Regulamin

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
POD NAZ
„DUNLOP WARSZAWA”

(zwany dalej „Regulaminem”)

 

1. Postanowienia ogólne

 1. Akcja promocyjna pod nazwą „Dunlop Warszawa” (zwana dalej „Akcją promocyjną”) jest akcją marketingową zorganizowaną przez Goodyear Dunlop Tires Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Komitetu Obrony Robotników 48, 02-146 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000104862, kapitał zakładowy 2.005.000 PLN, Regon 011932471, NIP: 521 11 46 938 (zwaną dalej „Organizatorem”) mającą na celu zwiększenie sprzedaży opon zimowych oraz całorocznych marki „Dunlop” o średnicy osadzenia od 16 cali wzwyż, przeznaczonych do samochodów osobowych, samochodów typu 4x4/SUV lub samochodów dostawczych (dalej zwanych „Oponami Promocyjnymi”).
 2. Celem Akcji promocyjnej jest nagrodzenie uczestników, którzy spełnią łącznie wszystkie warunki wskazane w Regulaminie, za dokonanie zakupu Opon Promocyjnych wraz z usługą ich montażu bezpośrednio w punktach sprzedaży, których lista została opublikowana na następującej stronie internetowej:  https://www.dunlop.eu/pl_pl/consumer/dealers/promotions/warszawa-serwisy.html (zwanych dalej łącznie „Partnerami”). Organizator jest uprawniony do aktualizowania wskazanej powyżej strony internetowej poprzez dodawanie nowych punktów sprzedaży biorących udział w Akcji promocyjnej.
 3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej prowadzonej pod adresem: www.dunlop.pl/warszawa/regulamin (zwanej dalej „Stroną internetową”) oraz w siedzibie Organizatora przez cały Okres Obowiązywania Akcji.
 4. Akcja promocyjna organizowana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Akcja promocyjna nie jest grą losową i w żadnym wypadku nie może być za nią uważana.

 

2. Okres Obowiązywania Akcji

Akcja promocyjna rozpoczyna się w dniu 1 października 2018 roku i trwa do dnia 31 grudnia 2018 roku, jednak w żadnym wypadku nie dłużej niż do momentu wyczerpania puli wszystkich 1300 (tysiąca trzystu) Nagród (dalej „Okres Obowiązywania Akcji“).

 

3. Warunki uczestnictwa w Akcji promocyjnej

 1. W Akcji promocyjnej wziąć może udział każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która w Okresie Obowiązywania Akcji dokona zakupu jednego kompletu (tj. czterech sztuk) Opon Promocyjnych wraz z usługą ich montażu bezpośrednio u jednego z Partnerów (dalej „Uczestnik”).
 2. W Akcji promocyjnej nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora ani Partnerów, członkowie ich rodzin ani pracownicy innych podmiotów uczestniczących w przygotowaniu i realizacji Akcji promocyjnej na zlecenie Organizatora, jak również osoby pozostające z powyższymi podmiotami w stałym stosunku współpracy, który nie wynika z umowy o pracę.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji o wykluczeniu Uczestnika z udziału w Akcji promocyjnej w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu, a także w przypadku prowadzenia przez niego działań szkodzących dobremu imieniu, reputacji lub interesom Organizatora. Wykluczony w ten sposób Uczestnik traci prawo do otrzymania jakiejkolwiek Nagrody, a jeśli otrzymał już Nagrodę, Organizator może zażądać od niego zwrotu jej równowartości.

 

