BMW S 1000 XR riding on Dunlop Mutant tyres with mountains in the background

MEER GRIP VOOR MINDER.

Er lopen momenteel geen Dunlop-promoties. Blijf de website van Dunlop Moto in de gaten houden voor toekomstige promoties.


HOE ONTVANG JE €40,- RETOUR.

Koop een set deelnemende banden uit deze actie en laat deze monteren bij een deelnemende dealer tussen 15 april 2022 en 31 mei 2022.

Ga naar dunlopmotorewards.eu en vul het online formulier in.

Upload een kopie van je factuur.

Kijk ernaar uit om €40,- rechtstreeks op je bankrekening te ontvangen.


Regels en Voorwaarden van de promotiecampagne "Meer grip voor minder."

(de “Regels en Voorwaarden”)

 

§ 1. Algemene bepalingen

1.          De "Meer grip voor minder." promotiecampagne (de "Campagne") is een marketingactie ontwikkeld door Goodyear Dunlop Tires Operations S.A., met hoofdkantoor gelegen te Avenue Gordon Smith, L-7750 Colmar-Berg, Luxemburg, geregistreerd bij het Luxemburgse Handels- en Bedrijvenregister onder nummer B71.219 (de "Organisator"), die erop is gericht om de verkoop van motorbanden van het merk Dunlop in de maten zoals beschreven in Bijlage 1 bij deze Regels en Voorwaarden (de "Banden") te verhogen.

2.          Implementatie van de Campagne wordt ondersteund en uitgevoerd door PRO DUCT by Business Friends sp.  z o.o., met hoofdkantoor te Warschau at ul. Jankowska 10 (02-129 Warschau, Polen) ingeschreven in het Poolse bedrijvenregister dat wordt bijgehouden door de Arrondissementsrechtbank voor de hoofdstad Warschau in Warschau, XII Commerciële afdeling van het Nationale Rechtbankregister onder het nummer 0000004049 (de "Administrator").

3.          De Campagne is erop gericht Deelnemers te belonen die voldoen aan alle voorwaarden die hierin staan beschreven voor de aankoop van Banden, inclusief plaatsing, gedurende de looptijd van de Campagne, die zij rechtstreeks hebben gekocht bij verkooppunten die staan beschreven in Bijlage 2 bij deze Regels en Voorwaarden (gezamenlijk de "Partners" en individueel de "Partner").

4.          Deze Regels en Voorwaarden worden gepubliceerd op de website van de Campagne: www.dunlopmotorewards.eu (de “Website”) gedurende de volledige looptijd van de Campagne.

5.          Deze Campagne is geen, en kan in geen geval worden beschouwd als een kansspel.

 

§ 2. Voorwaarden voor deelname aan de Campagne

1.          De Campagne is uitsluitend bedoeld voor consumenten (d.w.z., natuurlijke personen die de Banden kopen en laten plaatsen voor gebruik naast hun mogelijke professionele of bedrijfsactiviteiten) met woonplaats in België die voldoen aan de volgende voorwaarden gedurende de volledige looptijd van de Campagne:

a)     tijdens het registratieproces op de Website instemmen met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de Website; en

b)    hun deelname aan de Campagne registreren op de Website door deze Regels en Voorwaarden te aanvaarden en door hun betreffende aanmelding te versturen (d.w.z. alle verplichte velden op de Website invullen en klikken op een link in de e-mail die zij ontvangen van de Organisator na voltooiing van het registratieproces); en

c)     de aankoop van Banden met plaatsing hebben geregistreerd overeenkomstig § 4 van deze Algemene Voorwaarden;

de “Deelnemers” of individueel de "Deelnemer”.

2.          Deelname aan de Campagne is uitgesloten voor personeelsleden en familieleden van de Organisator en personeel van andere entiteiten die deelnemen aan de ontwikkeling en uitvoering van de Campagne in opdracht van de Organisator, en personen die een permanente werkrelatie hebben met dergelijke entiteiten op een niet-arbeidscontractbasis.

3.          Aan de Campagne mag niet worden deelgenomen door bedrijven of personen die Banden met plaatsing kopen als onderdeel van hun professionele of bedrijfsactiviteiten.

4.          De Organisator behoudt zich het recht voor om deelname van een Deelnemer aan de Campagne te weigeren in geval van schending van deze Regels en Voorwaarden, en bij het uitvoeren van activiteiten die de goede naam, reputatie of belangen van de Organisator schaadt of in diskrediet brengt. De Organisator behoudt zich ook het recht voor om deelname van Deelnemers aan de Campagne te weigeren indien zij een onvolledig(e) of vals(e) adres, aankoopbon of naam opgeven. In dergelijke gevallen verliezen uitgesloten Deelnemers het recht op het ontvangen van een Compensatie. Als de Compensatie al is ontvangen door de uitgesloten Deelnemers, kan de Organisator directe terugbetaling van het gelijkwaardige bedrag van deze Deelnemers vereisen.

