BMW S 1000 XR riding on Dunlop Mutant tyres with mountains in the background

MORE GRIP FOR LESS.

Momentálně neprobíhají žádné akce Dunlop. Nadále prosím sledujte webové stránky Dunlop Moto pro budoucí akce.


HOW TO CLAIM YOUR 1000 Kč CASHBACK.

Buy and fit a set of matching qualifying Dunlop tyres from the range featured here, between 15th April 2022 and 31st May 2022.

Go to dunlopmotorewards.eu and complete the online form.

Upload a copy of your VAT receipt.

Look forward to receiving your 1000 Kč cashback directly to your bank account.


Pravidla a podmínky reklamní kampaně zvané „Cíl: Přilnavost“.

(Dále jen „Pravidla a podmínky“)

§ 1. Obecná ustanovení

1.          Reklamní kampaň zvaná „Cíl: Přilnavost“ (dále jen „Kampaň“) je marketingová akce navržená a realizovaná společností Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. se sídlem na Avenue Gordon Smith, L-7750 Colmar-Berg, Lucembursko, zapsaná v obchodním rejstříku v Lucemburku pod číslem B71.219 (dále jen „Organizátor“), a je zaměřená na zvýšení nákupu motocyklových pneumatik značky Dunlop ve vzorcích definovaných v příloze 1 těchto Pravidel a podmínek (dále jen „Pneumatiky“).

2.          Realizace kampaně je podporována a spravována společností PRO DUCT by Business Friends sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě na ul. Jankowska 10 (02-129 Varšava, Polsko), zapsaná v polském obchodním rejstříku vedeném okresním soudem pro hlavní město Varšava ve Varšavě, XII Obchodní oddělení národního soudního rejstříku pod číslem 0000004049 (dále jen „Správce“).

3.          Cílem kampaně je odměnit Účastníky, kteří splňují všechny podmínky uvedené v těchto Pravidlech a podmínkách, za nákup pneumatik spolu s montážními službami během doby trvání kampaně od dealerů uvedených v příloze 2 těchto Pravidel a podmínek (dále jen „Partneři“ nebo „Partner“).

4.          Tato Pravidla a podmínky jsou zveřejněna na webových stránkách Kampaně, které jsou spravovány na následujícím odkaze: www.dunlopmotorewards.eu (dále jen „Stránka“) během celé Doby trvání kampaně.

5.          Tato Kampaň není a v žádném případě by neměla být považována za hazardní hru.

 

§ 2. Podmínky účasti v Kampani

1.          Kampaň byla navržena pouze a výhradně pro spotřebitele (tj. fyzické osoby, které nakupují Pneumatiky spolu s montážními službami mimo rámec své podnikatelské nebo obchodní činnosti) s trvalým pobytem v České republice, kteří během Doby trvání kampaně splnili všechny níže uvedené podmínky:

a)     vyjádření souhlasu s Podmínkami užívání Stránky při registraci na Stránce; a

b)    registrovat svou účast v Kampani na Stránce přijetím těchto Pravidel a podmínek a odesláním příslušné přihlášky (tj. vyplněním všech povinných polí na Stránce a kliknutím na odkaz v e-mailu obdrženém od Organizátora, který má za následek dokončení registračního procesu); a

c)     řádně zaregistrovat nákup pneumatik na Stránkách společně s montážními službami v souladu s § 4 těchto Pravidel a podmínek;

dále jen „Účastníci“ nebo jednotlivě „Účastník

2.          Kampaně se nesmí účastnit zaměstnanci Organizátora, jeho rodinní příslušníci a zaměstnanci jiných subjektů, které se podílejí na přípravě a realizaci Kampaně, nebo které byly pověřeny Organizátorem, ani osoby, které mají trvalé mimopracovní vztahy s těmito subjekty na základě smluv o pracích a činnostech konaných mimo pracovní poměr.

3.          Kampaně se nesmí zúčastnit právnické ani fyzické osoby, které si zakoupí Pneumatiky spolu s montážními službami v rámci své podnikatelské nebo obchodní činnosti.

