Dunlop-rytter på vei foran bybildet om natten

DUNLOP PROMOTIONS.

Dunlop-oppdraget: Grip-promotering er nå avsluttet. Fortsett å sjekke Dunlop moto-nettstedet for nye kampanjer.

dunlopmotorewards.eu

VELG MELLOM VÅRE BESTE DEKK.

Regler og betingelser for kampanjen «MISSION:GRIP»

(heretter omtalt som «regler og betingelser»)

 

1. Generelle regler

1. Kampanjen «MISSION: GRIP» ( «Kampanjen») er et markedsføringstiltak utviklet og iverksatt av Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. ( «Arrangøren»). Arrangøren har sitt registrerte hovedkontor i Avenue Gordon Smith, L-7750 Colmar-Berg, Luxembourg og er registrert i Luxembourgs handels- og bedriftsregister med nummeret B71.219. Kampanjen har som mål å øke kjøpet av motorsykkeldekk av merket Dunlop i de mønstrene som er definert i Vedlegg 1 til disse reglene og betingelsene ( «Dekkene»).

2. Implementering av kampanjen støttes og administreres av PRO DUCT by Business Friends sp. z.o.o. («Administratoren»), som har sitt registrerte hovedkontor i Warszawa på ul. Jankowska 10 (02-129 Warszawa, Polen) og er registrert i det polske foretaksregisteret for rettskretsen i hovedstadsområdet Warszawa i Warszawa, XII kommersielle divisjon av det nasjonale foretaksregisteret med foretaksnummer 0000004049.

3. Kampanjen har som mål å belønne deltakerne som oppfyller alle betingelsene i dette dokumentet, for å ha kjøpt Dekk med tilhørende monteringstjenester i løpet av Kampanjeperioden direkte fra et forhandlersted som definert i Vedlegg 2 til disse reglene og betingelsene (heretter samlet omtalt som «Partnerne» eller enkeltvis som «Partneren»).

4. Belønningen som utstedes til deltakere som oppfyller samtlige betingelser som fremgår av dette dokument følger av Vedlegg 3 («Belønning»),

5. Disse reglene og betingelsene blir offentliggjort på Kampanjens nettsted som opprettholdes under følgende nettadresse: www.dunlopmotorewards.eu (heretter omtalt som «Nettstedet») under hele Kampanjeperioden.

6. Denne Kampanjen er ikke og skal ikke, under noen omstendigheter, være å anse som et tilfeldig premiespill.

 

2. Betingelser for å kunne delta i kampanjen

1. Kampanjen er utformet bare og utelukkende for forbrukere (dvs. enkeltpersoner som kjøper dekk sammen med monteringstjenester utenom sin profesjonelle eller næringsrelaterte aktivitet) som bor i Norge og som har oppfylt alle følgende betingelser i løpet av Kampanjeperioden:

a) - at de uttrykkelig har godkjent brukervilkårene for Nettstedet ved registreringen på Nettstedet

b) - at de registrerer deltakelsen i Kampanjen på Nettstedet ved å godta disse reglene og betingelsene og ved å sende inn den relevante søknaden (dvs. fylle ut alle obligatoriske felt på Nettstedet og klikke på en link i e-posten de mottar fra Arrangøren for å fullføre registreringsprosessen)

c) - at kjøpet av Dekk sammen med monteringstjenester er riktig registrert på Nettstedet i samsvar med § 4 i disse reglene og betingelsene heretter omtalt samlet som «Deltakerne» eller enkeltvis som «Deltakeren».

2. Det er ikke tillatt å delta i Kampanjen for Arrangørens ansatte, deres familiemedlemmer eller ansatte hos andre selskaper som har deltatt i utviklingen og implementeringen av Kampanjen på oppdrag av Arrangøren, eller for personer som har et permanent samarbeidsforhold til slike selskaper på selvstendig, kontraktbasert grunnlag.

3. Det er ikke tillatt å delta i Kampanjen for bedrifter og enkeltpersoner som kjøper Dekk sammen med monteringstjenester i forbindelse med sine profesjonelle eller næringsrelaterte aktiviteter.

4. Arrangøren forbeholder seg retten til å avgjøre om en Deltakers rett til å delta i Kampanjen skal trekkes tilbake på grunn av brudd på disse reglene og betingelsene, samt hvis deltakeren deltar i aktiviteter som kan skade eller medføre risiko for Arrangørens gode navn og rykte eller næringsrelaterte interesser. Arrangøren forbeholder seg også retten til å avgjøre om en Deltakers rett til å delta i Kampanjen skal trekkes tilbake på grunn av ufullstendige eller falske adresser, navn eller kjøpsbevis. I slike tilfeller kan ekskluderte Deltakere miste retten til å motta noen form for Belønning. Hvis Belønningen allerede er mottatt av ekskluderte Deltakere, kan Arrangøren kreve tilbakebetalt et tilsvarende beløp direkte fra dem.

