MEER GRIP VOOR MINDER.

De Dunlop "Meer Grip Voor Minder" -actie is nu afgelopen. Blijf de Dunlop Moto-website bezoeken voor toekomstige promoties.

Regels en Voorwaarden van de promotiecampagne "Mission: grip"


(de “Regels en Voorwaarden”)

 

§ 1. Algemene bepalingen

1.          De "Meer grip voor minder." promotiecampagne (de "Campagne") is een marketingactie ontwikkeld door Goodyear Dunlop Tires Operations S.A., met hoofdkantoor gelegen te Avenue Gordon Smith, L-7750 Colmar-Berg, Luxemburg, geregistreerd bij het Luxemburgse Handels- en Bedrijvenregister onder nummer B71.219 (de "Organisator"), die erop is gericht om de verkoop van motorbanden van het merk Dunlop in de maten zoals beschreven in Bijlage 1 bij deze Regels en Voorwaarden (de "Banden") te verhogen.

2.          Implementatie van de Campagne wordt ondersteund en uitgevoerd door PRO DUCT by Business Friends sp.  z o.o., met hoofdkantoor te Warschau at ul. Jankowska 10 (02-129 Warschau, Polen) ingeschreven in het Poolse bedrijvenregister dat wordt bijgehouden door de Arrondissementsrechtbank voor de hoofdstad Warschau in Warschau, XII Commerciële afdeling van het Nationale Rechtbankregister onder het nummer 0000004049 (de "Administrator").

3.          De Campagne is erop gericht Deelnemers te belonen die voldoen aan alle voorwaarden die hierin staan beschreven voor de aankoop van Banden, inclusief plaatsing, gedurende de looptijd van de Campagne, die zij rechtstreeks hebben gekocht bij verkooppunten die staan beschreven in Bijlage 2 bij deze Regels en Voorwaarden (gezamenlijk de "Partners" en individueel de "Partner").

4.          Deze Regels en Voorwaarden worden gepubliceerd op de website van de Campagne: www.dunlopmotorewards.eu (de “Website”) gedurende de volledige looptijd van de Campagne.

5.          Deze Campagne is geen, en kan in geen geval worden beschouwd als een kansspel.

 

§ 2. Voorwaarden voor deelname aan de Campagne

1.          De Campagne is uitsluitend bedoeld voor consumenten (d.w.z., natuurlijke personen die de Banden kopen en laten plaatsen voor gebruik naast hun mogelijke professionele of bedrijfsactiviteiten) met woonplaats in België die voldoen aan de volgende voorwaarden gedurende de volledige looptijd van de Campagne:

a)     tijdens het registratieproces op de Website instemmen met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de Website; en

b)    hun deelname aan de Campagne registreren op de Website door deze Regels en Voorwaarden te aanvaarden en door hun betreffende aanmelding te versturen (d.w.z. alle verplichte velden op de Website invullen en klikken op een link in de e-mail die zij ontvangen van de Organisator na voltooiing van het registratieproces); en

c)     de aankoop van Banden met plaatsing hebben geregistreerd overeenkomstig § 4 van deze Algemene Voorwaarden;

de “Deelnemers” of individueel de "Deelnemer”.

2.          Deelname aan de Campagne is uitgesloten voor personeelsleden en familieleden van de Organisator en personeel van andere entiteiten die deelnemen aan de ontwikkeling en uitvoering van de Campagne in opdracht van de Organisator, en personen die een permanente werkrelatie hebben met dergelijke entiteiten op een niet-arbeidscontractbasis.

3.          Aan de Campagne mag niet worden deelgenomen door bedrijven of personen die Banden met plaatsing kopen als onderdeel van hun professionele of bedrijfsactiviteiten.

