250

STELL OG VEDLIKEHOLD

looking after your tyres

VEI-DEKK

Vedlikehold av motorsykkelen

Dunlop anbefaler sterkt regelmessig inspeksjon av motorsykkelen generelt og hjulene spesielt, fordi dekkets kjørelengde og ytelse påvirkes negativt av et dårlig vedlikeholdt kjøretøy. 

Ta motorsykkelen til en forhandler for regelmessige servicekontroller, inklusive inspeksjon av dekkene.

Fjæringsinnstillingene skal alltid stemme nøye overens med instruksjonene i eierhåndboken. 

Dårlig vedlikeholdte komponenter og feilaktig og ubalansert innstilling av forgaffelen påvirker stabiliteten.

Hvis fjæringselementene er i dårlig stand, vil det skape store belastninger på dekkene.

Lufttrykk

Å KONTROLLERE LUFTTRYKKET ER DET VIKTIGSTE VEDLIKEHOLDSTILTAKET DU KAN GJØRE.

Husk at hard kurvekjøring, passasjerer, tung last og langvarig kjøring i høy hastighet krever høyere trykk (opp til det som er angitt på sideveggen).

Når touringmotorsykler kjøres i høye hastigheter, fullastet eller med to personer, skal dekkene ha det maksimale lufttrykket som anbefales av kjøretøyprodusenten.

Overskrid aldri maksimalbelastningen som er angitt på sideveggen, eller kjøretøyets lastekapasitet som står i eierhåndboken, avhengig av hvilken som er lavest.

Dekk med for lavt lufttrykk kan medføre unøyaktig kurvekjøring, høyere driftstemperaturer, uregelmessig slitasje av slitebanen, utmattingssprekker, at stammen går i stykker eller tap av kontroll over kjøretøyet, som kan føre til ulykker, skader eller dødsfall.

Hvis dekk har for høyt trykk, øker ikke lastekapasiteten, men kjøringen blir hardere, og dekkene slites raskere i midten av kontaktflaten.

Kontroller regelmessig lufttrykket når dekkene er kalde, med en måler av god kvalitet, og alltid før langturer.

Tap av lufttrykk kan oppstå på grunn av utslitte ventilkjerner eller ventilkjerner som sitter dårlig. 

Kontroller ventilkjernene og trekk dem til ved behov slik at de sitter fast, eller ta dem av og bytt dem ut.

En ventilhette (fortrinnsvis av metall) med en indre pakning bør brukes og trekkes til for hånd for å beskytte ventilkjernen mot støv og fuktighet og for å beholde god lufttetning.

Tap av lufttrykk kan også forårsakes av skader på slangen og sprekker i ventilstammen.

Inspiser felgbånd, slanger og ventiler. Bytt dem ut hvis de er skadet eller har sprekker.

Gjentatt tap av lufttrykk kan skyldes uoppdaget dekkskade. 

Se etter punkteringer, kuttskader, slitasje, sprekker, utbulinger, blærer eller andre skader.

Belastingssprekker i slitebanesporene er et tegn på overbelastning og/eller for lavt lufttrykk.

Hvis du finner sprekker i slitebanen, skal dekkes demonteres og skiftes ut umiddelbart. Slike skader er permanente og kan ikke repareres.

Skader forårsaket av sammenstøt, inntrengninger eller langvarig brukt med for høyt/lavt trykk er progressive og kan føre til plutselig eller fullstendig dekksvikt og ulykker, skader eller dødsfall.

La alltid en ekspert kontrollere det demonterte dekket etter sammenstøt med fortauskanter, hull i veien osv., tegn på inntrengning under dekkets overflate, utbulinger eller lavt trykk. 

Ikke fortsett å bruke slike dekk.

Inspiser dekkene ofte for skader, og vær oppmerksom på varseltegn som vibrasjoner, ustabilitet, gnisninger eller lyd fra dekkene når motorsykkelen brukes.

Innkjøringsperiode

Erstatningsdekk for slitte, forskjellig mønstrede eller konstruerte dekk reagerer på en annen måte. 

Når nye dekk monteres, skal de ikke utsettes for maksimale krefter, brå nedlegg i sving eller hard kjøring i sving før en innkjøringslengde på cirka 100 mil er tilbakelagt. 

På den måten kan føreren venne seg til hvordan de nye dekkene eller den nye dekkombinasjonen føles, mestre dem og oppnå optimalt veigrep i hele hastighets-, akselerasjons- og håndteringspekteret. 

Kontroller og juster lufttrykket til anbefalt nivå etter at dekkene har fått kjøle seg ned i minst tre (3) timer etter innkjøringen. 

Husk at nye dekk har en svært annerledes kontaktflate og kan være kvikkere enn gamle dekk. 

Hvis et nytt dekk blandes med et slitt dekk, og hvis forskjellige mønsterkombinasjoner blandes, kan kjøringen og håndteringen påvirkes negativt. Dette krever en grundig overveielse.

Samme mønster foran og bak

Husk at riktig sammensetning av for- og bakdekk er viktig for optimal ytelse og håndtering. Følg retningslinjene for dekkvalg.

Monter bare dekk merket som fordekk på den fremre posisjonen og bare dekk merket som bakdekk på den bakre posisjonen.

Bare et begrenset antall dekk er egnet til montering både som for- og bakdekk.

Et nytt fordekk med et slitt bakdekk kan forårsake ustabilitet og vice versa.

Å blande radialdekk eller å blande radialdekk med diagonaldekk eller diagonalbeltedekk kan påvirke håndteringen og stabiliteten negativt og må bare gjøres når dette spesifikt monteres og/eller anbefales av kjøretøyprodusenten.