 4. Mechanizm Akcji promocyjnej i Nagrody

 1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień punktu 2 poniżej, pierwszych 1300 (tysiąc trzystu) Uczestników spełniających wszystkie warunki wskazane w Regulaminie otrzyma przedpłaconą kartę paliwową o wartości 100,00 zł za dokonanie w Okresie Obowiązywania Akcji bezpośrednio u jednego z Partnerów zakupu jednego kompletu (tj. czterech sztuk) Opon Promocyjnych wraz z usługą ich montażu (dalej „Nagroda”). Za zakup pojedynczego kompletu (tj. czterech sztuk) Opon Promocyjnych wraz z usługą ich montażu przyznana zostanie tylko jedna Nagroda. W przypadku nabycia przez danego Uczestnika więcej niż jednego kompletu Opon Promocyjnych wraz z usługą ich montażu, Uczestnik będzie uprawniony do otrzymania dodatkowych Nagród za zakup i montaż każdego z kompletów. Nagrody przekazywane będą przez Partnerów, u których dokonano zakupu Opon Promocyjnych wraz z usługą ich montażu niezwłocznie po dokonaniu przez Uczestnika zapłaty za ww. zakup oraz montaż.
 2. Łączna ilość Nagród dostępnych w Akcji promocyjnej jest ograniczona i wynosi 1300 (tysiąc trzysta) sztuk. Nagrody będą ważne do dnia 20 lutego 2020 roku i będą honorowane wyłącznie na stacjach paliwowych należących do sieci „Orlen” działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. W stosunku do Uczestników będących konsumentami – otrzymane Nagrody są objęte zwolnieniem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). W stosunku do Uczestników będących przedsiębiorcami – otrzymane Nagrody stanowią przychód z działalności tych Uczestników i w związku z czym ewentualna odpowiedzialność podatkowa spoczywa wyłącznie na Uczestniku.
 4. Nagrody nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju lub ekwiwalent pieniężny.
 5. Akcja promocyjna nie narusza praw Uczestników wynikających z przepisów ogólnych, w szczególności uprawnień z tytułu rękojmi, gwarancji czy prawa odstąpienia od umowy.

 

5. Reklamacje

 1. Uczestnicy mają prawo zgłaszania reklamacji dotyczących Akcji promocyjnej.
 2. Uczestnicy mogą zgłaszać reklamacje bezpośrednio do Organizatora na piśmie wysłanym listem poleconym, przesyłką kurierską lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 30 dni od otrzymania informacji o jakichkolwiek nieprawidłowościach dotyczących Akcji promocyjnej. Reklamacje otrzymane przez Organizatora po upływie terminu do ich zgłaszania nie będą rozpatrywane. Reklamacje wnoszone listem poleconym lub przesyłką kurierską należy przesłać na następujący adres Organizatora: Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o., Dział Marketingu Opon Osobowych, ul. Komitetu Obrony Robotników 48, 02-146 Warszawa, a reklamacje zgłaszane pocztą elektroniczną należy przesłać na następujący adres e-mail Organizatora: marketing@goodyear.pl.
 3. Decyzję o uznaniu lub odrzuceniu reklamacji podejmuje Organizator, który poinformuje Uczestnika zgłaszającego reklamację o swojej ostatecznej decyzji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 4. Z zastrzeżeniem odmiennego postanowienia punktu 2 powyżej, pozostała korespondencja między Uczestnikami i Organizatorem będzie prowadzona za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłanej na następujący adres e-mail Organizatora: marketing@goodyear.pl.
 5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: ”Rozporządzeniem”), Organizator jako administrator informacji stanowiących dane osobowe Uczestników zgromadzonych w związku ze zgłaszaniem reklamacji dotyczących Akcji promocyjnej, informuje, iż:

                           i.          Administratorem informacji stanowiących dane osobowe Uczestników zgromadzonych w związku ze zgłaszaniem reklamacji dotyczących Akcji promocyjnej jest Organizator (tj. Goodyear Dunlop Tires Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Komitetu Obrony Robotników 48, 02-146 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000104862, kapitał zakładowy 2.005.000 PLN, Regon 011932471, NIP: 521 11 46 938).

                          ii.           Dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację będą przetwarzane przez Organizatora, w zakresie wskazanym przez Uczestnika w zgłoszeniu reklamacji, w celu rozpatrzenia reklamacji i ewentualnego kontaktu z Uczestnikiem zgłaszającym reklamację, a przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora polegających na rozpatrzeniu reklamacji oraz ewentualnym wydaniu Nagród Uczestnikom (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

                        iii.           Udzielenie informacji w zakresie danych osobowych wskazanych przez Uczestnika w zgłoszeniu jest wymogiem umownym i stanowi warunek rozpatrzenia reklamacji, podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zgłoszenia reklamacji.

                        iv.           Dane osobowe będą przechowywane przez Organizatora przez okres niezbędny do zakończenia postępowania reklamacyjnego, a następnie zostaną trwale usunięte przez Organizatora.

                          v.          Każdy z Uczestników zgłaszających reklamację ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych pisząc na adres: marketing@goodyear.pl. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych będzie równoznaczne z odwołaniem zgłoszenia reklamacji.

                        vi.           Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie, opracowywanie, prostowanie i usuwanie.

                       vii.           Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Uczestnika narusza przepisy Rozporządzenia lub innych aktów prawnych.

6. Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin wiąże wszystkie strony biorące udział w Akcji promocyjnej. Regulamin określa zasady Akcji promocyjnej, kryteria uczestnictwa w Akcji promocyjnej oraz prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników.