Honda CB 1000R med Dunlop SportSmart Mk3-dekk kjørende ned åpen gate

GRATIS ALPINESTARS STANDBY RYGGSEKK FRA DUNLOP.

Dunlop "Oppdrag: Grep." kampanjen er nå ferdig. Vennligst fortsett å besøke Dunlop motorsykkel nettstedet for nye og spennende kampanjer.

dunlopmotorewards.eu

VELG MELLOM VÅRE BESTE DEKK.

Regler og betingelser for kampanjen «MISSION:GRIP»

(heretter omtalt som «regler og betingelser»)

 

1. Generelle regler

1.         Kampanjen «MISSION: GRIP» ( «Kampanjen») er et markedsføringstiltak utviklet og iverksatt av Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. ( «Arrangøren»). Arrangøren har sitt registrerte hovedkontor i Avenue Gordon Smith, L-7750 Colmar-Berg, Luxembourgog er registrert i Luxembourgs handels- og bedriftsregister med nummeret B71.219. Kampanjen har som mål å øke kjøpet av motorsykkeldekk av merket Dunlop i de mønstrene som er definert i Vedlegg 1til disse reglene og betingelsene ( «Dekkene»).

2.         Implementering av kampanjen støttes og administreres av PRO DUCT by Business Friends sp.  z.o.o. («Administratoren»), som har sitt registrerte hovedkontor i Warszawa på ul. Jankowska 10 (02-129 Warszawa, Polen) og er registrert i det polske foretaksregisteret for rettskretsen i hovedstadsområdet Warszawa i Warszawa, XII kommersielle divisjon av det nasjonale foretaksregisteret med foretaksnummer 0000004049.

3.         Kampanjen har som mål å belønne deltakerne som oppfyller alle betingelsene i dette dokumentet, for å ha kjøpt Dekk med tilhørende monteringstjenester i løpet av Kampanjeperioden direkte fra et forhandlersted som definert i Vedlegg 2til disse reglene og betingelsene (heretter samlet omtalt som «Partnerne» eller enkeltvis som «Partneren»). 

4.         Belønningen som utstedes til deltakere som oppfyller samtlige betingelser som fremgår av dette dokument følger av Vedlegg 3Belønning»),

5.         Disse reglene og betingelsene blir offentliggjort på Kampanjens nettsted som opprettholdes under følgende nettadresse: www.dunlopmotorewards.eu (heretter omtalt som «Nettstedet») under hele Kampanjeperioden.

6.         Denne Kampanjen er ikke og skal ikke, under noen omstendigheter, være å anse som et tilfeldig premiespill.

 

2. Betingelser for å kunne delta i kampanjen

1.         Kampanjen er utformet bare og utelukkende for forbrukere (dvs. enkeltpersoner som kjøper dekk sammen med monteringstjenester utenom sin profesjonelle eller næringsrelaterte aktivitet) som bor i Norge og som har oppfylt alle følgende betingelser i løpet av Kampanjeperioden:

a)    - at de uttrykkelig har godkjent brukervilkårene for Nettstedet ved registreringen på Nettstedet 

b)   - at de registrerer deltakelsen i Kampanjen på Nettstedet ved å godta disse reglene og betingelsene og ved å sende inn den relevante søknaden (dvs. fylle ut alle obligatoriske felt på Nettstedet og klikke på en link i e-posten de mottar fra Arrangøren for å fullføre registreringsprosessen)

c)    - at kjøpet av Dekk sammen med monteringstjenester er riktig registrert på Nettstedet i samsvar med § 4 i disse reglene og betingelsene

heretter omtalt samlet som «Deltakerne» eller enkeltvis som «Deltakeren».

2.         Det er ikke tillatt å delta i Kampanjen for Arrangørens ansatte, deres familiemedlemmer eller ansatte hos andre selskaper som har deltatt i utviklingen og implementeringen av Kampanjen på oppdrag av Arrangøren, eller for personer som har et permanent samarbeidsforhold til slike selskaper på selvstendig, kontraktbasert grunnlag.

3.         Det er ikke tillatt å delta i Kampanjen for bedrifter og enkeltpersoner som kjøper Dekk sammen med monteringstjenester i forbindelse med sine profesjonelle eller næringsrelaterte aktiviteter.

