BMW S 1000 XR riding on Dunlop Mutant tyres with mountains in the background

MORE GRIP FOR LESS.

 New season. New tyres. From road to trail, a new set of Dunlop tyres underneath you means all the confidence and grip you need to enjoy the thrill of the ride. And all with £40 cashback. Visit www.dunlop.eu to find out more.

Our select range includes the pinnacle of our hypersport range, the SportSmart TT, allowing you to push to your limits on track days, or the SportSmart Mk3 delivering hypersport performance you can ride everyday. At the other end of the application spectrum, the Trailmax Raid enables adventure riders to enjoy riding challenging dirt roads as well as winding scenic Alpine passes. Our latest sport-touring tyre, RoadSmart IV, for performance which is now stronger for even longer, or the Trailmax Meridian your perfect partner for bikes with a sense of adventure and for pure riding confidence, our crossover tyre – Mutant. Order your new Dunlop tyres today. Less strain on your wallet. More thrill in your ride.


HOW TO CLAIM YOUR 1000CZK CASHBACK.

Buy and fit a set of matching qualifying Dunlop tyres from the range featured here, between 15th April 2024 and 31st May 2024.

Go to dunlopmotorewards.eu and complete the online form.

Upload a copy of your VAT receipt.

Look forward to receiving your 1000CZK cashback directly to your bank account.


TERMS AND CONDITIONS.

Pravidla a podmínky reklamní kampaně

pod názvem „More Grip: For Less.“

(dále jen „Pravidla a podmínky“)

 

§ 1. Obecná ustanovení

1. Reklamní kampaň pod názvem „More Grip: For Less“[Větší záběr: za míň] (dále jen „kampaň“) je marketingová akce připravená a realizovaná společností Goodyear Operations S.A. se sídlem na Avenue Gordon Smith, L-7750 Colmar-Berg, Lucembursko, zapsanou v lucemburském obchodním rejstříku pod číslem B71.219 (dále jen „pořadatel“), s cílem zvýšit nákup motocyklových pneumatik značky Dunlop v řadách definovaných v příloze č. 1 těchto pravidel a podmínek (dále jen „pneumatiky“).

2. Podporu realizace a vedení kampaně zajišťuje společnost PRO DUCT by Business Friends sp. z.o.o. se sídlem ve Varšavě na ul. Jankowska 10 (02-129 Varšava, Polsko) zapsaná v polském rejstříku podnikatelů vedeném Obvodním soudem pro hlavní město Varšavu ve Varšavě, XII obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem 0000004049 (dále jen „správce“).

3. Cílem kampaně je odměnit účastníka, který splní všechny zde definované podmínky, za nákup a související montáž pneumatik během trvání kampaně výhradně na prodejních místech definovaných v příloze 2 těchto pravidel a podmínek (dále společně jen „partneři“ nebo jednotlivě „partner“).

4. Tato pravidla a podmínky jsou po dobu trvání kampaně zveřejněny na stránce kampaně vedené pod tímto odkazem: www.dunlopmotorewards.eu (dále jen „stránka“).

5. Tato kampaň není a v žádném případě by neměla být považována za výherní kampaň.

 

§ 2. Podmínky účasti v kampani

1. Kampaň je určena pouze a výhradně spotřebitelům (tj. fyzickým osobám, které nakupují pneumatiky mimo svou profesní nebo podnikatelskou činnost) s bydlištěm v [Česká Republika], kteří během doby trvání kampaně splní všechny níže uvedené podmínky:

a) vyjádří při registraci na stránce svůj souhlas s podmínkami používání stránky,

b) zaregistrují se na stránce k účasti v kampani tím, že přijmou tato pravidla a podmínky a odešlou příslušnou přihlášku (tj. vyplní na stránce všechny povinné položky a kliknou na odkaz v e-mailu obdrženém od pořadatele, což bude mít za následek dokončení procesu registrace),

c) řádně na stránce zaregistrují nákup pneumatik se související montáží podle § 4 těchto pravidel a podmínek

dále jen „účastníci nebo jednotlivě „účastník“.

