Regulamin

Regulamin akcji promocyjnej

pod nazwą „Karta paliwowa za komplet opon Dunlop”
(zwane dalej „Regulaminem”)

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Akcja promocyjna pod nazwą „Karta paliwowa za komplet opon Dunlop” (zwana dalej „Akcją promocyjną”) jest akcją marketingową przygotowaną przez Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o. mającą siedzibę w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000104862 (zwaną dalej „Organizatorem”), w celu zwiększenia sprzedaży nowych opon zimowych marki Dunlop w rozmiarze 16 cali i większych, przeznaczonych dla samochodów osobowych lub aut z napędem na cztery koła / SUV (zwanych dalej „Oponami Promocyjnymi”).

 2. Realizacja Akcji promocyjnej jest wspierana i administrowana przez OEX Cursor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Równoległej 4a, 02-235 Warszawa, wpisaną do przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000338509 (zwaną dalej „Administratorem”).
 1. Celem Akcji promocyjnej jest nagradzanie Uczestników, którzy spełnią wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie, za zakup Opon Promocyjnych wraz z usługą ich montażu w Okresie Akcji promocyjnej, bezpośrednio w punktach sprzedaży  określonych w Załączniku 1 do niniejszego Regulaminu (zwanych dalej „Partnerami”).
 1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej prowadzonej pod adresem www.MyPremio.eu (zwanej dalej „Stroną internetową”) przez cały Okres Akcji promocyjnej.
 1. Niniejsza Akcja promocyjna nie jest grą losową i w żadnym wypadku nie może być za nią uważana.

 

§ 2. Warunki uczestnictwa w Akcji promocyjnej

1.      W Akcji promocyjnej mogą uczestniczyć konsumenci posiadający pełną zdolność do czynności prawnych nabywający Opony Promocyjne w celach prywatnych oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej posiadające pełną zdolność do czynności prawnych nabywające Opony Promocyjne w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej, które spełnią łącznie wszystkie następujące warunki:

 1.  
  1. zakupią  w Okresie Akcji promocyjnej jeden komplet składający się z czterech sztuk Opon Promocyjnych tego samego rodzaju wraz z usługą ich montażu u jednego z wybranych Partnerów;
  2. odbiorą od Partnera od którego zakupili Opony Promocyjne unikalny kod promocyjny, którego wzór stanowi Załącznik 2 do niniejszego Regulaminu, potwierdzający zakup Opon Promocyjnych wraz z usługą ich montażu.
  3. dokonali w Okresie Akcji promocyjnej rejestracji na Stronie internetowej poprzez akceptację Regulaminu Strony internetowej oraz wysyłanie odpowiedniego wniosku (tj. wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól formularza dostępnego na Stronie internetowej i zakończenie procesu rejestracji poprzez zaakceptowanie linka zamieszczonego w wiadomości e-mail przesłanej przez Organizatora wraz z ustanowieniem indywidualnego hasła do Strony internetowej);
  4. zalogują się na Stronie internetowej, zaakceptują niniejszy Regulamin oraz prawidłowo zarejestrują na Stronie internetowej zakup Opon Promocyjnych wraz z usługą ich montażu, zgodnie z paragrafem 4 niniejszego Regulaminu.
  5. wyrażą zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wymaganych w związku uczestniczeniem w Akcji promocyjnej;

osoby te zwane będą dalej łącznie „Uczestnikami” lub indywidualnie „Uczestnikiem”.

 1. W Akcji promocyjnej nie mogą uczestniczyć pracownicy i członkowie rodziny Organizatora, pracownicy Partnerów i innych podmiotów zaangażowanych w tworzenie i wdrażanie Akcji promocyjnej na zlecenie Organizatora, ani też osoby pozostające w stałym stosunku pracy z takimi podmiotami na podstawie innej niż umowa o pracę.
 1. Z uwagi na ograniczoną liczbę kodów promocyjnych, przed dokonaniem zakupu Opon Promocyjnych wraz z usługą ich montażu, każdy z Uczestników powinien dokonać weryfikacji dostępności kodów promocyjnych poprzez bezpośredni kontakt z wybranymi Partnerami.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji o wykluczeniu Uczestnika z udziału w Akcji promocyjnej w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu, a także prowadzenia działań szkodzących dobremu imieniu, reputacji lub interesom Organizatora. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji o wykluczeniu Uczestnika z udziału w Akcji promocyjnej w przypadku podania przez niego niepełnych lub fałszywych adresów, nazw lub dowodów zakupu. W takim przypadku wykluczeni Uczestnicy tracą prawo do otrzymania Premii. Jeśli wykluczeni Uczestnicy otrzymali już Premię, Organizator może żądać od nich bezpośrednio zwrotu kwoty równoważnej otrzymanej przez nich Premii.