 

§ 3. Duur van de Campagne

1.     De Campagne start op 15/04/2022 en duurt tot en met 31/05/2022 (de “Looptijd van de Campagne”), wat betekent dat de Compensaties uitsluitend worden toegekend voor aankoop van Banden inclusief plaatsing binnen de bovengemelde periode aan Deelnemers die voldoen aan de hierin genoemde voorwaarden.

2.     Omwille van deze Campagne wordt de datum van aankoop en plaatsing van de Banden door Deelnemers geacht de datum te zijn die staat vermeld op de BTW-facturen of bonnen die op correcte wijze zijn geüpload naar de Website en die een dergelijke aankoop en plaatsing van de Banden door de betreffende Deelnemers bevestigen.

 

§ 4. Werkwijze van de Campagne

1.     De Organisator kent een Compensatie toe aan Deelnemers die voldoen aan alle voorwaarden die staan vermeld in deze Regels en Voorwaarden bij de aankoop van Banden met plaatsing binnen de Voorwaarden van de Campagne direct van een Partner op voorwaarde dat de bovengenoemde aankoop en plaatsing op de juiste wijze zijn geregistreerd op de Website op uiterlijk 15/06/2022 overeenkomstig punt 2 hieronder en door de Administrator zullen worden goedgekeurd tijdens het verificatieproces.

2.     Om de Compensatie te krijgen, moeten Deelnemers de aankoop en de plaatsing van een set (één voor- en één achterband met dezelfde productnaam) Banden waarop de Campagne betrekking heeft registreren op de Website - en indien niet uitgevoerd tijdens de registratie op de Website - hun bankrekening samen met de betreffende sort code (d.w.z. IBAN en SWIFT/BIC-nummer), opgeven. Tijdens het registratieproces moeten Deelnemers duidelijke scans of foto's van BTW-facturen of bonnen uploaden naar de Website, als bewijs dat zij de Banden en plaatsing direct hebben afgenomen bij geselecteerde Partners binnen de Looptijd van de Campagne (waaronder informatie over het bandenpatroon, aantal gekochte Banden, type en productiejaar van een motor uitgerust met dergelijke Banden).

3.     Alle scans en foto's van BTW-facturen of bonnen die door Deelnemers naar de Website zijn geüpload worden gecontroleerd en goedgekeurd door de Administrator. De Administrator zal noch aan de Organisator noch aan een van de Aangesloten bedrijven enige commercieel gevoelige informatie van de Deelnemers verstrekken (met name informatie over prijzen van gekochte Producten en plaatsing).

4.     De Organisator behoudt zich het recht voor om het toekennen van een Compensatie te weigeren bij Deelnemers die niet op de juiste wijze de aankoop van de Banden en plaatsing hebben geregistreerd op de Website samen met alle vereiste informatie per 15/06/2022 of aan een Deelnemer die de Banden na registratie op de Website aan de Partner heeft geretourneerd.  

5.     Onderhevig aan de beperkingen die staan genoemd bij punt 6 hieronder krijgen Deelnemers die de Banden en plaatsing afnemen van geselecteerde Partners tijdens de looptijd van de Campagne en die hun aankoop en plaatsing op de juiste wijze hebben geregistreerd op de Website binnen de looptijd die hierin staat vermeld, een compensatie ten bedrage van €40 voor één set Banden (d.w.z. een voor- en achterband van hetzelfde patroon) die op de juiste wijze is geregistreerd op de Website en is goedgekeurd door de Administrator tijdens het verificatieproces (de “Compensatie”).

6.     Elke Deelnemer kan uitsluitend één Compensatie worden toegekend tijdens de volledige Looptijd van de Campagne.

 

§ 5. Bekendmaking van de Campagneresultaten en betaling van de Compensatie

1.     Het verificatieproces om te controleren of alle Deelnemers hebben voldaan aan alle verplichte criteria om voor Compensatie in aanmerking te komen, zal worden uitgevoerd door de Administrator tot uiterlijk 30 juni 2022.

2.     Alle Deelnemers worden binnen 14 dagen geteld vanaf de voltooiing van het verificatieproces aangegeven in punt 1 hierboven geïnformeerd over hun resultaten van de Campagne gestuurd naar het e-mailadres dat zij hebben verstrekt tijdens het registratieproces op de Website.

3.     Compensaties worden door de Administrator direct uitbetaald aan Deelnemers binnen 40 dagen geteld vanaf de beëindiging van het verificatieproces aangegeven in punt 1 hierboven. Compensaties worden direct overgemaakt naar de bankrekening aangegeven door elke Deelnemer tijdens het registratieproces op de Website.