4.          De Organisator behoudt zich het recht voor om deelname van een Deelnemer aan de Campagne te weigeren in geval van schending van deze Regels en Voorwaarden, en bij het uitvoeren van activiteiten die de goede naam, reputatie of belangen van de Organisator schaadt of in diskrediet brengt. De Organisator behoudt zich ook het recht voor om deelname van Deelnemers aan de Campagne te weigeren indien zij een onvolledig(e) of vals(e) adres, aankoopbon of naam opgeven. In dergelijke gevallen verliezen uitgesloten Deelnemers het recht op het ontvangen van een Compensatie. Als de Compensatie al is ontvangen door de uitgesloten Deelnemers, kan de Organisator directe terugbetaling van het gelijkwaardige bedrag van deze Deelnemers vereisen.

 

§ 3. Duur van de Campagne

1.     De Campagne start op 15/04/2021 en duurt tot en met 31/05/2021 (de “Looptijd van de Campagne”), wat betekent dat de Compensaties uitsluitend worden toegekend voor aankoop van Banden inclusief plaatsing binnen de bovengemelde periode aan Deelnemers die voldoen aan de hierin genoemde voorwaarden.

2.     Omwille van deze Campagne wordt de datum van aankoop en plaatsing van de Banden door Deelnemers geacht de datum te zijn die staat vermeld op de BTW-facturen of bonnen die op correcte wijze zijn geüpload naar de Website en die een dergelijke aankoop en plaatsing van de Banden door de betreffende Deelnemers bevestigen.

 

§ 4. Werkwijze van de Campagne

1.     De Organisator kent een Compensatie toe aan Deelnemers die voldoen aan alle voorwaarden die staan vermeld in deze Regels en Voorwaarden bij de aankoop van Banden met plaatsing binnen de Voorwaarden van de Campagne direct van een Partner op voorwaarde dat de bovengenoemde aankoop en plaatsing op de juiste wijze zijn geregistreerd op de Website op uiterlijk 15/06/2021 overeenkomstig punt 2 hieronder en door de Administrator zullen worden goedgekeurd tijdens het verificatieproces.

2.     Om de Compensatie te krijgen, moeten Deelnemers de aankoop en de plaatsing van een set (één voor- en één achterband met dezelfde productnaam) Banden waarop de Campagne betrekking heeft registreren op de Website - en indien niet uitgevoerd tijdens de registratie op de Website - hun bankrekening samen met de betreffende sort code (d.w.z. IBAN en SWIFT/BIC-nummer), opgeven. Tijdens het registratieproces moeten Deelnemers duidelijke scans of foto's van BTW-facturen of bonnen uploaden naar de Website, als bewijs dat zij de Banden en plaatsing direct hebben afgenomen bij geselecteerde Partners binnen de Looptijd van de Campagne (waaronder informatie over het bandenpatroon, aantal gekochte Banden, type en productiejaar van een motor uitgerust met dergelijke Banden).

3.     Alle scans en foto's van BTW-facturen of bonnen die door Deelnemers naar de Website zijn geüpload worden gecontroleerd en goedgekeurd door de Administrator. De Administrator zal noch aan de Organisator noch aan een van de Aangesloten bedrijven enige commercieel gevoelige informatie van de Deelnemers verstrekken (met name informatie over prijzen van gekochte Producten en plaatsing).

4.     De Organisator behoudt zich het recht voor om het toekennen van een Compensatie te weigeren bij Deelnemers die niet op de juiste wijze de aankoop van de Banden en plaatsing hebben geregistreerd op de Website samen met alle vereiste informatie per 15/06/2021 of aan een Deelnemer die de Banden na registratie op de Website aan de Partner heeft geretourneerd.  

5.     Onderhevig aan de beperkingen die staan genoemd bij punt 6 hieronder krijgen Deelnemers die de Banden en plaatsing afnemen van geselecteerde Partners tijdens de looptijd van de Campagne en die hun aankoop en plaatsing op de juiste wijze hebben geregistreerd op de Website binnen de looptijd die hierin staat vermeld, een compensatie ten bedrage van €40 voor één set Banden (d.w.z. een voor- en achterband van hetzelfde patroon) die op de juiste wijze is geregistreerd op de Website en is goedgekeurd door de Administrator tijdens het verificatieproces (de “Compensatie”).