Merk at det er mange faktorer ut over dekkinkompatibilitet som kan påvirke håndteringen av motorsykkelen, blant annet førerens vekt og høyde, å blande nye og slitte dekk og montering av bagasje eller kåper.

Kontakt motorsykkelprodusenten før du modifiserer originalutførelsen.

Lasteevne

Dekk med forskjellig lasteevne er tilgjengelige.

Tenk nøye over motorsykkelens vekt, om den skal ha passasjerer og vekten på eventuelt tilbehør. 

Husk at dekkenes lasteevne reduseres hvis lufttrykket er for lavt. 

Det er mulig å overbelaste et dekk selv om det har dimensjonen som er spesifisert av motorsykkelfabrikanten.

Maksimalbelastningen og tilhørende trykk er angitt på sideveggen av Dunlops dekk for veikjøring.

Før kjøring må motorsyklisten fastslå totalvekten av bagasje, utstyr og fører (og eventuelle passasjerer) som skal tilføyes til motorsykkelens vekt. 

Totalvekten av bagasje, utstyr og fører (og eventuelle passasjerer) må aldri overstige lastekapasiteten som er angitt i eierhåndboken.

Dra aldri en tilhenger med motorsykkelen. Tilhengere kan gjøre motorsykkelen ustabil og overbelaste dekkene. 

Slike belastninger kan forårsake permanente skader som kan føre til dekksvikt, ulykker, skader eller til og med dødsfall.  

Motorsykler som monteres med tilhenger, omfattes ikke av Dunlops garantier.

Sidevogner skal ikke monteres hvis de ikke er godkjent av motorsykkelfabrikanten.

Slanger

Slange er en nødvendig del av hjul av slangetypen.

Når et nytt dekk monteres på en felg som krever en slange, skal en ny slange monteres samtidig. 

Gamle slanger strekkes, og hvis en gammel slange monteres i et nytt dekk, kan den vikle seg og gå i stykker på grunn av at slangegummien er blitt tynnere. 

Slanger skal bare repareres av en ekspert. Fest slangeventilen på felgen med forsiktighet.

Inspiser felgbåndet, og be motorsykkelforhandleren om råd om riktig plassering av felgbåndet.

Kontroller alltid dimensjonsmerkingen på slangen for å sikre at dekkdimensjonen står på slangen. 

Ikke monter slanger i radialdekk, og monter heller ikke radialdekk på felger som krever slanger, med mindre slangene har dimensjons- og radialmerking (R) som passer.

Vask av sideveggen

Bruk en mild såpeløsning for å rengjøre sidevegger, hvite striper eller tekst, og skyll med rent vann.

Bruk aldri andre materialer, rengjøringsmidler eller andre midler for å forbedre sideveggens utseende. 

Disse kan skade gummien og svekke beskyttelsen mot oppsprekking.

Oppbevaring av dekk

Dekk kan skades som følge av dårlige oppbevaringsforhold. Slike skader kan påvirke dekkenes ytelse og funksjonalitet og kan etter hvert føre til at dekket går i stykker.

Dekk som oppbevares, skal beskyttes mot miljøeffekter som solskinn, ozon og andre potensielt skadelige forhold.

Dekk skal oppbevares på et sted som er rent, tørt, godt ventilert med moderat omgivelsestemperatur

Dekk skal ikke oppbevares på et sted som er skittent eller vått, eller der de utsettes for petroleumsbaserte produkter eller løsemidler.

Ikke oppbevar dekk der de utsettes for direkte solskinn, svært varme/kalde temperaturer eller ozongenererende kilder som elektriske motorer, batteriladere, generatorer eller sveiseutstyr.

Olje og drivstoff

Langvarig kontakt med olje eller drivstoff og damp fra disse kontaminerer gummiblandingen og gjør dekket ubrukelig. Tørk av eventuell olje eller bensin umiddelbart med en ren klut.

Ikke bruk et dekk som er blitt utsatt for olje, brennbart materiale, etsende midler eller væsker som ikke er kompatible med gummi.

Motorsports- og konkurransedekk krever særlig oppbevaring og behandling.

Montering av dekk

Dekk bør bare monteres av faglært personell. Feilaktig montering kan forårsake dekkeksplosjon og alvorlige skader.

Dunlop anbefaler sterkt at dekk bare monteres av faglært personell.

 

Sikkerhetstips til terrengkjører

  1. Lufttrykk: Ha alltid det anbefalte lufttrykket for terrengtypen som motorsykkelen kjøres på. Se eierhåndboken. Dekk med for lavt lufttrykk kan forårsake felgskader ved kjøring i steinete, ujevnt terreng og få motorsykkelen til å gli i glatt og hardt terreng. Hvis lufttrykket er for høyt, kan dekkene skades og kjøringen bli unødig hard.
  2. Tilstand: Kontroller at dekkene ikke har kuttskader eller andre visuelle skader som kan forårsake luftlekkasje. Kontroller også at dekkene ikke mangler noen knotter eller har en svært slitt slitebane..
  3. Hjul: For å unngå tap av kontroll eller skader må det kontrolleres at hjul-akselmuttere er godt tilstrammet. Ta tak i både fordekket og bakdekket og prøv å rugge i hjulet for å avdekke eventuell slark i akslingen og slitte lagre eller løse muttere.  Det skal ikke forekomme slark når du rugger i hjulet. Kontroller at det ikke finnes ødelagte eller løse eiker på hjulene, eller at det finnes sprekker på navet eller felgen.

Ytterligere sikkerhetsinformasjon

Ytterligere sikkerhetsinformasjon finnes i eierhåndboken og eventuelle sikkerhetsdekaler.