 

§ 6. Klachten

1.          Deelnemers hebben het recht om een klacht over de Campagne in te dienen.

2.          Deelnemers zijn verplicht om klachten rechtstreeks schriftelijk te richten aan de Organisator via aangetekend schrijven, per koerier of via e-mailcorrespondentie binnen 30 dagen vanaf de datum van ontvangst van de informatie over enige onregelmatigheden aangaande de Campagne. Alle klachten die door de Organisator na de bovengenoemde periode worden ontvangen worden niet ontvankelijk verklaard door de Organisator. Klachten kenbaar gemaakt via aangetekend schrijven of per koerier worden verstuurd naar het volgende adres van de Organisator: Goodyear Dunlop Tires Operations S.A., Motorcycle Marketing Department, Avenue Gordon Smith, L-7750 Colmar-Berg, Luxembourg. Klachten kenbaar gemaakt via e-mailcorrespondentie worden verstuurd naar het volgende e-mailadres van de Organisator: contact@dunlopmotorewards.eu.

3.          De beslissing over het aanvaarden of weigeren van de klachten ligt bij de Organisator die de Deelnemer die de klacht heeft ingediend schriftelijk binnen 30 dagen na de ontvangst ervan zal informeren over zijn definitieve besluit.

Onderhevig aan verschillende bepalingen van punt 2, dient alle andere communicatie tussen Deelnemers, de Administrator en de Organisator via correspondentie via de Website of via e-mail plaats te vinden verzonden naar het volgende e-mailadres van de Administrator: dunlopmototeam@product.pl of naar het volgende e-mailadres van de Organisator: contact@dunlopmotorewards.eu.

 

§ 7. Persoonsgegevens van Deelnemers

1.          De Organisator wordt beschouwd als de gegevensbeheerder ten aanzien van het verwerken van de persoonsgegevens van de Deelnemers die deelnemen aan de Campagne.

2.          De Deelnemers hebben het recht op toegang tot hun persoonsgegevens en voor het rectificeren ervan door contact op te nemen met privacy@dunlopmotorewards.eu. Verstrekte gegevens worden verwerkt voor uitvoering van de Campagne, het uitreiken en betalen van de Compensaties. De openbaarmaking van persoonsgegevens geschiedt vrijwillig, maar is verplicht om te kunnen deelnemen aan de Campagne.

 

§ 8. Slotbepalingen

1.          Deze Regels en Voorwaarden zijn bindend voor alle partijen die deelnemen aan de Campagne. De Regels en Voorwaarden zetten de bepalingen van de Campagne, de van toepassing zijnde criteria van deze Campagne en de rechten en plichten van de Organisator, Administrator en Deelnemers uiteen.

 

Bijlage 1
bij de Regels en Voorwaarden van de promotiecampagne "Mission : grip"

LIJST MET MOTORBANDEN WAARVAN DE AANKOOP EN PLAATSING WORDEN BELOOND TIJDENS DE LOOPTIJD VAN DE "MEER GRIP VOOR MINDER."-CAMPAGNE:

Om in aanmerking te komen moeten deelnemers een set banden kopen (een voor- en achterband)

 

1.     Sportsmart TT

2.     Sportsmart MK3

3.     Roadsmart IV

4.     Trailmax Meridian

5.     Dunlop Mutant

 

Bijlage 2
bij de Regels en Voorwaarden van de promotiecampagne "Cashback Actie Campagne"

LIJST MET PARTNERS DIE DEELNEMEN AAN DE "MEER GRIP VOOR MINDER."-CAMPAGNE:

Dealer  address zip code city
BIKE ZONE SA AVENUE DES CELTES 13 1040 ETTERBEEK
SPRL VANESSE MOTO CHAUSSEE DE NAMUR 89 1300 WAVRE
BIKE ZONE WATERLOO CHAUSSE DE BRUXELLES 736C 1410 WATERLOO
BMW PAQUET  RUE DES FUSILLES 65  1490 COURT-ST-ETIENNE
MOTORCYCLE GARAGE YES YOU CAN SPRL ALSEMBERGSESTEENWEG 49  1630 LINKEBEEK
VT MOTORS  NANOVESTRAAT 71  1745 OPWIJK
RSM2 SPRL  AVENUE DES ANCIENS COMBATTANTS 7  1950 BRUXELLES
DESCHOUWER HOGE BUIZEN 1 1980 EPPEGEM
MOTO'S TOM SERNEELS BVBA OLENSEWEG 125B  2260 WESTERLO
DELTA MOTORCYCLE  OTTERSTRAAT 120 2300 TURNHOUT
MOTORWEELDE BVBA WELVAARTSTRAAT 6 2381 WEELDE
BVBA 2WK LIERSELEI 128 2390 OOSTMALLE
DONCKERS NV BRECHTSEBAAN 905  2900 SCHOTEN
C.L.V. NV  DR J. GOOSSENAERTSTRAAT 37 2920 KALMTHOUT
MOTORS THOMAS G. BVBA ETTENHOVEN 118  2940 STABROEK
JARNO MOTORS BVBA INDUSTRIELAAN 5 UNIT 1 2950 KAPELLEN
BEVERS MECHANICS BREDABAAN 95A 2990 WUUSTWEZEL
MOTO CENTER TIENEN GROOT OVERLAAR 42  3300 TIENEN
TWEEWIELERSHOP ERCKENS  BVBA HALVEWEG 49  3520 ZONHOVEN
BVBA VF MOTOREN WEG NAAR HELCHTEREN 35 3670 MEEUWEN-GRUITRODE
GREGOOR JORIS  WIJNGAARDSTRAAT 50  3740 BILZEN
EMBOURG SERVICE DIFFUSION SCRL  VOIE DE L' ARDENNE 101  4053 EMBOURG
CLM MOTOS SPRL. RUE CHERAVOIE 1  4100 SERAING
SASPJ RAPIDMOTO AVENUE DE LA LIBERATION 109 4630 SOUMAGNE
K.M. MOTOS SPRL  RUE MITOYENNE 33 4710 LONTZEN
PERFORMANCE MOTO AVENUE REINE ASTRID 324  4802 HEUSY-MANGOMBROUX
STADE 27 SA AVENUE DU STADE 27 4910 THEUX
KOCKELMANN SPRL ROUTE DE SPA 193 4970 FRANCORCHAMPS
JMG RACING SPRL  FOND JOWA 2A 4980 THIMISTER_CLERMONT
BERNIER GARAGE RUE BASSE CHAUSSEE 203  5022 COGNELEE
TECHNOMOTOS SPRL RUE DE LA GRIOTTE 2B 5580 ROCHEFORT
GARAGE ROSMANT SPRL AV DE NAMUR 86 B  5590 CINEY
PECHENY PNEUS  CHEE DE BRUXELLES 90-92  6040 JUMET
MOTOS D  CHEE DE CHARLEROI 669 6220 FLEURUS
LEJEUNE MOTOSPORT SA  LUZERY 110  6600 BASTOGNE
ANQUETY MOTOR SPORT  HONVELEZ 33A 6671 GOUVY
PECHEUR JEAN-CLAUDE  RUE DU MONT 26 6870 SAINT HUBERT
Ideal Pneus Europe AVENUE DE LANDRECIES 1 7170 MANAGE
MOTO REPAIR DENTERGEMSTRAAT 3 8720 MARKEGEM
BJORN DE SMEDT REEPSTRAAT 161C 9170 SINT-GILLIS-WAAS
MOTOTECH  BRUSSELSESTEENWEG 470  9230 WETTEREN
BIKE PARTS BVBA LOKERENBAAN 120  9240 ZELE
BIKERS ZONE SERVICE BVBA  VLAMSTRAAT 52  9450 DENDERHOUTEM
ABC BANDEN BVBA POLENSTRAAT 2  9880 AALTER
RENVRO POLENSTRAAT 152 9940 EVERGEM
MECANIC MOTOS SPRL CHAUSSEE DE HUY 390 1325 CHAUMONT-GISTOUX
ABBELOOS ALAIN COLLINE DU GLAIN 31 1330 RIXENSART
LECLERCQ MOTOS SPRL AVNUE ALBERT 1ER 181 1332 GENVAL
M. DEPAS CHARLES GRANDE ROUTE 132 1428 LILLOIS
SPRL TB SPORT COMPANY ALLEE DES LINAIRES 1 5650 CHASTRES
M. MOROSINI RAPHAEL RUE DES DEUX LUXEMBOURG 94Z 6791 ATHUS
SA MOTO JL SELECTIONS AVENUE DE LA GARE 112 6840 NEUFCHATEAU
R4 MUIZELSTRAAT 41 9041 OOSTAKKER
M. VAN MOL DIRK BVBA KRIJGSBAAN 78 9140 TEMSE
BVBA MOTOR SHOP YAMAHA EEKLO ZANDVLEUGE 2 9900 EEKLO
ETS BRUNO CASU & FILS SA RUE DE BOMEREE 11 6032 CHARLEROI
ETS BRUNO CASU ETFILS S.A. RUE DES GUIMAUVES 3 ZI 7033 MONS
ETS BRUNO CASU ETFILS S.A. RUE DE PHILIPPE MAYSDAT 17 6240 FARCIENNES