4.         Arrangøren forbeholder seg retten til å avgjøre om en Deltakers rett til å delta i Kampanjen skal trekkes tilbake på grunn av brudd på disse reglene og betingelsene, samt hvis deltakeren deltar i aktiviteter som kan skade eller medføre risiko for Arrangørens gode navn og rykte eller næringsrelaterte interesser. Arrangøren forbeholder seg også retten til å avgjøre om en Deltakers rett til å delta i Kampanjen skal trekkes tilbake på grunn av ufullstendige eller falske adresser, navn eller kjøpsbevis. I slike tilfeller kan ekskluderte Deltakere miste retten til å motta noen form for Belønning. Hvis Belønningen allerede er mottatt av ekskluderte Deltakere, kan Arrangøren kreve tilbakebetalt et tilsvarende beløp direkte fra dem.

 

3. Kampanjens varighet

1.    Kampanjen begynner den 01.05.2019og varer til 30.06.2019( «Kampanjeperioden»). Det betyr at Belønninger bare vil bli gitt for kjøp av Dekk sammen med monteringstjenester innenfor den ovennevnte perioden av Deltakere som oppfyller alle betingelsene som er definert her. 

2.    Innenfor denne Kampanjen defineres datoen for kjøp og montering av Dekkene som datoen som er angitt på MVA-fakturaen eller kvitteringen som lastes opp til Nettstedet for å bekrefte kjøp og montering av Dekk av de aktuelle Deltakerne.

 

4. Hvordan kampanjen fungerer

1.    Arrangøren påtar seg å dele ut Belønningen til Deltakere som oppfyller alle betingelsene som er angitt i disse reglene og betingelsene for kjøp av Dekk sammen med monteringstjenester innenfor Kampanjeperiodendirekte fra en Partner under forutsetning av at ovennevnte kjøp og montering blir riktig registrert på Nettstedet innen 05.07.2019i samsvar med punkt 2 nedenfor, og blir godkjent av Administratoren under verifiseringsprosessen. 

2.    For å kunne motta Belønningen må Deltakerne registrere kjøp og montering av et sett (ett fordekk og ett bakdekk med samme produktnavn) med Dekk som dekkes av Kampanjen og – hvis dette ikke ble gjort under registreringen på Nettstedet – oppgi den adresse som Belønningen skal sendes til.. Under kjøpsregistreringsprosessen må Deltakerne laste opp til Nettstedet tydelig skannede eller fotograferte versjoner av MVA-fakturaer eller kvitteringer som bekrefter kjøpet av Dekk og monteringstjenester direkte fra utvalgte Partnereinnenfor Kampanjeperioden(inkludert informasjon om dekkmønster, antall kjøpte dekk og type og produksjonsår for motorsykkelen dekkene blir montert på).

3.    Alle innskannede eller fotograferte MVA-fakturaer som Deltakerne laster opp til Nettstedet, vil bli verifisert og godkjent av Administratoren. Administratoren vil ikke utlevere kommersielt sensitiv informasjon som er mottatt fra Deltakerne (spesielt informasjon om prisen på de innkjøpte produktene og monteringstjenestene), verken til Arrangøren eller til noen av deres samarbeidspartnere.

4.    Arrangøren forbeholder seg retten til å nekte å utdele en Belønning til Deltakere som ikke har registrert kjøpet av Dekk og monteringstjenesterriktig på Nettstedet sammen med all nødvendig informasjon innen05.07.2019, eller til Deltakere som har returnert de innkjøpte Dekkene til Partneren de ble kjøpt hos, etter at kjøpet ble registrert på Nettstedet.   

5.    Under de begrensningene som er angitt i punkt 6 nedenfor, vil Deltakere som har kjøpt Dekksammen med monteringstjenester fra utvalgte Partnere under Kampanjeperiodenog deretter registrert dette kjøpet og monteringen på Nettstedet innenfor den tidsrammen som er angitt i dette dokumentet, motta Belønningen for ett sett med dekk (dvs. for- og bakdekk med samme mønster) som er riktig registrert på Nettstedet og godkjent av Administratoren under verifiseringsprosessen . 

6.    Hver Deltaker kan bare motta én Belønning innenfor  Kampanjeperioden. 

 

5. Kunngjøring av Kampanjens resultater og utdeling av Belønninger

1.     Verifiseringsprosessen av Deltakernes utfylling av alle kvalifiseringskriterier som gir dem rett til å motta Belønninger, skal være gjennomført av Administratoren senest 01.07.2019.

