Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

 

ODOPRETIE ZÁRUKY

Používaním stránky spoločnosti Dunlop súhlasíte s dodržiavaním Politiky o ochrane osobných údajov Dunlop On-line. Ak s touto politikou nesúhlasíte, prosím, nepoužívajte naše stránky. Vyhradzujeme si právo na zmenu, modifikáciu, doplnenie alebo odstránenie častí tejto politiky podľa nášho uváženia. Prosím, ak chcete mať informácie o zmenách, sledujte túto stránku. Pokračovaním používania tejto stránky vyjadrujete súhlas so zmenami týchto podmienok.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ DÔVERNOSTI A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dunlop Tyre Company, ďalej len „Dunlop“, považuje osobné údaje, ako napríklad vaše meno, poštové smerové číslo a e-mailovú adresu alebo telefónne číslo, za súkromné a dôverné. Z toho dôvodu sú poskytnuté osobné údaje uložené na bezpečnom mieste a prístupné len poverenému personálu alebo oprávneným zástupcom spoločnosti. S výnimkou informácií uvedených v registračnom formulári (pozrite nižšie), sú používané len pre účely predaja tovaru a vylepšenia služieb zákazníkom. Dunlop neposkytuje osobné údaje žiadnym iným organizáciám.

Zbieranie informácií

Pri prezeraní webovej stránky Dunlop zostávate v úplnej anonymite. Osobné údaje nie sú zbierané. V niektorých častiach webovej stránky však môžete byť požiadaný o dobrovoľné uvedenie osobných údajov, vrátane vášho mena, e-mailovej adresy, atď., pre účely napríklad ako korešpondencie, registrácie na stránke, nákupu alebo účasti na on-line prieskumoch.

Dunlop môže tiež preposlať vašu elektronickú komunikáciu našim obchodným zástupcom, správcovi stránky alebo podobne. Vyššie uvedená komunikácia môže byť pre účely zvyšovania zákazníckej spokojnosti zdieľaná len v rámci spoločnosti Dunlop.

Webové stránky Dunlop sledujú informácie o návštevnosti týchto stránok. Napríklad ide o štatistiky denného počtu návštevníkov tejto stránky, denný počet požiadaviek prijatých pre konkrétne položky na stránke a informácie o krajinách, z ktorých tieto požiadavky pochádzajú. Tieto kumulatívne štatistiky sa používajú pre účely správy našej webovej stránky a jej nastavenie podľa skutočných potrieb jej návštevníkov a môžu byť poskytnuté iným osobám. Štatistiky však neobsahujú osobné údaje a nie je možné ich použiť na zbieranie takýchto údajov.

Technológia „cookies“ sa používa na poskytovanie prispôsobeného prístupu na webovú stránku. Cookie je dátový element, ktorý odošle webová stránka návštevníkovi pri prehliadaní stránky, a je uložená v jeho systéme. Niektoré webové stránky môžu používať cookies z dôvodu vylepšenia služieb používateľom stránky. Váš systém môžete nastaviť tak, aby vás oboznámil s prijatím cookie, a ten vám dá možnosť sa rozhodnúť, či ho prijmete alebo nie.

Použitie informácií

Dunlop môže používať informácie od používateľov, napríklad, pre účely poskytnutia služby, merania zákazníckeho záujmu o rozličné produkty a služby alebo oboznámenie používateľov o nových službách a programoch. Tieto ponuky môžu byť založené na informáciách získaných z prieskumov, ktoré indikujú nákupné preferencie alebo e-mailov odoslaných na webovú stránku Dunlop.

Akékoľvek zoznamy použité pri odosielaní ponuky produktu alebo služby sú vypracované a spravované podľa prísnych pravidiel zachovania bezpečnosti a ochrany osobných údajov zákazníkov. Dunlop vyhovie akejkoľvek odôvodnenej požiadavke na odstránenie mena z akéhokoľvek zoznamu e-mailových adries alebo poštových adries.