§ 3. Czas trwania Akcji promocyjnej

 

 1. Akcja promocyjna rozpoczyna się w dniu 15.10.2018 r. i trwa do dnia 15.12.2018 r. (dalej „Okres Akcji promocyjnej”), jednak w żadnym wypadku nie dłużej niż do momentu wykorzystania przez Uczestników wszystkich 1000 kodów promocyjnych.
 1. Dla celów Akcji promocyjnej przyjmuje się, że datą zakupu i montażu Opon Promocyjnych jest data wskazana na fakturach VAT lub paragonach przesłanych za pośrednictwem Strony internetowej, potwierdzających dokonanie zakupu oraz montaż Opon Promocyjnych.

§ 4. Zasady Akcji promocyjnej

 1. Organizator zobowiązuje się przyznać Premię Uczestnikom spełniającym wszystkie warunki wskazane w niniejszym Regulaminie, którzy zakupili w Okresie Akcji promocyjnej Opony Promocyjne wraz z usługą ich montażu od jednego z Partnerów wskazanych w Załączniku 1, pod warunkiem prawidłowego zarejestrowania powyższego zakupu i montażu za pośrednictwem Strony internetowej zgodnie z punktem 2 poniżej oraz zatwierdzenia dokonanego zakupu przez Administratora w procesie weryfikacji.
 1. Aby otrzymać Premię, Uczestnicy są zobowiązani zarejestrować za pośrednictwem Strony internetowej zakup i montaż Opon Promocyjnych objętych Akcją promocyjną, w terminie 7 dni od dnia zakupu i montażu tych opon, wprowadzając unikalny kod promocyjny otrzymany od Partnera, wraz z numerem faktury VAT lub paragonu, datą zakupu Opon Promocyjnych i usług ich montażu oraz wysyłając czytelne skany lub fotografie faktur VAT lub paragonów w jednym z następujących formatów: .jpg, .png, .gif, .tif lub .pdf, potwierdzające zakup Opon Promocyjnych wraz z usługą ich montażu od wybranego Partnera (włącznie z informacją o typach zakupionych Opon Promocyjnych). Objętość każdego wysłanego skanu lub fotografii nie może przekraczać 1 MB. W przypadku, gdy Uczestnik wyśle za pośrednictwem Strony internetowej nieczytelne skany lub fotografie faktur VAT lub paragonów Organizator będzie uprawniony odmówić ich przyjęcia oraz zażądać od Uczestnika ich ponownego przesłania we właściwym rozmiarze i formacie.
 1. Ważność unikalnego kodu promocyjnego otrzymanego od Partnera wygasa w terminie 7 dni od dnia zakupu i montażu Opon Promocyjnych.
 1. Wszystkie skany i fotografie faktur VAT lub paragonów wysłanych przez Uczestników za pośrednictwem Strony internetowej będą weryfikowane i zatwierdzane przez Administratora.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania Premii Uczestnikowi, który nie zarejestrował prawidłowo zakupu Opon Promocyjnych i usług ich montażu za pośrednictwem Strony internetowej lub nie przesłał wszystkich wymaganych informacji do dnia 22.12.2018 r. lub Uczestnikowi, który zwrócił Partnerowi nabyte Opony Promocyjne po ich zarejestrowaniu na Stronie internetowej.  