 

3. Kampanjens varighet

1. Kampanjen begynner den 01.05.2020 og varer til 30.06.2020 ( «Kampanjeperioden»). Det betyr at Belønninger bare vil bli gitt for kjøp av Dekk sammen med monteringstjenester innenfor den ovennevnte perioden av Deltakere som oppfyller alle betingelsene som er definert her.

2. Innenfor denne Kampanjen defineres datoen for kjøp og montering av Dekkene som datoen som er angitt på MVA-fakturaen eller kvitteringen som lastes opp til Nettstedet for å bekrefte kjøp og montering av Dekk av de aktuelle Deltakerne.

 

4. Hvordan kampanjen fungerer

1. Arrangøren påtar seg å dele ut Belønningen til Deltakere som oppfyller alle betingelsene som er angitt i disse reglene og betingelsene for kjøp av Dekk sammen med monteringstjenester innenfor Kampanjeperioden direkte fra en Partner under forutsetning av at ovennevnte kjøp og montering blir riktig registrert på Nettstedet innen 05.07.2020 i samsvar med punkt 2 nedenfor, og blir godkjent av Administratoren under verifiseringsprosessen.

2. For å kunne motta Belønningen må Deltakerne registrere kjøp og montering av et sett (ett fordekk og ett bakdekk med samme produktnavn) med Dekk som dekkes av Kampanjen og – hvis dette ikke ble gjort under registreringen på Nettstedet – oppgi den adresse som Belønningen skal sendes til.. Under kjøpsregistreringsprosessen må Deltakerne laste opp til Nettstedet tydelig skannede eller fotograferte versjoner av MVA-fakturaer eller kvitteringer som bekrefter kjøpet av Dekk og monteringstjenester direkte fra utvalgte Partnere innenfor Kampanjeperioden (inkludert informasjon om dekkmønster, antall kjøpte dekk og type og produksjonsår for motorsykkelen dekkene blir montert på).

3. Alle innskannede eller fotograferte MVA-fakturaer som Deltakerne laster opp til Nettstedet, vil bli verifisert og godkjent av Administratoren. Administratoren vil ikke utlevere kommersielt sensitiv informasjon som er mottatt fra Deltakerne (spesielt informasjon om prisen på de innkjøpte produktene og monteringstjenestene), verken til Arrangøren eller til noen av deres samarbeidspartnere.

4. Arrangøren forbeholder seg retten til å nekte å utdele en Belønning til Deltakere som ikke har registrert kjøpet av Dekk og monteringstjenester riktig på Nettstedet sammen med all nødvendig informasjon innen 05.07.2019, eller til Deltakere som har returnert de innkjøpte Dekkene til Partneren de ble kjøpt hos, etter at kjøpet ble registrert på Nettstedet.

5. Under de begrensningene som er angitt i punkt 6 nedenfor, vil Deltakere som har kjøpt Dekk sammen med monteringstjenester fra utvalgte Partnere under Kampanjeperioden og deretter registrert dette kjøpet og monteringen på Nettstedet innenfor den tidsrammen som er angitt i dette dokumentet, motta Belønningen for ett sett med dekk (dvs. for- og bakdekk med samme mønster) som er riktig registrert på Nettstedet og godkjent av Administratoren under verifiseringsprosessen .

6. Hver Deltaker kan bare motta én Belønning innenfor Kampanjeperioden.

 

5. Kunngjøring av Kampanjens resultater og utdeling av Belønninger

1. Verifiseringsprosessen av Deltakernes utfylling av alle kvalifiseringskriterier som gir dem rett til å motta Belønninger, skal være gjennomført av Administratoren senest 31.07.2020.

2. Alle Deltakere vil innen 14 dager etter at verifiseringsprosessen som angitt i punkt 1 ovenfor er fullført, bli varslet om Kampanjeresultatet med en e-post som sendes til den e-postadressen hver enkelt Deltaker har oppgitt under registreringsprosessen på Nettstedet.

3. Belønning vil bli utdelt direkte av Administratoren til Deltakerne innen 40 dager etter at verifiseringsprosessen som angitt i punkt 1 ovenfor er fullført. Belønninger vil bli sendt direkte til den adresse som hver enkelt Deltaker har oppgitt under registreringsprosessen på Nettstedet.