Ďalej, Dunlop bude používať osobné údaje len spôsobom, ktorý je kompatibilný s účelmi, pre ktoré sú zbierané alebo pre účely vami odsúhlasené. Dunlop vykoná všetky opodstatnené kroky, aby zaistila relevantnosť použitia osobných údajov, ich presnosť, úplnosť a aktuálnosť na základe informácií zdieľaných s jednotlivcami.

Dunlop je spoločnosť s celosvetovou pôsobnosťou so zastúpením a databázami po celom svete. Dunlop môže presunúť vaše údaje z jednej databázy do databázy iného zastúpenia, ktoré je mimo krajiny, kde spoločnosť sídli. Dunlop vykoná opatrenia vedúce k ochrane údajov pri presune.

Dunlop povolí jednotlivcom na základe požiadavky prístup k údajom, ktoré o nich vedieme. Navyše, Dunlop vykoná opodstatnené kroky pre opravu, doplnenie alebo vymazanie údajov, ktoré boli jednotlivcom označené za nepresné alebo neúplné. Máte právo odvolať váš súhlas s ďalším spracovaním vašich údajov. Spoločnosť Dunlop v tomto prípade nemôže pokračovať v žiadnom použití takýchto údajov (s výsledným efektom). Navyše, máte právo na ochranu pred ďalším presunom vašich údajov tretím stranám, ktoré nemajú vhodné zabezpečenie bezpečnosti údajov. Kontaktujte nás a spoločnosť Dunlop sa bude vašim podnetom venovať.

Online registračné údaje

Žiadne informácie poskytované používateľmi na on-line registračnom formulári nebudú zdieľané s inými tretími osobami ako tými, ktoré sú stanovené zákonom, a nebudú použité na marketingové účely. Všetky informácie, ktoré uvediete v on-line registračnom formulári sú uchovávané v samostatnej databáze spoločnosti a nie sú používané na žiadne iné účely.

Poskytnutie osobných údajov

Z dôvodu, že spoločnosť Dunlop považuje informácie o osobách za dôverné, našou politikou je neposkytovať žiadne osobné údaje zbierané on-line tretím stranám, pokiaľ toto poskytnutie nie je nariadené zákonom alebo je predmetom súdneho alebo vládneho konania. Dunlop nepredáva, nepožičiava a nepresúva osobné údaje iným organizáciám.

Iné webové stránky

Webové stránky Dunlop môžu obsahovať prepojenia na iné stránky. Vynakladáme však veľkú snahu, aby boli na našich webových stránkach uvedené len prepojenia na také stránky, ktoré zdieľajú naše štandardy a rešpektujú ochranu osobných údajov. Napriek tomu sa nepovažujeme za zodpovedných za obsah alebo praktiky týkajúce sa ochrany osobných údajov iných stránok.

Deti

Dunlop prostredníctvom tejto stránky vedome nezbiera žiadne informácie, ktoré môžu identifikovať osobu (ako napríklad meno, adresa a telefónne číslo), od detí vo veku nižšom ako 13 rokov. Dunlop upozorní deti vo veku nižšom ako 13 rokov, aby neuvádzali podobné informácie na tejto webovej stránke. Momentálne neumožňujeme deťom mladším ako 13 rokov, aby sa zaregistrovali alebo sa zúčastnili súťaží či prezentácií na stránke. Napriek tomu, ak sa rodičia alebo zákonný zástupca dieťaťa domnievajú, že nám poskytlo osobné údaje, ktoré ho môžu identifikovať, mali by nás kontaktovať a požiadať o vymazanie týchto údajov z našich súborov. Ak Dunlop získa vedomosť, že spravuje osobné údaje osoby mladšej ako 13 rokov, budú tieto informácie zo všetkých existujúcich súborov vymazané. Navyše, každá osoba, ktorá nedovŕšila vek 18 rokov, by mala vopred požiadať rodičov alebo zákonných zástupcov o povolenie uviesť osobné údaje na tejto stránke.