVESTE 9A

3992DC

HOUTEN

MOTORSERVICE PEETERS

EDISONSTRAAT 9

7131PB

LICHTENVOORDE

MOTOSTORE BARENDRECHT B.V.

AALBORG 9

2993LP

BARENDRECHT

NIPPON BIKES

DS. KOPSSTRAAT 54

5022CH

TILBURG

PAUL DE WIT MOTOREN

INDUSTRIEWEG 4-6

1521NA

WORMERVEER

PAUL'S MOTOREN

JAN TINBERGENSTRAAT 27H

2811DZ

REEUWIJK

QUISPEL MOTOREN B.V.

INDUSTRIEWEG 10A

5753PC

DEURNE

RECO MOTORSERVICE

GIJZENVELD 3

4817ZE

BREDA

ROKE MOTORS B.V.

ONDERNEMINGSWEG 9

3641RZ

MIJDRECHT

ROSA MOTOREN

ZOERBEEMDEN 10A

6245LR

EIJSDEN

RVK MOTOREN

WATERMANSTRAAT 54

7324AK

APELDOORN

SIMAKO-BDM APELDOORN B.V.

STADHOUDERSMOLENWEG 99

7317BP

APELDOORN

SIMAKO-BDM ELST B.V.

INDUSTRIEWEG 28

6662PA

ELST

STREET BIKES

PATRIJSSTRAAT 2A

4793HV

FIJNAART

TEAM LIEMERS MOTOREN

RIVIERWEG 3A

6988BG

LATHUM

TEN KATE MOTOREN BV OND. EN ACC.

ROLLECATE 55

7711GG

NIEUWLEUSEN

TERMAAT MOTOREN B.V.

HERTOGSTRAAT 74

6511SE

NIJMEGEN

TWIN PARTS

OEVERKRUID 6

9738AK

GRONINGEN

VAN DE KUINDER MOTOREN BV

VERL. ZUIDERLOSWAL 27

1216BW

HILVERSUM

VAN HARTEN AMERSFOORT BV

BERGSTRAAT 17

3811NE

AMERSFOORT

VAN MEEL MOTOREN BV

BRIELTJENSPOLDER 26

4921PJ

MADE

VAN VEEN MOTOREN

'S GRAVENZANDSEWEG 53

2291PE

WATERINGEN

VERHOEVEN MOTOREN

NIJVERHEIDSWEG 1D

6651KS

DRUTEN

VOF BENJAN MOTOREN

KAARTENMAKERSTRAAT 1

2984CB

RIDDERKERK

VN Motoren

DE SLOF 24A

5107RJ

DONGEN

ETS Zeeland

MIDDELGATSTRAAT 7

4456BM

LEWEDORP

Motor Centrum Eibergen

NIJVERHEIDSSTRAAT 12

7151HN

EIBERGEN

Van Vliet Motorsport

VLOTLAAN 117

2681 TW

MONSTER

Uwvoertuig.nl

TIELSESTRAAT 178

6673AE

ANDELST

Keram Motorrad

AUSTRALIELAAN 30

6199AA

MAASTRICHT AIRPORT