BMW S 1000 XR riding on Dunlop Mutant tyres with mountains in the background

MEER GRIP VOOR MINDER.

 

 Nieuw seizoen. Nieuwe banden. Van weg tot trail, een nieuwe set Dunlop banden betekent alle vertrouwen en grip die je nodig hebt om te genieten van de sensatie van de rit. En dat alles met €40,- cashback. Bezoek www.dunlop.eu voor meer informatie.

Ons geselecteerde assortiment omvat het hoogtepunt van ons hypersportassortiment, de SportSmart TT, waarmee je tijdens circuitdagen tot het uiterste kunt gaan, of de SportSmart Mk3, die hypersportprestaties levert waarmee je elke dag kunt rijden. Onze nieuwste sport-touring band, RoadSmart IV, voor prestaties die nu nog langer sterker zijn, of de Trailmax Meridian, je perfecte partner voor motoren met gevoel voor avontuur en voor puur rijvertrouwen, onze crossover band – Mutant. Bestel je nieuwe Dunlop banden vandaag nog. Minder druk op je portemonnee. Meer sensatie in je rit.


ZO CLAIM JE JE €40,- CASHBACK.

Koop en monteer tussen 15 april 2023 en 30 juni 2023 een set Dunlop banden welke aan deze actie mee doen

Ga naar dunlopmotorewards.eu en vul het online formulier in.

Upload een kopie van uw factuur.

Kijk uit naar uw €40,-cashback rechtstreeks op uw bankrekening


Regels en Voorwaarden van de promotiecampagne "Meer grip voor minder."

(de “Regels en Voorwaarden”)

 

 §1. Algemene bepalingen

1.    De "Mission: Grip" promotiecampagne (de "Campagne") is een marketingactie ontwikkeld door GoodyearDunlop Tires Operations S.A., met hoofdkantoor gelegen te Avenue Gordon Smith, L-7750 Colmar-Berg,Luxemburg, geregistreerd bij het Luxemburgse Handels- en Bedrijvenregister onder nummer B71.219 (de"Organisator"), die erop is gericht om de verkoop van motorbanden van het merk Dunlop in de maten zoalsbeschreven in Bijlage 1 bij deze Regels en Voorwaarden (de "Banden") te verhogen.

2.    Implementatie van de Campagne wordt ondersteund en uitgevoerd door PRO DUCT by Business Friends sp. zo.o., met hoofdkantoor te Warschau at ul. Jankowska 10 (02-129 Warschau, Polen) ingeschreven in het Poolsebedrijvenregister dat wordt bijgehouden door de Arrondissementsrechtbank voor de hoofdstad Warschau inWarschau, XII Commerciële afdeling van het Nationale Rechtbankregister onder het nummer 0000004049 (de"Administrator").

3.    De Campagne is erop gericht Deelnemers te belonen die voldoen aan alle voorwaarden die hierin staanbeschreven voor de aankoop van Banden, inclusief plaatsing, gedurende de looptijd van de Campagne, die zijrechtstreeks hebben gekocht bij verkooppunten die staan beschreven in Bijlage 2 bij deze Regels enVoorwaarden (gezamenlijk de "Partners" en individueel de "Partner").

4.    Deze Regels en Voorwaarden worden gepubliceerd op de website van de Campagne:www.dunlopmotorewards.eu (de “Website”) gedurende de volledige looptijd van de Campagne.

5.    Deze Campagne is geen, en kan in geen geval worden beschouwd als een kansspel.

 

§2. Voorwaarden voor deelname aan de Campagne

1.    De Campagne is uitsluitend bedoeld voor consumenten (d.w.z., natuurlijke personen die de Banden kopen enlaten plaatsen voor gebruik naast hun mogelijke professionele of bedrijfsactiviteiten) met woonplaats in Belgiëdie voldoen aan de volgende voorwaarden gedurende de volledige looptijd van de Campagne:

a)    tijdens het registratieproces op de Website instemmen met de toepasselijkheid van de AlgemeneVoorwaarden van de Website; en

b)    hun deelname aan de Campagne registreren op de Website door deze Regels en Voorwaarden teaanvaarden en door hun betreffende aanmelding te versturen (d.w.z. alle verplichte velden op de Websiteinvullen en klikken op een link in de e-mail die zij ontvangen van de Organisator na voltooiing van hetregistratieproces); en

c)    de aankoop van Banden met plaatsing hebben geregistreerd overeenkomstig § 4 van deze AlgemeneVoorwaarden;

de “Deelnemers” of individueel de "Deelnemer”.