6.     Elke Deelnemer kan uitsluitend één Compensatie worden toegekend tijdens de volledige Looptijd van de Campagne.

 

§ 5. Bekendmaking van de Campagneresultaten en betaling van de Compensatie

1.     Het verificatieproces om te controleren of alle Deelnemers hebben voldaan aan alle verplichte criteria om voor Compensatie in aanmerking te komen, zal worden uitgevoerd door de Administrator tot uiterlijk 30 juni 2021.

2.     Alle Deelnemers worden binnen 14 dagen geteld vanaf de voltooiing van het verificatieproces aangegeven in punt 1 hierboven geïnformeerd over hun resultaten van de Campagne gestuurd naar het e-mailadres dat zij hebben verstrekt tijdens het registratieproces op de Website.

3.     Compensaties worden door de Administrator direct uitbetaald aan Deelnemers binnen 40 dagen geteld vanaf de beëindiging van het verificatieproces aangegeven in punt 1 hierboven. Compensaties worden direct overgemaakt naar de bankrekening aangegeven door elke Deelnemer tijdens het registratieproces op de Website.

 

§ 6. Klachten

1.          Deelnemers hebben het recht om een klacht over de Campagne in te dienen.

2.          Deelnemers zijn verplicht om klachten rechtstreeks schriftelijk te richten aan de Organisator via aangetekend schrijven, per koerier of via e-mailcorrespondentie binnen 30 dagen vanaf de datum van ontvangst van de informatie over enige onregelmatigheden aangaande de Campagne. Alle klachten die door de Organisator na de bovengenoemde periode worden ontvangen worden niet ontvankelijk verklaard door de Organisator. Klachten kenbaar gemaakt via aangetekend schrijven of per koerier worden verstuurd naar het volgende adres van de Organisator: Goodyear Dunlop Tires Operations S.A., Motorcycle Marketing Department, Avenue Gordon Smith, L-7750 Colmar-Berg, Luxembourg. Klachten kenbaar gemaakt via e-mailcorrespondentie worden verstuurd naar het volgende e-mailadres van de Organisator: contact@dunlopmotorewards.eu.

3.          De beslissing over het aanvaarden of weigeren van de klachten ligt bij de Organisator die de Deelnemer die de klacht heeft ingediend schriftelijk binnen 30 dagen na de ontvangst ervan zal informeren over zijn definitieve besluit.

Onderhevig aan verschillende bepalingen van punt 2, dient alle andere communicatie tussen Deelnemers, de Administrator en de Organisator via correspondentie via de Website of via e-mail plaats te vinden verzonden naar het volgende e-mailadres van de Administrator: dunlopmototeam@product.pl of naar het volgende e-mailadres van de Organisator: contact@dunlopmotorewards.eu.

 

§ 7. Persoonsgegevens van Deelnemers

1.          De Organisator wordt beschouwd als de gegevensbeheerder ten aanzien van het verwerken van de persoonsgegevens van de Deelnemers die deelnemen aan de Campagne.

2.          De Deelnemers hebben het recht op toegang tot hun persoonsgegevens en voor het rectificeren ervan door contact op te nemen met privacy@dunlopmotorewards.eu. Verstrekte gegevens worden verwerkt voor uitvoering van de Campagne, het uitreiken en betalen van de Compensaties. De openbaarmaking van persoonsgegevens geschiedt vrijwillig, maar is verplicht om te kunnen deelnemen aan de Campagne.

 

§ 8. Slotbepalingen

1.          Deze Regels en Voorwaarden zijn bindend voor alle partijen die deelnemen aan de Campagne. De Regels en Voorwaarden zetten de bepalingen van de Campagne, de van toepassing zijnde criteria van deze Campagne en de rechten en plichten van de Organisator, Administrator en Deelnemers uiteen.