 

6. Klager

1. Deltakerne har rett til å sende inn klager i forbindelse med Kampanjen.

2. Deltakerne må sende inn eventuelle klager skriftlig direkte til Arrangøren med rekommandert post eller kurertjeneste eller med e-post innen 30 dager etter at informasjonen om eventuelle feil i forbindelse med Kampanjen ble mottatt. Klager som mottas av Arrangøren etter den ovennevnte perioden, vil ikke bli behandlet av Arrangøren. Klager som sendes med rekommandert post eller kurertjeneste skal sendes til Arrangøren på følgende adresse: Goodyear Dunlop Tires Operations S.A., Motorcycle Marketing Department, Avenue Gordon Smith, L-7750 Colmar-Berg, Luxembourg. Klager som sendes med e-post, skal sendes til Arrangøren på følgende e-postadresse: contact@dunlopmotorewards.eu

3. Avgjørelsen om å godta eller avvise en klage, blir tatt av Arrangøren, som vil informere den klagende Deltakeren skriftlig om den endelige avgjørelsen innen 30 dager etter at klagen ble mottatt. Utover bestemmelsene i § 6 nr 2 ovenfor, skal all annen kommunikasjon mellom Deltakere, Arrangøren og Administratoren foregå via Nettstedet eller med e-post som sendes til Administratoren på følgende e-postadresse: dunlopmototeam@product.pl ellertil Arrangøren på følgende e-postadresse: contact@dunlopmotorewards.eu

 

7. Deltakernes personlige informasjon

1. Arrangøren skal anses som databehandlerangående behandlingen av personlig informasjon om deltakerne i kampanjen. Deltakeren bekrefter og aksepterer at Arrangøren, underlagt gjeldende lov, som databehandler kan behandle informasjon om deltakernes personlige data i samsvar med personvernerklæringen som er å finne på www.goodyear.com («personvernerklæringen»).

2. Deltakeren bevitner at han/hun har lest og forstått denne personvernerklæringen og godtar at Arrangøren behandler hans/hennes personlige informasjon i samsvar med personvernerklæringen.

3. Deltakerne har rett til å få tilgang til sin personlige informasjon og rette den opp ved å kontakte privacy@dunlopmotorewards.eu . Den oppgitte informasjonen vil bli behandlet for å kunne gjennomføre Kampanjen og tildele og utbetale Belønninger. Utlevering av personlig informasjon er frivillig, men obligatorisk for å kunne delta i Kampanjen.

 

8. Endelige bestemmelser

1. Disse reglene og betingelsene er bindende for alle parter som deltar i Kampanjen. Reglene og betingelsene dekker prinsippene for Kampanjen, kriterier for hvem som kan delta i Kampanjen samt Arrangørens, Administratorens og Deltakernes rettigheter og plikter.

 

Vedlegg 1 til reglene og betingelsene for kampanjen «MISSION:GRIP»

LISTE OVER MOTORSYKKELDEKK SOM DET BLIR UTBETALT BELØNNINGER FOR I FORBINDELSE MED KAMPANJEN «MISSION:GRIP»

For å kvalifisere seg må deltakerne kjøpe et sett med dekk (for- og bakdekk) av

1. Roadsmart III

2. Sportsmart Mk3

3. Mutant

4. Sportsmart TT

5. American Elite

6. D212 GP Racer

7. TrailSmart Meridian

 

Vedlegg 2 til reglene og betingelsene for kampanjen «MISSION:GRIP»

LISTE OVER PARTNERE SOM DELTAR I KAMPANJEN «MISSION:GRIP»DEALER NAME

ADDRESS

POSTCODE

TOWN

GEIR HESTMANN MOTOR AS

ØKERNVEIEN 121

579

OSLO

AMD MOTORSYKLER AS

OLAF SCHOUS VEI 6

572

OSLO

ULF ØVERBYE AS

GARDERMOVEGEN 13

2050

JESSHEIM

MC OSLO AS

STRØMSVEIEN 344

1081

OSLO

SPEED MOTORCENTER AS

SKOLMAR 30 A

3232

SANDEFJORD

BODAHL JOHANSEN AS

HABORNVEIEN 46

1617

FREDRIKSTAD

BODAHL-JOHANSEN AS AVD FRSTAD

RÅBEKKSVINGEN 2

1617

FREDRIKSTAD

BODAHL-JOHANSEN AS AVD. MYSEN

RAMSTADVN.13

1850

MYSEN

BODAHL JOHANSEN AS AVD. SVINESUNDPARKEN

SVINESUNDPARKEN 11 A

1788

HALDEN

BODAHL-JOHANSEN AS AVD.SKI

VERKSTEDVN.17

1400

SKI

BODAHL-JOHANSEN AS AVD. ØRA

HABORNVEIEN 46

1630

GAMLE FREDRIKSTAD

BODAHL-JOHANSEN AS-RAKKESTAD

SARPSBORGVN.9

1890

RAKKESTAD

BODAHL-JOHANSEN AS,AVD. HALDEN

GRØNLIVEIEN 3

1782

HALDEN

RS MOTOR & MARINE

FISKERSTRANDVEGEN 125

6035

FISKARSTRAND

MC MARINE

HESTHAUGVEIEN 16

5119

ULSET

HANEBO & SORTVIK AS

SLUPPENVEIEN 1

7037

TRONDHEIM