2.     Alle Deltakere vil innen 14 dageretter at verifiseringsprosessensom angitt i punkt 1 ovenforer fullført, bli varslet om Kampanjeresultatet med en e-post som sendes til den e-postadressen hver enkelt Deltaker har oppgitt under registreringsprosessen på Nettstedet.

3.    Belønning vil bli utdelt direkte av Administratoren til Deltakerne innen 40 dageretter at verifiseringsprosessen som angitt i punkt 1 ovenfor er fullført. Belønninger vil bli sendt direkte til den adresse som hver enkelt Deltaker har oppgitt under registreringsprosessen på Nettstedet.

 

6. Klager

1.         Deltakerne har rett til å sende inn klager i forbindelse med Kampanjen.

2.         Deltakerne må sende inn eventuelle klager skriftlig direkte til Arrangøren med rekommandert post eller kurertjeneste eller med e-post innen 30 dager etter at informasjonen om eventuelle feil i forbindelse med Kampanjen ble mottatt. Klager som mottas av Arrangøren etter den ovennevnte perioden, vil ikke bli behandlet av Arrangøren. Klager som sendes med rekommandert post eller kurertjeneste skal sendestil Arrangøren på følgende adresse: Goodyear Dunlop Tires Operations S.A., Motorcycle Marketing Department,Avenue Gordon Smith, L-7750 Colmar-Berg, Luxembourg.Klager som sendes med e-post, skal sendes til Arrangøren på følgende e-postadresse: contact@dunlopmotorewards.eu

3.         Avgjørelsen om å godta eller avvise en klage, blir tatt av Arrangøren, som vil informere den klagende Deltakeren skriftlig om den endelige avgjørelsen innen 30 dager etter at klagen ble mottatt.

Utover bestemmelsene i § 6 nr 2 ovenfor, skal all annen kommunikasjon mellom Deltakere, Arrangøren og Administratoren foregå via Nettstedet eller med e-post som sendes til Administratoren på følgende e-postadresse: dunlopmototeam@product.plellertil Arrangøren på følgende e-postadresse: contact@dunlopmotorewards.eu

 

7. Deltakernes personlige informasjon

1.         Arrangøren skal anses som databehandlerangående behandlingen av personlig informasjon om deltakerne i kampanjen. Deltakeren bekrefter og aksepterer at Arrangøren, underlagt gjeldende lov, som databehandler kan behandle informasjon om deltakernes personlige data i samsvar med personvernerklæringen som er å finne på www.goodyear.com  («personvernerklæringen»).

2.         Deltakeren bevitner at han/hun har lest og forstått denne personvernerklæringen og godtar at Arrangøren behandler hans/hennes personlige informasjon i samsvar med personvernerklæringen.

3.         Deltakerne har rett til å få tilgang til sin personlige informasjon og rette den opp ved å kontakte privacy@dunlopmotorewards.eu. Den oppgitte informasjonen vil bli behandlet for å kunne gjennomføre Kampanjen og tildele og utbetale Belønninger. Utlevering av personlig informasjon er frivillig, men obligatorisk for å kunne delta i Kampanjen.

 

8. Endelige bestemmelser

1.         Disse reglene og betingelsene er bindende for alle parter som deltar i Kampanjen. Reglene og betingelsene dekker prinsippene for Kampanjen, kriterier for hvem som kan delta i Kampanjen samt Arrangørens, Administratorens og Deltakernes rettigheter og plikter.

 

Vedlegg 1 til reglene og betingelsene for kampanjen «MISSION:GRIP»

LISTE OVER MOTORSYKKELDEKK SOM DET BLIR UTBETALT BELØNNINGER FOR I FORBINDELSE MED KAMPANJEN «MISSION:GRIP»

For å kvalifisere seg må deltakerne kjøpe et sett med dekk (for- og bakdekk) av 

1.     Roadsmart III

2.     Sportsmart Mk3 

3.     Trailsmart Max 

4.     Sportsmart TT

5.     American Elite

6.     D212 GP Racer 

 

Vedlegg 2 til reglene og betingelsene for kampanjen «MISSION:GRIP»

LISTE OVER PARTNERE SOM DELTAR I KAMPANJEN «MISSION:GRIP»

 

FP-kode

FP-navn

Gate/vei 

Postnr.