2.    Deelname aan de Campagne is uitgesloten voor personeelsleden en familieleden van de Organisator enpersoneel van andere entiteiten die deelnemen aan de ontwikkeling en uitvoering van de Campagne in opdrachtvan de Organisator, en personen die een permanente werkrelatie hebben met dergelijke entiteiten op een niet-arbeidscontractbasis.

3.    Aan de Campagne mag niet worden deelgenomen door bedrijven of personen die Banden met plaatsing kopenals onderdeel van hun professionele of bedrijfsactiviteiten.

4.    De Organisator behoudt zich het recht voor om deelname van een Deelnemer aan de Campagne te weigeren ingeval van schending van deze Regels en Voorwaarden, en bij het uitvoeren van activiteiten die de goede naam,reputatie of belangen van de Organisator schaadt of in diskrediet brengt. De Organisator behoudt zich ook hetrecht voor om deelname van Deelnemers aan de Campagne te weigeren indien zij een onvolledig(e) of vals(e)adres, aankoopbon of naam opgeven. In dergelijke gevallen verliezen uitgesloten Deelnemers het recht op hetontvangen van een Compensatie. Als de Compensatie al is ontvangen door de uitgesloten Deelnemers, kan deOrganisator directe terugbetaling van het gelijkwaardige bedrag van deze Deelnemers vereisen.

 

§3. Duur van de Campagne

1.    De Campagne start op 15/04/2023 en duurt tot en met 30/06/2023 (de “Looptijd van de Campagne”), wat betekent dat de Compensaties uitsluitend worden toegekend voor aankoop van Banden inclusief plaatsing binnen de bovengemelde periode aan Deelnemers die voldoen aan de hierin genoemde voorwaarden.

2.    Omwille van deze Campagne wordt de datum van aankoop en plaatsing van de Banden door Deelnemers geacht de datum te zijn die staat vermeld op de BTW-facturen of bonnen die op correcte wijze zijn geüpload naar de Website en die een dergelijke aankoop en plaatsing van de Banden door de betreffende Deelnemers bevestigen.

 

§4. Werkwijze van de Campagne

1.    De Organisator kent een Compensatie toe aan Deelnemers die voldoen aan alle voorwaarden die staan vermeld in deze Regels en Voorwaarden bij de aankoop van Banden met plaatsing binnen de Voorwaarden van de Campagne direct van een Partner op voorwaarde dat de bovengenoemde aankoop en plaatsing op de juiste wijze zijn geregistreerd op de Website op uiterlijk 15/07/2023 overeenkomstig punt 2 hieronder en door de Administrator zullen worden goedgekeurd tijdens het verificatieproces.

2.    Om de Compensatie te krijgen, moeten Deelnemers de aankoop en de plaatsing van een set (één voor- en één achterband met dezelfde productnaam) Banden waarop de Campagne betrekking heeft registreren op de Website-en indien niet uitgevoerd tijdens de registratie op de Website - hun bankrekening samen met de betreffende sort code (d.w.z. IBAN en SWIFT/BIC-nummer), opgeven. Tijdens het registratieproces moeten Deelnemers duidelijke scans of foto's van BTW-facturen of bonnen uploaden naar de Website, als bewijs dat zij de Banden en plaatsing direct hebben afgenomen bij geselecteerde Partners binnen de Looptijd van de Campagne (waaronder informatie over het bandenpatroon, aantal gekochte Banden, type en productiejaar van een motor uitgerust met dergelijke Banden).

3.    Alle scans en foto's van BTW-facturen of bonnen die door Deelnemers naar de Website zijn geüpload worden gecontroleerd en goedgekeurd door de Administrator. De Administrator zal noch aan de Organisator noch aan een van de Aangesloten bedrijven enige commercieel gevoelige informatie van de Deelnemers verstrekken (met name informatie over prijzen van gekochte Producten en plaatsing).

4.    De Organisator behoudt zich het recht voor om het toekennen van een Compensatie te weigeren bij Deelnemers die niet op de juiste wijze de aankoop van de Banden en plaatsing hebben geregistreerd op de Website samen met alle vereiste informatie per 15/07/2023 of aan een Deelnemer die de Banden na registratie op de Website aan de Partner heeft geretourneerd.

5.    Onderhevig aan de beperkingen die staan genoemd bij punt 6 hieronder krijgen Deelnemers die de Banden en plaatsing afnemen van geselecteerde Partners tijdens de looptijd van de Campagne en die hun aankoop en plaatsing op de juiste wijze hebben geregistreerd op de Website binnen de looptijd die hierin staat vermeld, een compensatie ten bedrage van €40 voor één set Banden (d.w.z. een voor- en achterband van hetzelfde patroon) die op de juiste wijze is geregistreerd op de Website en is goedgekeurd door de Administrator tijdens het verificatieproces (de “Compensatie”).