2. Do kampaně se nesmí zapojit zaměstnanci pořadatele, jejich rodinní příslušníci a zaměstnanci jiných subjektů podílejících se na přípravě a realizaci kampaně, které pořadatel pověřil, ani osoby, které jsou s těmito subjekty v trvalém pracovním poměru na základě jiné než pracovní smlouvy.

3. Do kampaně se nesmí zapojit společnosti a fyzické osoby, které nakupují pneumatiky se související montáží v rámci své profesní nebo obchodní činnosti.

4. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout o odebrání práva účastnit se kampaně účastníkovi v případě porušení těchto pravidel a podmínek, jakož i v případě, kdy účastník provádí činnosti, které poškozují nebo ohrožují dobré jméno pořadatele, jeho pověst nebo zájmy. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout o odebrání práva účastnit se kampaně účastníkovi rovněž v případě, kdy účastník použije neúplnou nebo falešnou adresu, jméno nebo doklad o nákupu. V takovém případě ztrácí vyloučený účastník nárok na jakoukoli odměnu. Pokud vyloučený účastník odměnu již obdržel, může se pořadatel domáhat vrácení jejího ekvivalentu přímo po účastníkovi.

 

§ 3. Trvání kampaně

1. Kampaň začne 15.4.2024 a potrvá do 31.5.2024 (dále jen „trvání kampaně“), což znamená, že odměna budou poskytována pouze za nákup pneumatik společně se související montáží ve výše uvedeném období účastníkovi, který splní všechny zde uvedené podmínky.

2. Pro účely této kampaně se za datum nákupu a montáže pneumatik považuje datum uvedené na fakturách nebo účtenkách (daňových dokladech) nahraných příslušnými účastníky na stránku a potvrzujících nákup a montáž těchto pneumatik.

 

§ 4. Průběh kampaně

1. Pořadatel se zavazuje poskytnout odměnu účastníkům, kteří splní všechny podmínky uvedené v těchto pravidlech a podmínkách za nákup pneumatik se související montáží po dobu trvání kampaně přímo u kteréhokoli partnera za podmínky, že výše uvedený nákup a montáž budou do 15.6.2024 řádně zaregistrovány na stránce podle bodu 2 níže a budou správcem při ověření schváleny.

2. Pro získání odměny jsou účastníci povinni zaregistrovat na stránce nákup a montáž sady (tj. jedné přední a jedné zadní pneumatiky stejného názvu výrobku) pneumatik, které jsou předmětem kampaně, a – pokud tak neučinili při registraci na stránce – uvést svůj bankovní účet s příslušným směrovým kódem (tj. IBAN a číslo SWIFT/BIC). Při registraci nákupu jsou účastníci povinni nahrát na stránku zřetelné skeny nebo fotografie faktur nebo účtenek (daňových dokladů) potvrzujících nákup pneumatik a montáže přímo od vybraných partnerů během trvání kampaně (včetně informací o dezénu pneumatik, počtu zakoupených pneumatik, typu a roku výroby motocyklu obutého do těchto pneumatik).

3. Všechny skeny a fotografie faktur nebo účtenek (daňových dokladů), které účastník na stránku nahraje, správce ověří a schválí. Správce nesdělí pořadateli ani žádnému z jeho spřízněných subjektů žádné citlivé obchodní informace získané od účastníků (zejména informace o cenách zakoupených produktů a montáže).

4. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí odměny účastníkovi, který řádně nezaregistroval nákup pneumatik a montážních služeb na stránce spolu se všemi požadovanými údaji do 15.6.2024 nebo účastníkovi, který zakoupené pneumatiky po jejich registraci na stránce partnerovi vrátil.