Sted

10330

LILLEBROR MC

NYVEIEN 41

1433

ÅS

10704

BODAHL-JOHANSEN & CO

HARBORNVEIEN 46

1630

GAMLE FREDRIKSTAD

11318

BODAHL-JOHANSEN & CO FABRIKK

RÅBEKKSVINGEN 2

1617

FREDRIKSTAD

11573

CLASSIC MOTORCYCLES AS

ÅSHAUGV. 2 C

3170

SEM

11583

MC HUSET NYDAL AS

NYDAL 2

2320

FURNES

11723

MOTORSYKLISTEN AS

POSTBOKS 1283 HEIANE

5406

STORD

11741

MC OSLO AS

POSTBOKS 24 HAUGENSTUA

915

OSLO

11851

MC PARTNER SERVICE OG UTLEIE A

POSTBOKS 197

2021

SKEDSMOKORSET

11949

TRIO MOTOR & MC TEKNIKK AS

LIERSTRANDA 55

3414

LIERSTRANDA

11969

VESTVIKEN MC-SENTER AS

PB.2208

3203

SANDEFJORD

12157

AMD MOTOR SYKLER AS

OLAF SCHOUS VEI 6

572

OSLO

12230

NST GARDERMOEN MC AS

NANNESTADVEGEN 456

2032

MAURA

12740

FRITIDSSENTERET AS

KONGSVEGEN 2

2920

LEIRA I VALDRES

20224

YAMAHA VINTERBRO AS

P.B. 118

1429

VINTERBRO

20225

LEERES MOTORSPORT AS

VESTRE HLEMMEN, POSTBOKS 565

1612

FREDRIKSTAD

20317

GWS KJELL BROHAUG ENK.

GAMLE DALSVEG 116

2032

MAURA

20335

ASKIM MC ENK OLE-JOHNNY SKØIEN

RAMSTADLØKKA 18

1850

MYSEN

20340

AR TUNING JØRN OTTESEN

NYGÅRDSVN. 34

1400

SKI

20342

SPINNIN WHEEL AS

POSTBOKS 118

1851

MYSEN

20350

MC LILLEHAMMER AS

GUDBRANDSDALSVN. 203

2619

LILLEHAMMER

20380

GEIR HESTMANN MOTOR AS

P.B. 172, MANGLERUD

612

OSLO

20381

GMS-GJØVIK MOTOR SERVICE AS

RINGVEIEN 15

2815

GJØVIK

20390

HADELAND MC OG FRITID AS

P.B. 224

2718

BRANDBU

20395

V-TWIN AS

STORGATEN 117

3182

HORTEN

20913

ILLIDITECNICA AS

LEMOENSVINGEN 34

1930

AURSKOG

21076

OSLOFJORDEN HD SENTER AS

BJERKEVN. 90

1350

LOMMEDALEN

21111

EAST COUNTY MOTORS AS

JARENSTRANDA 11

2750

GRAN

21114

LØWENS AS

FLATEBYVEIEN 6

1792

TISTEDAL

21149

VOLDEN CUSTOM MC NORWAY ENK.

STASJONSVEIEN 8

2625

FÅBERG

21189

SIGMA MOTOR AS

HEMMINGSTADVEGEN 17

5535

HAUGESUND

21208

WHEEL SMITH GEIR GRANLI ENK.