 

Bijlage 1

bij de Regels en Voorwaarden van de promotiecampagne "Meer grip voor minder."

LIJST MET MOTORBANDEN WAARVAN DE AANKOOP EN PLAATSING WORDEN BELOOND TIJDENS DE LOOPTIJD VAN DE "MEER GRIP VOOR MINDER." CAMPAGNE:

Om in aanmerking te komen moeten deelnemers een set banden kopen (een voor- en achterband)

 

1.     Roadsmart III

2.     Sportsmart MK3

3.     Trailmax Meridian

4.     Mutant

 

Bijlage 2

bij de Regels en Voorwaarden van de promotiecampagne "Cashback Actie Campagne"

LIJST MET PARTNERS DIE DEELNEMEN AAN DE "MEER GRIP VOOR MINDER."-CAMPAGNE:

DEALER NAME DEALER ADDRESS  PC LOCATION
PAQUET MOTORS RUE DES FUSILLES 65  1490 COURT-ST-ETIENNE
MOTO YES YOU CAN ALSEMBERGSESTEENWEG 49  1630 LINKEBEEK
VT MOTORS NANOVESTRAAT 71  1745 OPWIJK
HONDA MERTENS MEVHELSESTEENWEG 560 1930 ZAVENTEM
RSM MOTO AVENUE DES ANCIENS COMBATTANTS 7  1950 BRUXELLES
LUDO VERLOOY BOERENKRIJGLAAN 57  2250 OLEN
MOTO'S TOM SERNEELS OLENSEWEG 125B  2260 WESTERLO
ANTWERP MOTOR STORE VAARTSTRAAT 196 2520 RANST
DONCKERS BRECHTSEBAAN 905  2900 SCHOTEN
MOTORS THOMAS ETTENHOVEN 118  2940 STABROEK
MOTO CENTER TIENEN GROOT OVERLAAR 42  3300 TIENEN
TWEEWIELERSHOP ERCKENS HALVEWEG 49  3520 ZONHOVEN
JORIS GREGOOR WIJNGAARDSTRAAT 50  3740 BILZEN
ALPHA MOTO VOIE DE L' ARDENNE 101  4053 EMBOURG
KINGMECA RUE DES BADA 7 4317 FAIMES
NOYELLE PNEUS AV DES MARTYRS 266  4620 FLERON
KM MOTOS RUE MITOYENNE 33 4710 LONTZEN
PERFORMANCE MOTO AVENUE REINE ASTRID 324  4802 HEUSY-MANGOMBROUX
DG SPORT (Circuit Service) AVENUE DU STADE 27 4910 THEUX
GARAGE BERNIER RUE BASSE CHAUSSEE 203  5022 COGNELEE
TECHNOMOTORS RUE DE LA GRIOTTE 2B 5580 ROCHEFORT
MOTOS ROSMANT AV DE NAMUR 86 B  5590 CINEY
PECHENY PNEUS CHEE DE BRUXELLES 90-92  6040 JUMET
LEJEUNE MOTOSPORT LUZERY 110  6600 BASTOGNE
ANQUETY MOTOR SPORT HONVELEZ 33A 6671 VIELSALM
PECHEUR MOTOS RUE DU MONT 26 6870 SAINT HUBERT
BRUGSE BANDENCENTRALE L. BAUWENSSTRAAT 5  8200 BRUGGE
BANDENCENTRALE PUYPE NOORDLAAN 13 C  8820 TORHOUT
TRACKDAYS.BE (Circuit Service) KON. ELISABETHLAAN 17 9080 LOCHRISTI
MOTOTECH BRUSSELSESTEENWEG 470  9230 WETTEREN
BIKE PARTS LOKERENBAAN 120  9240 ZELE