 2. Z zastrzeżeniem ograniczeń wskazanych w punkcie 7 poniżej każdy Uczestnik, który zakupił w Okresie Akcji promocyjnej Opony Promocyjne wraz z usługą ich montażu od jednego z wybranych Partnerów wskazanych w Załączniku 1 oraz prawidłowo zarejestrował ich zakup i montaż za pośrednictwem Strony internetowej w terminie wskazanym w Regulaminie, otrzyma nagrodę w formie karty paliwowej, o wartości  100 zł (słownie: sto złotych)  za jeden komplet Opon Promocyjnych (tj. za cztery sztuki opony tego samego rodzaju) prawidłowo zarejestrowany za pośrednictwem Strony internetowej i zatwierdzony przez Administratora w procesie weryfikacji (zwaną dalej „Premią”).
 1. Liczba nagród jest ograniczona, a Premie zostaną przyznane wyłącznie pierwszym 1000 Uczestnikom, którzy spełnili wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie. Każdemu Uczestnikowi może zostać przyznana tylko jedna Premia w ciągu całego Okresu Akcji promocyjnej.

§ 5. Ogłoszenie wyników Akcji promocyjnej i wypłata Premii

 1. Proces weryfikacji potwierdzający spełnienie przez Uczestników wszystkich warunków uprawniających ich do otrzymania Premii zostanie przeprowadzony przez Administratora najpóźniej do dnia 22.12.2018 roku.
 1. Wszyscy Uczestnicy zostaną powiadomieni w terminie do dnia 22.12.2018 roku o wynikach Akcji promocyjnej za pośrednictwem wiadomości elektronicznej wysłanej na adres podany przez nich podczas procesu rejestracji na Stronie internetowej.
 1. Administrator wyda Premię uprawnionym do niej Uczestnikom, w terminie 7 dni liczonych od zakończenia procesu ich pozytywnej weryfikacji, o którym mowa w punkcie 1 powyżej. Premia zostanie wydana Uczestnikowi poprzez przesłanie na adres pocztowy podany w rejestracji na Stronie internetowej.  

 2. Premię można zrealizować wyłącznie na stacjach paliw BP na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  Premia może zostać zrealizowana najpóźniej do 31.10.2020 r.

 3. Uzyskana Premia powinna być traktowana jako przychód Uczestnika, wobec czego odpowiedzialność za uiszczenie ewentualnych podatków od Premii spoczywa zawsze na Uczestniku.


§ 6. Reklamacje

 

 1. Uczestnicy mają prawo zgłaszania reklamacji dotyczących Akcji promocyjnej.
 1. Uczestnicy mogą zgłaszać reklamacje bezpośrednio do Organizatora na piśmie wysłanym listem poleconym lub przesyłką kurierską lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 30 dni od daty otrzymania informacji o nieprawidłowościach dotyczących Akcji promocyjnej. Reklamacje otrzymane przez Organizatora po tym terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacje zgłaszane listem poleconym lub przesyłką kurierską należy przesyłać na następujący adres Organizatora: Goodyear Dunlop Tires Polska Sp z o.o., Dział serwisu Premio, ul. Komitetu Obrony Robotników 48, 02-146 Warszawa. Reklamacje zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesyłać na następujący adres e-mail Organizatora: contact@mypremio.eu.
 1.  Decyzję o uznaniu lub odrzuceniu reklamacji podejmuje Organizator, który poinformuje Uczestnika zgłaszającego reklamację o swojej ostatecznej decyzji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień punktu 2 powyżej, wszelka pozostała korespondencja między Uczestnikami, Administratorem i Organizatorem będzie prowadzona za pośrednictwem Strony internetowej lub poczty elektronicznej wysyłanej na następujący adres e-mail Organizatora: contact@mypremio.eu.

 

§ 7. Dane osobowe Uczestników

 

 1. Organizator jest uważany za administratora danych w zakresie przetwarzania danych osobowych Uczestników Akcji promocyjnej.
 2. Wszelkie kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestników Akcji promocyjnej opisane zostały w Polityce Prywatności opublikowanej na Stronie internetowej.

 

§ 8. Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy Regulamin wiąże wszystkie strony uczestniczące w Akcji promocyjnej. Regulamin określa zasady Akcji promocyjnej, kryteria uczestnictwa w Akcji promocyjnej oraz prawa i obowiązki Organizatora, Administratora i Uczestników.