ARNE BROENSVEG 15

2110

SLÅSTAD

21237

OVES YAMAHA SENTER AS

POSTBOKS 188

4576

LYNGDAL

21238

MC-SENTERET KRISTIANSAND ERIK

POSTBOKS 699

4666

KRISTIANSAND S

21280

STORDSPEEDSHOP AS

VABAKJEN 10

5411

STORD

21307

ALLSUPERMOTO AS

FORUSPARKEN 3

4031

STAVANGER

30551

BIL OG ANLEGGSDEKK AS

POSTBOKS 1051 LURA

4391

SANDNES

31575

BODAHL-JOHANSEN AS AVD FRSTAD

RÅBEKKSVINGEN 2

1617

FREDRIKSTAD

37549

BODAHL-JOHANSEN AS AVD. MYSEN

RAMSTADVN.13

1850

MYSEN

40410

MC VERKSTEDET SPINNIN WHEEL

TORSHAUGVN.17

3090

HOF

40683

SPEED MOTORCENTER AS

SKOLMAR 30 A

3232

SANDEFJORD

500006

RACING 4 FUN  AS

EVJELØKKA 4B

1661

ROLVSØY

500048

BODAHL JOHANSEN AS AVD. SVINESUNDPARKEN

SVINESUNDPARKEN 11 A

1788

HALDEN

500088

ROVIK MC AS

Postboks 145

4065

Stavanger

500422

LILLEROLFS KRAMBOD A/S

JON SKJEIES VEI 1

4823

NEDENES

53695

BODAHL-JOHANSEN AS AVD.SKI

VERKSTEDVN.17

1400

SKI

55707

MOTORSPEED AS

HOVEMOVEGEN 45

2624

LILLEHAMMER

57401

BODAHL-JOHANSEN AS AVD. ØRA

HABORNVEIEN 46

1630

GAMLE FREDRIKSTAD

57514

HJELPIS MOTOR-STALL HANS PETTE

SINSENVN.55

585

OSLO

58024

ULF ØVERBYE A/S

GARDERMOVEIEN 13

2050

JESSHEIM

58221

BODAHL-JOHANSEN AS-RAKKESTAD

SARPSBORGVN.9

1890

RAKKESTAD

60466

CBP AS

ALEX. KIELLANDS GT. 43

3716

SKIEN

60562

BIG TWIN AS

HUNDSKINNSVEIEN 94

1711

SARPSBORG

60572

SØRLANDET MC-SENTER AS

BLØDEKJÆR 11

4838

ARENDAL

60594

MOTO-TECH

GAMLEVEIEN 83

4315

SANDNES

60613

HAMAR BIKE STORE

Imerslundmarka 130

2323

INGEBERG

73452

BODAHL-JOHANSEN AS,AVD. HALDEN

GRØNLIVEIEN 3

1782

HALDEN

86207

CROSS CENTERET SNELLINGEN A/S

POSTBOKS 5 BRYN

611

OSLO

10566

X-RIDER

ÅSVEIEN 18

7620

SKOGN

500517

VERDAL BÅT SCOOTER OG MC

KJÆRHAUGVEIEN 2

7650

VERDAL

305848

DEKKMANN SPILLUM

INDUSTRIVEIEN 9

7820

SPILLUM

42820

HANEBO & SORTVIK AS

SLUPPENVEIEN 1

7037

TRONDHEIM

500633

AB MOTOR AS

STRANDVEIEN 2A

7224

MELHUS

11058

AURE BIL OG FRITID AS

BREKKEVEIEN 6

7690

AURE

10065

BLAKSTAD AUTO

HELLANDSJØVEIEN 4

7200

KYRKSÆTERØRA

500500

GUMMI OG MASKIN ELVEN

SOLIHAGEN 15

7374

RØROS

500504

TYNSET BIL OG MC

ELVEGATA 9A

2500

TYNSET

500574

IVAR OG TRYGVES BILVERKSTED

VALVEIEN 50

8900

BRØNNØYSUND

500537

VIANOR AS avd.77 Steinkjer

BOGAV.18

7725

STEINKJER

307462

VIANOR AS AVD.70 LEANGEN

LEANGEN ALLE 4

7044

TRONDHEIM

307439

VIANOR AS AVD.74 STJØRDAL

INNHERREDSVN. 62

7500

STJØRDAL

307413

VIANOR AS avd. 79 Orkanger

BÅRDSHAUG ØST

7300

ORKANGER

307421

VIANOR AS AVD.73 RØROS

OSLOVN. 25

7374

RØROS

307397

VIANOR AS AVD.75 LEVANGER

TREKANTEN IND.OMR.

7600

LEVANGER

10526

VIANOR AS avd.72 Trondheim Syd

TORGARDSTRØA 6

7072

HEIMDAL

81810

TYNSET SERVICE SENTER A/S

Ringveien 12

2500

TYNSET

60062

STØREN DEKKSERVICE AS

POSTBOKS 53

7291

STØREN

500783

EBERG MOTOR AS

TUNGASLETTA 10

7047

Trondheim

500421

DEKKMANN avd. Torgård

POSTBOKS 1855 LADE

7440

TRONDHEIM

40246

DEKKMANN FOSEN

INDUSTRIVEIEN 21

7130

BREKSTAD

10547

RIDE TRONDHEIM AS

Postboks 5506

7480

Trondheim

10087

J. A. BERG AS

Postboks 203

7129

BREKSTAD

45187

R86 DEKKSENTER AS

Sjøgata 32

9300

Finnsnes

60544

DEKKTEAM AS AVD TROMSØ

SKATTØRAVEIEN 50

9018

Tromsø

20116

EIDE MOTOR & UTLEIE AS

TROMSØYSUNDVEGEN 22

9020

Tromsdalen

20526

HARLEY DAVIDSON NORD NORGE

Bjørkåsveien

8540

Ballangen

57588

SALTEN DEKKSENTER AS (Bertnes)