4.          Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout o vyloučení Účastníka z účasti v Kampani v případě porušení těchto Pravidel a podmínek, jakož i v případě provádění činností, které poškozují nebo ohrožují dobré jméno Organizátora, jeho pověst nebo zájmy. Organizátor si také vyhrazuje právo rozhodnout o vyloučení Účastníků z účasti v Kampani v případě, že použijí neúplné nebo falešné adresy, jména nebo doklad o koupi. V takovém případě ztrácejí vyloučení Účastníci právo na Odměnu. Pokud vyloučení Účastníci již obdrželi Odměnu, Organizátor od nich může požadovat její náhradu.

 

§ 3. Doba trvání Kampaně

1.     Kampaň začíná dne 15.4.2022 a trvá do 31.5.2022 (dále jen „Doba trvání kampaně“), což znamená, že Odměny budou poskytnuty pouze za nákup Pneumatik spolu s montážními službami v rámci výše uvedeného období Účastníkům, kteří splňují všechny podmínky definované v těchto Pravidlech a podmínkách.

2.     Pro účely této Kampaně se za datum nákupu a montáže Pneumatik považuje datum uvedené na fakturách s DPH nebo příjmových dokladech řádně nahraných na Stránce a potvrzujících nákup a montáž těchto Pneumatik konkrétními Účastníky.

 

§ 4. Mechanismus Kampaně

1.     Organizátor se zavazuje poskytnout Odměnu Účastníkům, kteří splňují všechny podmínky uvedené v těchto Pravidlech a podmínkách za nákup Pneumatik spolu s montážními službami v rámci Doby trvání kampaně od kteréhokoliv Partnera za podmínky, že výše uvedený nákup a montáž budou řádně zaregistrovány na Stránce do 30.6.2022

2.      v souladu s níže uvedeným bodem 2 a budou schváleny Správcem během ověřovacího procesu.

3.     Za účelem získání Odměny jsou Účastníci povinni zaregistrovat na Stránce nákup a montáž sady (jedna přední a zadní se stejným názvem výrobku) Pneumatik, na které se vztahuje Kampaň, a – pokud to nebylo provedeno během jejich registrace na Stránce – uvést svůj bankovní účet spolu s příslušným třídicím kódem (tj. IBAN a číslo SWIFT/BIC). Během procesu registrace nákupu jsou Účastníci povinni na Stránku nahrát zřetelné skeny nebo fotografie faktur s DPH nebo příjmových dokladů potvrzujících zakoupení Pneumatik a montážních služeb přímo od vybraných Partnerů v rámci Doby trvání kampaně (včetně informací o vzorku Pneumatiky, objemu zakoupených Pneumatik, typu a roku výroby motocyklu vybaveného těmito Pneumatikami).

3.     Všechny skeny a fotografie faktur s DPH a příjmových dokladů nahrané na Stránce ze strany Účastníka budou ověřeny a schváleny Správcem. Správce neposkytne Organizátorovi ani žádné z jeho přidružených společností žádné komerčně citlivé informace získané od Účastníků (konkrétní informace o cenách zakoupených výrobků a montážních služeb).

4.     Organizátor si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí Odměny kterémukoliv Účastníkovi, který řádně nezaregistroval nákup Pneumatik na Stránce spolu se všemi požadovanými informacemi do 30.6.2022 nebo jakémukoli Účastníkovi, který zakoupené Pneumatiky vrátí prodejci po jejich registraci na Stránce.

5.     Aniž by bylo dotčeno omezení uvedené níže v bodě 6, Účastníci, kteří zakoupili Pneumatiky spolu s montážními službami od jednoho z vybraných Partnerů během Doby trvání kampaně a řádně zaregistrovali takový nákup a montáž na Stránce v časovém rámci uvedeném v tomto dokumentu, bude poskytnuta Odměna ve výši 1000 KČ za jednu sadu Pneumatik (tj. přední a zadní pneumatiku téhož vzorku), které byly řádně registrovány na Stránce a schválené Správcem během ověřovacího procesu (dále jen „Odměna“).

6.     Každý Účastník může získat pouze jednu Odměnu v rámci celé Doby trvání kampaně.

 

§ 5. Oznámení výsledků Kampaně a vyplacení Odměn

1.     Ověřovací proces splnění všech kritérií ze strany Účastníků, které je opravňují získat Odměny, by měl Správce provést nejpozději dne 31.7.2022.

2.     Všichni Účastníci budou o výsledku Kampaně informováni do 30 dnů po ukončení ověřovacího procesu uvedeného výše v bodě 1 prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu, kterou poskytli během procesu registrace na Stránce.