5. S výhradou omezení uvedeného v bodě 6 níže získává účastník, který si po dobu trvání kampaně u některého z vybraných partnerů zakoupil pneumatiky se související montáží a tento nákup s montáží řádně zaregistroval na stránce ve zde uvedené lhůtě, odměnu ve výši 1000,- CZK za sadu pneumatik (tj. přední a zadní pneumatiku stejného dezénu), která byla řádně zaregistrována na stránce a schválena správcem při ověření (dále jen „odměna“).

6. Účastník má nárok pouze na jednu odměnu za celou dobu trvání kampaně.

 

§ 5. Vyhlášení výsledků kampaně a vyplacení odměn

1. Splnění všech kritérií způsobilosti, která opravňují účastníky k získání odměny, ověří správce nejpozději do 31.7.2024.

2. Účastníci budou do 14 dnů od dokončení ověření uvedeného v bodě 1 výše informováni o svém výsledku v kampani e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu, kterou uvedli při registraci na stránce.

3. Odměny vyplatí účastníkům přímo správce do 40 dnů od ukončení ověření uvedeného v bodě 1 výše. Odměny budou hrazeny přímo na bankovní účet, který účastník uvedl při registraci na stránce.

 

§ 6. Reklamace

1. Účastník má právo podávat stížnosti týkající se kampaně.

2. Účastník podá případnou stížnost přímo pořadateli písemně doporučenou poštou nebo kurýrní službou nebo e-mailem do 30 dnů ode dne obdržení informace o nesrovnalostech v kampani. Na stížnosti, které pořadatel obdrží po výše uvedené lhůtě, nebude brán zřetel. Stížnosti podávané doporučenou poštou nebo kurýrem se zasílají na tuto adresu pořadatele: Goodyear Dunlop Tires Operations S.A., oddělení marketingu motocyklových pneumatik, Avenue Gordon Smith, L-7750 Colmar-Berg, Lucembursko. Stížnosti podávané e-mailem se zasílají na tuto e-mailovou adresu pořadatele: contact@dunlopmotorewards.eu

3. Rozhodnutí o přijetí nebo zamítnutí stížnosti přísluší pořadateli, který o svém konečném rozhodnutí písemně informuje účastníka, který stížnost podal, a to do 30 dnů od jejího obdržení.

S výhradou odlišného ustanovení bodu 2 výše bude veškerá další komunikace mezi účastníky, správcem a pořadatelem probíhat prostřednictvím stránky nebo prostřednictvím e-mailové korespondence zaslané na následující e-mailovou adresu správce: dunlopmototeam@product.pl nebo na následující e-mailovou adresu pořadatele: contact@dunlopmotorewards.eu

 

§ 7. Osobní údaje účastníka

1. Vaše osobní údaje budou v průběhu této kampaně shromažďovány pouze v rozsahu nezbytném pro organizaci kampaně, pokud jste výslovně nesouhlasili s použitím vašich osobních údajů k jiným účelům. Účastí v této kampani prohlašujete, že jste srozuměni s tím, že pořadatel a správce budou zpracovávat osobní údaje v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Goodyear, které jsou k dispozici na adrese Goodyear Czech, s.r.o., vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4.

 

§ 8. Závěrečná ustanovení

1. Tato pravidla a podmínky jsou závazné pro všechny strany zapojené do kampaně. Pravidla a podmínky stanovují zásady kampaně, kritéria pro účast v kampani, práva a povinnosti pořadatele, správce a účastníka.

 

Příloha 1

k pravidlům a podmínkám

reklamní kampaně „Větší záběr: For Less.“

 

SEZNAM MOTOCYKLOVÝCH PNEUMATIK, ZA JEJICHŽ NÁKUP A SOUVISEJÍCÍ MONTÁŽ V PRŮBĚHU KAMPANĚMore Grip: For Less.“ BUDE POSKYTNUTA ODMĚNA:

Aby účastník splnil kritérium pro zařazení, musí zakoupit sadu pneumatik (přední a zadní).

1. Roadsmart IV

2. Sportsmart MK3

3. SportSmart TT

4. Trailmax Meridian

5. Mutant

6. Trailmax Raid