BIKERS ZONE SERVICE VLAMSTRAAT 52  9450 DENDERHOUTEM
RENVRO BANDENCENTRALE POLENSTRAAT 152 9940 EVERGEM
MOTOLUX ROUTE DE BETTEMBOURG LU 3378 LIVANGE
DELTA MOTOR OTTERSTRAAT 120 2300 TURNHOUT
BANDEN RONNIE TRUIBROEK 3 3945 HAM
SOUPAPE EIKENSTRAAT 281 2840 RUMST
ABC BANDEN POLENSTRAAT 2  9880 AALTER
BIKE ZONE WATERLOO CHAUSSE DE BRUXELLES 736C 1410 WATERLOO
VERSTRAETE STEVEN DENTERGEMSTRAAT 3 8720 MARKEGEM
SASPJ RAPIDMOTO AVENUE DE LA LIBERATION 109 4630 SOUMAGNE
LECLERCQ MOTOS SPRL AVNUE ALBERT 1ER 181 1332 GENVAL
BEVERS MECHANICS BREDABAAN 95A 2990 WUUSTWEZEL
PETER D'HAESE NV XAVIER DE COCKLAAN 40 9831 SINT-MARTENS-LATEM
MOTORWEELDE BVBA WELVAARTSTRAAT 6 2381 WEELDE
Yamaha Motorshop Eeklo ZANDVLEUGE 2 9900 EEKLO
SA MOTO JL SELECTIONS AVENUE DE LA GARE 112 6840 NEUFCHATEAU
KOCKELMANN SPRL ROUTE DE SPA 193 4970 FRANCORCHAMPS
OURY SPRL RUE BRUN CHENE 84 6032 CHARLEROI
ETS BRUNO CASU ETFILS S.A. RUE DE BOMEREE 11 6032 CHARLEROI
2Wheels 2WK LIERELEI 128 2390 OOSTMALLE
M. DE SMEDT BJORN REEPSTRAAT 161C 9170 SINT-GILLIS-WAAS
M. VAN MOL DIRK BVBA KRIJGSBAAN 78 9140 TEMSE
HP MOTOREN RETIESEBAAN 137 2460 KASTERLEE
M. DE KESEL JOHAN WIPPELGEM EINDEKEN 7 9940 EVERGEM
BIKE ZONE SA AVENUE DES CELTES 12 1040 ETTERBEEK
ETS BRUNO CASU & FILS SA RUE DE BOMEREE 11 6032 CHARLEROI
MECANIC MOTOS SPRL CHAUSSEE DE HUY 390 1325 CHAUMONT-GISTOUX
SPRL TB SPORT COMPANY ALLEE DES LINAIRES 1 5650 CHASTRES
PNEUS 2000 SA CH. DE PHILIPPEVILLE 39 6120 NALINNES
M. DEPAS CHARLES GRANDE ROUTE 132 1428 LILLOIS
RAPHAEL ROBIN RUE PROVINCIALE 2 1300 WAVRE
ABBELOOS ALAIN R.GUIL.DEMUYLDER 23 1160 AUDERGHEM
SPRL VANESSE MOTO CHAUSSEE DE NAMUR 89 1300 WAVRE
PHV PNEUS RUE DU SCLAGE 8A 1470 GENAPPE
AIMERY HENQUIN GRANDE ROUTE 120 6990 HOTTON
R4 MUIZELSTRAAT 41 9041 OOSTAKKER
Vandevelde GENTSEWEG 214 8792 DESSELGEM
Jarno Motors INDUSTRIELAAN 5 unit 1 2950 KAPELLEN
DESCHOUWER HOGE BUIZEN 1 1980 EPPEGEM
BVBA DIRK MEEUSEN MOTOREN WINKELOMSEHEIDE 241 2440 GEEL
MEEUSEN BVBA VOSVELD 11A 2110 WIJNEGEM
M. MOROSINI RAPHAEL RUE DES DEUS LUXEMBOURG 94Z 6791 ATHUS
ALAIN PNEUS AVENUE MARCELLIN LAGARDE 13 4920 REMOUCHAMPS