250

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Ta hand om dina däck

Vägdäck

UNDERHÅLL AV MOTORCYKELN

Dunlop rekommenderar starkt regelbundna besiktningar av motorcykeln i allmänhet och hjulen i synnerhet, eftersom däckets körsträcka och prestanda påverkas negativt av ett undermåligt skött fordon. 

Ta motorcykeln till en återförsäljare för regelbundna servicekontroller, inklusive däckbesiktningar.

Fjädringsinställningarna ska alltid noga överensstämma med instruktionerna i fordonets ägerhandbok. 

Undermåligt skötta komponenter och felaktiga eller obalanserade inställningar av framgaffeln påverkar stabiliteten.

Om fjädringselementen är i dåligt skick påfrestas däcket i onödan.

LUFTTRYCK

ATT KONTROLLERA LUFTTRYCKET ÄR DEN VIKTIGASTE UNDERHÅLLSÅTGÄRDEN DU KAN UTFÖRA.

Håll i åtanke att hårda kurvtagningar, passagerare, tunga laster och längre körning i höga hastigheter kräver högre tryck (upp till det som indikeras på sidoväggen).

När touringmotorcyklar körs i höga hastigheter, fullastade eller med två personer ska däcken ha det maximala lufttryck som rekommenderas av fordonstillverkaren, i tillämpliga fall.

Överskrid aldrig den maximala last som anges på däckets sidovägg eller fordonets lastkapacitet som står i ägarhandboken, beroende på vilken som är lägst.

Däck med för lågt lufttryck kan medföra inexakt kurvtagning, högre drifttemperaturer, ojämnt slitage av slitbanan, utmattningssprickor, överbelastning och i slutänden att stommen går sönder eller förlorad kontroll över fordonet, vilket kan leda till olyckor, kroppsskador eller dödsfall.

Om däck har för högt lufttryck ökar inte lastkapaciteten, utan körningen blir stötigare och däcken slits snabbare i kontaktytans mitt.

Kontrollera regelbundet lufttrycket när däcken är kalla med en kvalitetsmätare och alltid före långfärder.

Tryckförlust kan uppstå på grund av utslitna eller illasittande ventilhus. 

Kontrollera ventilhusen och dra vid behov åt dem så att de sitter ordentligt, eller avlägsna och byt ut dem. 

En ventilkåpa i metall eller hård plast med en inre packning bör användas och dras åt för hand för att skydda ventilhuset från damm och fukt samt bibehålla en positiv lufttätning.

Tryckförlust kan även orsakas av skador på slangen och sprickor i ventilbasen.

Inspektera fälgband, slangar och ventiler. Byt ut dem om de är skadade eller spruckna.

Upprepade tryckförluster kan bero på oupptäckta däckskador. 

Belastningssprickor i slitbanespåren är ett tecken på överbelastning och/eller för lågt däcktryck. 

Om du hittar tecken på sprickor i slitbanan ska däcket demonteras och bytas ut omgående. Sådana skador är permanenta och kan inte repareras.

Skador orsakade av sammanstötningar, inträngningar eller långvarig användning med för lågt/högt däcktryck är progressiva och kan leda till plötsligt och fullständigt däckfel samt olyckor, kroppsskador eller dödsfall.

Låt alltid en expert besiktiga det demonterade däcket efter sammanstötningar med trottoar, potthål osv., tecken på inträngning under däckets yta, utbuktningar eller lågt tryck. 

Fortsätt inte att använda sådana däck.

Inspektera däcken ofta beträffande skador och var uppmärksam på varningstecken som vibrationer, instabilitet, skavning eller däckljud när motorcykeln används.

INKÖRNINGSPERIOD

Utbytesdäck för slitna, olika mönstrade eller olika konstruerade däck reagerar inte på samma sätt. 

När nya däck monteras ska de inte utsättas för maximala krafter, kraftiga lutningar eller hårda kurvtagningar innan en inkörningssträcka på cirka 100 mil har tillryggalagts. 

På så vis hinner föraren vänja sig vid hur de nya däcken eller den nya däckkombinationen känns, bemästra dem och hitta optimalt väggrepp i hela hastighets-, accelerations- och väghållningsspektrat. 

Kontrollera och justera lufttrycket till rekommenderade nivåer efter att däcken har hunnit svalna i minst tre (3) timmar efter inkörningen. 

Tänk på att nya däck har en mycket annorlunda kontaktyta och kan vara mer kvickstyrda än gamla däck. 

Om ett nytt däck blandas med ett slitet däck och om olika mönsterkombinationer blandas kan körningen och väghållningen påverkas negativt och en noggrann körutvärdering krävs.

SAMMA MÖNSTER FRAM OCH BAK

Kom ihåg att rätt matchning av fram- och bakdäck är viktigt för optimala prestanda och väghållning. Följ riktlinjerna för däckval.

Montera endast däck märkta som framdäck på den främre positionen och endast däck märkta som bakdäck på den bakre positionen.

Endast ett begränsat antal däck är lämpliga att monteras både som fram- och bakdäck.

Ett nytt framdäck med ett slitet bakdäck kan orsaka instabilitet och vice versa.

Att blanda radialdäck, eller att blanda radialdäck med diagonaldäck eller diagonalbältdäck, kan påverka väghållning och stabilitet negativt, och får endast göras när detta specifikt monterats och/eller rekommenderats av fordonstillverkaren.

Observera att många faktorer utöver däcks inkompatibilitet kan påverka en motorcykels väghållning, inklusive förarens vikt och längd, att blanda nya och begagnade däck samt montering av bagage eller kåpor.