3.     Odměny vyplatí za Účastníka přímo Správce do 40 dnů od dokončení ověřovacího procesu uvedeného výše v bodě 1. Odměny budou vyplaceny přímo na bankovní účet, který uvede každý Účastník během procesu registrace na Stránce.

 

§ 6. Stížnosti

1.          Účastníci mají právo podávat stížnosti týkající se Kampaně.

2.          Účastníci jsou povinni podat jakékoli stížnosti písemně doporučenou poštou, kurýrem nebo e-mailovou korespondencí přímo Organizátorovi do 30 dnů ode dne přijetí informací o jakýchkoli nesrovnalostech týkajících se této Kampaně. Jakékoliv stížnosti, které Organizátor obdrží po výše uvedené lhůtě, nebude brát v úvahu. Stížnosti prostřednictvím doporučené pošty nebo kurýra posílejte na adresu Organizátora: Goodyear Dunlop Tires Operations S.A., Motorcycle Marketing Department, Avenue Gordon Smith, L-7750 Colmar-Berg, Luxembourg. Stížnosti prostřednictvím e-mailové korespondence zasílejte na e-mailovou adresu Organizátora: contact@dunlopmotorewards.eu.

3.          Rozhodnutí o přijetí nebo zamítnutí stížnosti je na Organizátorovi, který písemně informuje Účastníka, který podal stížnost, o konečném rozhodnutí do 30 dnů od přijetí stížnosti.

4.          S výjimkou ustanovení bodu 2 výše, se jakákoli další komunikace mezi Účastníky, Správcem a Organizátorem uskuteční na Stránce nebo prostřednictvím e-mailové korespondence zaslané na následující e-mailovou adresu Správce: dunlopmototeam@product.pl nebo na následující e-mailovou adresu Organizátora: contact@dunlopmotorewards.eu.

 

§ 7. Osobní údaje Účastníků

1.          Organizátor se považuje za správce údajů, pokud jde o zpracování osobních údajů Účastníků účastnících se kampaně. Podrobné informace týkající se zpracování osobních údajů Účastníků byly zahrnuty do Podmínek používání a Zásad ochrany osobních údajů na Stránkách, které byly zveřejněny a jsou přístupné všem Účastníkům stránek.

 

§ 8. Závěrečná ustanovení

1.          Tyto Pravidla a podmínky jsou závazné pro všechny strany, které se účastní Kampaně. Pravidla a podmínky stanovují zásady Kampaně, kritéria způsobilosti Kampaně, práva a povinnosti Organizátora, Správce a Účastníků.

 

Příloha 1 k Pravidlům a podmínkám reklamní kampaně „Cíl: Přilnavost“

SEZNAM MOTOCYKLOVÝCH PNEUMATIK, JEJICHŽ NÁKUP A MONTÁŽ BUDE ODMĚNĚNA BĚHEM KAMPANĚ „CÍL: PŘILNAVOST“:

Za účelem kvalifikace si musí Účastníci zakoupit sadu (přední a zadní pneumatiku) pneumatik uvedených níže:

 

1.     Dunlop Mutant

2.     SportSmart MK3

3.     Roadsmart IV

4.     SportSmart TT

5.     Dunlop Meridian

 

Příloha 2 k Pravidlům a podmínkám reklamní kampaně „Cíl: Přilnavost“

SEZNAM PARTNERŮ ÚČASTNÍCÍCH SE KAMPANĚ “CÍL: PŘILNAVOST”