6.    Elke Deelnemer kan uitsluitend één Compensatie worden toegekend tijdens de volledige Looptijd van deCampagne.

 

§5. Bekendmaking van de Campagneresultaten en betaling van de Compensatie

1.    Het verificatieproces om te controleren of alle Deelnemers hebben voldaan aan alle verplichte criteria om voor Compensatie in aanmerking te komen, zal worden uitgevoerd door de Administrator tot uiterlijk 30/7/2023.

2.    Alle Deelnemers worden binnen 14 dagen geteld vanaf de voltooiing van het verificatieproces aangegeven in punt 1 hierboven geïnformeerd over hun resultaten van de Campagne gestuurd naar het e-mailadres dat zij hebben verstrekt tijdens het registratieproces op de Website.

3.    Compensaties worden door de Administrator direct uitbetaald aan Deelnemers binnen 40 dagen geteld vanaf de beëindiging van het verificatieproces aangegeven in punt 1 hierboven. Compensaties worden direct overgemaakt naar de bankrekening aangegeven door elke Deelnemer tijdens het registratieproces op de Website.

 

§6. Klachten

1.    Deelnemers hebben het recht om een klacht over de Campagne in te dienen.

2.    Deelnemers zijn verplicht om klachten rechtstreeks schriftelijk te richten aan de Organisator via aangetekendschrijven, per koerier of via e-mailcorrespondentie binnen 30 dagen vanaf de datum van ontvangst van deinformatie over enige onregelmatigheden aangaande de Campagne. Alle klachten die door de Organisator nade bovengenoemde periode worden ontvangen worden niet ontvankelijk verklaard door de Organisator.Klachten kenbaar gemaakt via aangetekend schrijven of per koerier worden verstuurd naar het volgende adresvan de Organisator: Goodyear Dunlop Tires Operations S.A., Motorcycle Marketing Department, Avenue GordonSmith, L-7750 Colmar-Berg, Luxembourg. Klachten kenbaar gemaakt via e-mailcorrespondentie wordenverstuurd naar het volgende e-mailadres van de Organisator: contact@dunlopmotorewards.eu.

3.    De beslissing over het aanvaarden of weigeren van de klachten ligt bij de Organisator die de Deelnemer die deklacht heeft ingediend schriftelijk binnen 30 dagen na de ontvangst ervan zal informeren over zijn definitievebesluit.

Onderhevig aan verschillende bepalingen van punt 2, dient alle andere communicatie tussen Deelnemers, de Administrator en de Organisator via correspondentie via de Website of via e-mail plaats te vinden verzonden naar het volgende e-mailadres van de Administrator: dunlopmototeam@product.pl of naar het volgende e-mailadres van de Organisator: contact@dunlopmotorewards.eu.

 

§7. Persoonsgegevens van Deelnemers

1.    De Organisator wordt beschouwd als de gegevensbeheerder ten aanzien van het verwerken van depersoonsgegevens van de Deelnemers die deelnemen aan de Campagne.

2.    De Deelnemers hebben het recht op toegang tot hun persoonsgegevens en voor het rectificeren ervan doorcontact op te nemen met privacy@dunlopmotorewards.eu. Verstrekte gegevens worden verwerkt vooruitvoering van de Campagne, het uitreiken en betalen van de Compensaties. De openbaarmaking vanpersoonsgegevens geschiedt vrijwillig, maar is verplicht om te kunnen deelnemen aan de Campagne.

 

§8. Slotbepalingen

1.    Deze Regels en Voorwaarden zijn bindend voor alle partijen die deelnemen aan de Campagne. De Regels en Voorwaarden zetten de bepalingen van de Campagne, de van toepassing zijnde criteria van deze Campagne en de rechten en plichten van de Organisator, Administrator en Deelnemers uiteen.

 

Bijlage 1

bij de Regels en Voorwaarden

van de promotiecampagne "Mission : grip"

 

LIJST MET MOTORBANDEN WAARVAN DE AANKOOP EN PLAATSING WORDEN BELOOND TIJDENS DE LOOPTIJD VAN DE "Mission: Grip"-CAMPAGNE:

Om in aanmerking te komen moeten deelnemers een set banden kopen (een voor- en achterband)

 

  1. Sportsmart TT
  2. Sportsmart MK3
  3. Roadsmart IV
  4. Trailmax Meridian
  5. Dunlop Mutant