Sekretesspolicy

Allmän sekretesspolicy

Dunlop Tyre Company (”Dunlop”) betraktar personliga uppgifter, exempelvis namn, utdelnings- och e-postadresser eller telefonnummer, som sekretessbelagda. De personliga uppgifter du lämnar lagras därför på en säker plats som endast behörig personal och auktoriserade personer har åtkomst till, och med undantag för uppgifterna om däckregistrering på Internet (se nedan), så används de endast för att marknadsföra våra produkter eller förbättra vår kundservice. Dunlop kommer inte att överlämna några personliga uppgifter till andra organisationer.

Insamling av information

När du besöker någon av Dunlops webbplatser är du anonym. Inga personliga uppgifter samlas in. På vissa delar av webbplatserna kan du dock uppmanas att frivilligt lämna personliga uppgifter (namn, e-postadress och liknande) för syften som korrespondens, registrering, beställningar eller undersökningar.

Dunlop kan även spara elektronisk kommunikation som du skickar till våra servicerepresentanter, webbansvariga eller andra samarbetspartner. Dessa sprids endast inom Dunlop i syfte att löpande förbättra vår kundservice.

Dunlops webbplatser spårar information om de besök de får. Exempelvis beräknas statistik som visar antalet besökare dagligen på en webbplats, de dagliga begärandena av särskilda filer på en webbplats samt vilka länder dessa begäranden kommer från. Denna sammanlagda statistik används för att förbättra webbplatserna och kan även överlämnas till andra. Statistiken innehåller dock inga personliga uppgifter och kan inte användas för att samla in sådan information.

Det finns en teknik kallad ”cookies” som kan användas för att tillhandahålla anpassad information från en webbplats. En cookie är ett dataelement som kan skickas från webbplatser till webbläsaren och som sedan kan lagras på datorn. Vissa Dunlop-webbplatser kan använda cookies för att ge besökarna bättre service. Du kan ställa in webbläsaren så att du meddelas när en cookie tas emot, vilket ger dig möjlighet att välja om du vill acceptera den eller inte.

Användning av informationen

Dunlop kan använda den information vi får av användare exempelvis för att tillhandahålla en tjänst, mäta intresset för våra olika produkter och tjänster eller informera om nya produkter och program. Dessa erbjudanden kan vara baserade på information från undersökningar, information om inköpspreferenser eller e-post som skickats till en Dunlop-webbplats.

Alla listor som används för att skicka erbjudanden om produkter och tjänster till dig sammanställs och underhålls under strikta förhållanden för att skydda våra kunders personliga uppgifter. Dunlop är alltid villiga att på begäran ta bort namn från olika post- eller e-postlistor.

Dunlop kommer dessutom endast att använda personliga uppgifter på sätt som är förenliga med de syften som de samlades in för eller i ett senare skede godkänts av dig för. Dunlop säkerställer i möjligaste mån att de personliga uppgifterna är relevanta för den avsedda användningen samt att de är tillförlitliga, fullständiga och aktuella, utifrån den information som enskilda personer har lämnat.

Dunlop är ett globalt företag med kontor och databaser över hela världen. Dunlop kan överföra dina uppgifter till någon av sina databaser på kontor utanför ditt hemland. Dunlop vidtar åtgärder för att skydda data som överförs på detta sätt.

På begäran ger Dunlop enskilda personer i rimlig mån tillgång till personliga uppgifter som finns om dem. Dunlop ger även enskilda personer rimlig möjlighet att korrigera, lägga till eller ta bort information som visar sig vara oriktig eller ofullständig. Du har rätt att ta tillbaka ditt samtycke till ytterligare behandling av dina uppgifter, i vilket fall Dunlop kanske inte kan fortsätta någon funktion för vilken uppgifterna erhölls (med de konsekvenser detta innebär). Du har dessutom rätt att förhindra att dina uppgifter vidareförs till tredje part om det saknas tillfredsställande datasäkerhet. Kontakta oss, så försöker vi tillgodose dina önskemål.

Information om däckregistrering på Internet

Uppgifter som lämnas av användare i formuläret för däckregistrering kommer inte att spridas till tredje part annat än om lagen kräver det. De kommer heller inte att användas för några marknadsföringssyften. Uppgifter som lämnas i formuläret för däckregistrering lagras i en separat databas och används inte för några andra syften.

Avslöjande av information

Eftersom Dunlop betraktar de personliga uppgifter vi lagrar som sekretessbelagda, har vi som policy att inte avslöja några personliga uppgifter insamlade på Internet till tredje part om inte lagen kräver det eller om det är viktigt för rättsliga eller statliga undersökningar eller processer. Dunlop varken säljer, hyr ut eller överför personliga uppgifter till andra organisationer.

Andra webbplatser

Dunlops webbplatser kan innehålla länkar till andra webbplatser och vi försöker att endast länka till webbplatser som har lika sträng sekretesspolicy som oss. Vi ansvarar dock inte för innehåll eller sekretessrutiner på andra webbplatser.

Barn

Dunlop samlar inte medvetet in några personligt identifierbara uppgifter (namn, adress, telefonnummer och liknande) från barn under 13 år via vår webbplats. Dunlop kommer uttryckligen att uppmana barn under 13 år att inte lämna sådan information på webbplatsen. Det är för närvarande inte tillåtet för barn under 13 år att registrera sig eller delta i tävlingar eller kampanjer på webbplatsen. Om en förälder till eller vårdnadshavare åt ett barn under 13 år förmodar att barnet har lämnat personligt identifierbar information ska föräldern eller vårdnadshavaren kontakta oss om denne önskar att uppgifterna tas bort från våra arkiv. Om Dunlop får kännedom om att det finns personligt identifierbara uppgifter om ett barn under 13 år i våra arkiv kommer vi att ta bort de uppgifterna. Dessutom ska barn under 18 år söka en förälders eller vårdnadshavares tillåtelse innan det använder eller lämnar några personliga uppgifter på den här webbplatsen.