DEALER NAME TOWN ADDRESS POSTCODE
Moto-Miro,s.r.o.  Český Těšín Kpt. Jaroše 1323/27a 737 01
OK4U, s.r.o.  Praha 5 - Radotín U starého stadionu 2095E 153 00
PEMM Brno spol. s r.o.  Brno Jihlavská 27 625 00
Chára Sport, a.s. Praha 5 Jeremiášova 947; areál Konstruktivy 155 43
Martin Šimák Praha 6 V Sedlci 211/3 160 00
GPD, a.s. Děčín 5 Předmostí 1860/6 405 02
conti Trade Services, s.r.o.  Otrokovice Objízdná 1628 765 31
Pneu Hnídek, s.r.o.  Jablonec nad Nisou Knoflíková 8/a 466 01
Petr Ulrich Stará Boleslav Erbenova 969 250 02
Pneu Truněček, s.r.o. Nové Město nad Metují Havlíčkova 409 549 01
CARLING s.r.o. Brno Hviezdoslavova 51 627 00
B&D racing, s.r.o. Stříbro Tovární 503 (bývalý areál GIS) 34901
Auto Jarov s.r.o. Praha 3 Osiková 2 130 00
Motomo, s.r.o. Hustopeče Bratislavská 15 63901
RIKIMOTO, s.r.o. Plzeň-Křimice Květinová 535/2a 322 00
URBAN PNEU, s.r.o. Kamenice nad Lipou Pod Vodojemem 582 394 70
VEREX, s.r.o.  Brno - Královo Pole Berkova 486/21 612 00
Czech Style, s.r.o. Zlín - Malenovice Tečovská 1239 76301
Robert Havrda  Hradec Králové 11 K Labi 5 500 11
RaD Pneu, s.r.o.  Hrušová (Ústí nad Orlicí) Hrušová 68 565 55 
PNEU PLUS, s.r.o.  Sudoměřice Sudoměřice 9 69666
BENET, s.r.o.  Mladá Boleslav Chobotecká 139 293 01
Tirex Tire Group, a.s.  Modletice Modletice 109, průmyslová zóna 25101
DUŠEK AUTOMA, s.r.o.  Náchod Ryšavého 257 54703
Moto World, s.r.o.  Příbram Brod 15 261 01
Schindler, spol. s r.o.  Kobeřice Slezská 101/112 747 27
KVM Impex, s.r.o.  Klatovy 5. Května 112 33901
Megamoto, s.r.o.  Kladno - Kročehlavy Březinova 1257 272 01
Pneumatiky Drbout, s.r.o.  Pardubice Na Staré poště 2787 53002
Pneu  Kazda, s.r.o.  Klenovice Klenovice 7 39201
I.B.Z. Velkoobchod pneu, s.r.o.  Nýřany Havířská 1241 330 23
K&K Pneu s.r.o.  Šenov Hlavní 1610 739 34
PNEU Šafránek, s.r.o.  Rudná u Prahy Masarykova 974 252 19
EMKA Pneuslužby, s.r.o.  Klatovy IV. Puškinova ul. 680 33901
Jiří Gazda  Brno Karlova 244/27 61400
Pneu Peterka, s.r.o.  Liberec Nad Nisou 201 46312
SPEI servis s.r.o.  Praha 9 Na vyhlídce 814/17 19800
AP Auotprofi, s.r.o.  Plzeň Gerská 4 323 23
ContiTrade Services s.r.o.  Otrokovice Objízdná 1628 765 31
RKN, s.r.o.  Borek u českých Budějovic pražská 387 37004
PointS Czech, s..ro.  Nový Jičín Lužická 1237/29 74101
Raoudo  Šumperk Uničovská 370/19 78701
Auto-Pospíšil, s.r.o.  Brno Karlova 244/27 61400
Pneu Máca  Jindřichův Hradec Jarošovská 1212/II 377 01
G&G AUTOCENTRUM s.r.o.  Vratimov Buničitá 754/10 739 32
Pneucentrum N&N  Olomouc Stará Přerovská 670/8 779  00 
AUTO - PNEU SERVIS BICOM, s.r.o. Liberec 10 Na Františku 106/4 460 10
PNEUFORCE, s.r.o.  Smržovka Klášterní 871 46312
ONIO, s.r.o.  Brno - Horní Heršpice Vídeňská 101/119 619 00
Pneu OK, s.r.o.  Hlučín Markvartovická 1416/2 748 01
Tomket, s.r.o.  České Budějovice Pražská 16/213 37010
Moto Pneu, s.r.o.  U Mlýna 1552 Slavkov u Brna  68401
Martin Hájek  Cvokařská 12 PlzeŃ  312 00
CarTec Praha, s.r.o.  Průběžná 3123/80 Praha 10 10000
AZ pneu PRO  CZ, s.r.o. Polní 2963/3D Opava 74601
Motopoint, a.s. Štikov 50 Nová Paka 50901
Libor Novak  Palackého 253 Sezemice 53304
MD PNEU s.ro.  Vožická 3201 Tábor 39002