MUNARVOLLVN.1

8020

Bodø

59763

HARSTAD DEKKSENTER AS

STANGNESTERMINALEN 13

9409

Harstad

20058

JAKHELLN MC AS

GAMLE RIKSVEI 1-5

8008

Bodø

31633

BIL & DEKKSERVICE AS

TUNELLVN.4A

9912

Hesseng

60775

VIANOR AS, AVD 85 - NARVIK

VERKSTEDBAKKEN 17

8514

Narvik

20355

EXIM BILDELER AS

EIAVN. 3

8208

Fauske

500703

YAMAHA SENTERET LØVOLD AS

Tolder Holmers vei 6

8003

Bodø

57433

DEKKBUTIKKEN RANA AS

RANENGET 7

8626

Mo I Rana

60730

FINNESTRAND MOTORSPORT

MIKKELMYRA 10

9105

Kvaløy

20763

TØNDERSEN MOTORSPORT 

HOLMENVEIEN 5

8614

Mo I Rana

20623

HOLMGREN OG OLSEN MOTOR AS

RYPKLUBBVN 2

9610

Rypefjord

500699

ACUSTUS TECHNIC AS

SØRFOLD INDUSTRIOMRÅDE

8226

Straumen

20545

HAVNA SERVICE SORTLAND A/S

HAVNEGT 44

8405

Sortland

59914

SALTEN DEKKSENTER STORMYRA AS

STORMYRVEIEN 50

8008

Bodø

500329

MEKONOMEN AS, avd Mo i Rana

VERKSTEDVEIEN 4

8624

Mo I Rana

500321

Mc Garasjen AS

Tjeldberget 2

8012

Bodø

11128

RIDE BERGEN AS

LITLEÅSVEIEN 49

5132

NYBORG

11146

THUEN & MATRE AS

INDUSTRIVEGEN 81

5210

OS

11723

MOTORSYKLISTEN AS

POSTBOKS 1283 HEIANE

5406

STORD

43455

BERGEN BILDEKK AS

HÅKONSVERNVEGEN 61

5173

LODDEFJORD

500012

MIDTUN DEKK AS

SANDBREKKEVEIEN 100

5225

BERGEN

57643

ALT I DEKK  AS

HAUGE

5281

VALESTRANDSFOSSEN

500287

MC MARINE

KANALVEIEN 98

5068

BERGEN

10956

HARLEY DAVIDSON BERGEN

HEIANE 6

5131

NYBORG

10931

THORD PAULSEN AS

TYSSEDALSVEGEN 9

5750

ODDA

10915

NORHEIMSUND SERVICESENTER

HARDANGERFJORDVEGEN 63

5600

NORHEIMSUND

11178

VILLANGER DEKKSENTER

HJORTLANDSVEIEN 1

5135

FLAKTVEIT

11378

VILLANGER DEKKSENTER AVD TOPPE

NORDRE TOPPE 6

5136

MJØLKERÅEN

10013

AMS MOTORSYKKELSENTERET AS

BRUSDALSVN.238

6011

ÅLESUND

500077

DEKKTEAM AS AVD ÅLESUND

Ystenesgata 26

6007

ÅLESUND

11308

MC-DELER AS

Myrevegen 3

6170

VARTDAL

10324

SURNADAL SERVICESENTER AS

Skeivegen 11

6650

SURNADAL

60538

DEKKTEAM AS AVD KRISTIANSAND

NYE TEGLVERKSVEI 17B

4632

KRISTIANSAND

500248

RS MOTOR & MARINE

FISKERSTRANDVEGEN 125

6035

FISKARSTRAND

60594

MOTO-TECH

GAMLEVEIEN 83

4315

SANDNES

21307

ALLSUPERMOTO AS

FORUSPARKEN 3

4031

STAVANGER

500088

ROVIK MC AS

Postboks 145

4065

Stavanger

60545

DEKKTEAM AS AVD HAUGESUND

FJELLVEIEN 2

5532

HAUGESUND

 

Vedlegg 3 MISSION:GRIP – Belønning

[…]