Rådfråga motorcykeltillverkarens innan du gör några modifieringar av originalutförandet.

LASTKAPACITET

Däck med olika lastkapacitet är tillgängliga.

Beakta noga motorcykelns vikt, huruvida den klarar att bära passagerare och vikten på eventuell tillvalsutrustning. 

Tänk även på att däcks lastkapacitet minskar om lufttrycket är för lågt. 

Det går att överbelasta ett däck även om det har den storlek som specificeras av motorcykeltillverkaren.

Maxlaster och motsvarande tryck anges på sidoväggen på alla Dunlops däck för vägkörning.

Före körning måste motorcyklisten fastställa totalvikten på bagage, utrustning och förare (samt eventuell passagerare) som ska adderas till motorcykelns vikt. 

Totalvikten på bagage, utrustning och förare (samt eventuell passagerare) får aldrig överstiga fordonets lastkapacitet som står angiven i motorcykelns ägarhandbok.

Dra aldrig ett släp med motorcykeln. Släp kan göra motorcykeln instabil, kraftigt påfresta däcken och skapa överbelastning. 

Sådan påfrestning och överbelastning kan orsaka permanenta skador som kan leda till däckfel, olyckor, kroppsskador eller till och med dödsfall. 

Motorcyklar som monterats med släp täcks inte av Dunlops garantier.

Sidvagnar ska inte monteras om de inte har godkänts av motorcykeltillverkaren.

SLANG

Slang är nödvändig del av hjul med slangtyp

När ett nytt däck monteras på en fälg som kräver en slang ska en ny slang monteras samtidigt. 

Gamla slangar blir uttänjda och om en gammal slang monteras i ett nytt däck kan den vecka sig och gå sönder på grund av att slanggummit har blivit tunnare. 

Slangar får endast lagas av expert. Fäst slangventilen på fälgen med omsorg.

Inspektera fälgbandet och rådfråga motorcykelåterförsäljaren om rätt fälgbandsplacering.

Kontrollera alltid storleksmärkningarna på slangen för att säkerställa att däckstorleken står på slangen. 

Montera inte slangar i radiella motorcykeldäck, och montera inte heller radialdäck på fälgar som kräver slangar, såvida inte slangarna har matchande storleks- och radialmärkningar (R).

TVÄTTA SIDOVÄGGEN

Använd en mild tvållösning för att rengöra sidoväggar, vita ränder eller text, och skölj med vanligt vatten.

Använd aldrig några andra material, rengöringsmedel eller andra medel för att förbättra sidoväggens utseende. 

Dessa kan skada gummit och påskynda föråldrandet av gummit.

FÖRVARING AV DINA DÄCK

Däck kan skadas till följd av undermåliga förvaringsförhållanden. Sådana skador kan påverka däckens prestanda och funktionalitet, och kan i slutänden leda till att däcket går sönder.

Däck i förvaring ska skyddas mot miljöeffekter som solsken, ozon och andra potentiellt skadliga förhållanden.

Däck ska förvaras på en plats som är ren, torr, väl ventilerad och med måttlig omgivningstemperatur.

Förvara inte däck på smutsiga eller våta platser, eller där de utsätts för petroleumbaserade produkter eller lösningsmedel.

Förvara inte däck så att de utsätts för direkt solsken, ytterst varma/kalla temperaturer eller ozongenererande källor som elmotorer, batteriladdare, generatorer eller svetsutrustning.

Olja och bränslen

Långvarig kontakt med olja eller bränslen och ångor från dessa kontaminerar gummiblandningen och gör däcket olämpligt att använda. Torka bort eventuell olja eller bensin omedelbart med en ren trasa.

Använd inte ett däck som har utsatts för olja, lättantändliga ämnen, korrosiva ämnen eller vätskor som inte är kompatibla med gummi.

Motorsport- och racingdäck kräver särskild förvaring och hantering.

MONTERA DINA DÄCK

Endast särskilt utbildade personer ska montera däck. Felaktig montering kan orsaka däckexplosion och allvarliga kroppsskador.

Dunlop rekommenderar starkt att däck endast monteras av fackman.

SÄKERHETSINFORMATION TILL ÅKA OFF-ROAD ÅKARE

  1. Lufttryck: Håll alltid det rekommenderade lufttrycket för den terrängtyp som motorcykeln körs på. Se användarhandboken. Däck med för lågt lufttryck kan orsaka fälgskador vid körning på stenig, ojämn terräng och få motorcykeln att vandra på plan, hård terräng. Om lufttrycket är för högt kan däcken skadas och körningen bli onödigt stötig.
  2. Skick: Kontrollera att däcken inte har skärskador eller andra visuella skador som kan orsaka luftläckage. Kontrollera även däcken beträffande saknade klackar och kraftigt sliten slitbana.
  3. Hjul: För att undvika förlust av kontrollen eller skador ska det säkerställas att axelmuttrarna är ordentligt åtdragna. Greppa respektive däck fram- och baktill och försök att skaka det på axeln för att upptäcka utslitna lager eller lösa muttrar. Det ska inte förekomma något fritt spel eller glidande när hjulet skakas. Inspektera hjulen beträffande trasiga eller lösa ekrar och sprickor på navet eller fälgen.

YTTERLIGARE SÄKERHETSINFORMATION

För ytterligare säkerhetsinformation, se fordonets ägarhandbok och eventuella säkerhetsdekaler.