Een Honda CB1000R met Dunlop Sportsmart Mk3 banden op de openbare weg

40€,- CASHBACK VAN DUNLOP.

De Dunlop "Cashback" -promotie is nu afgelopen. Blijf de Dunlop Motorcycle-website controleren op nieuwe en opwindende promoties.

dunlopmotorewards.eu

KIES UIT ONZE BEST PRESTERENDE BANDEN.

Regels en Voorwaarden van de promotiecampagne "Cashback Actie Campagne"

(de “Regels en Voorwaarden”)

1. Algemene bepalingen

1.         De "Cashback Actie Campagne" promotiecampagne (de "Campagne") is een marketingactie ontwikkeld door Goodyear Dunlop Tires Operations S.A., met hoofdkantoor gelegen te Avenue Gordon Smith, L-7750 Colmar-Berg, Luxemburg, geregistreerd bij het Luxemburgse Handels- en Bedrijvenregister onder nummer B71.219 (de "Organisator"), die erop is gericht om de verkoop van motorbanden van het merk Dunlop in de maten zoals beschreven in Bijlage 1 bij deze Regels en Voorwaarden (de "Banden") te verhogen. 

2.         Implementatie van de Campagne wordt ondersteund en uitgevoerd door PRO DUCT by Business Friends sp.  z o.o., met hoofdkantoor te Warschau at ul. Jankowska 10 (02-129 Warschau, Polen) ingeschreven in het Poolse bedrijvenregister dat wordt bijgehouden door de Arrondissementsrechtbank voor de hoofdstad Warschau in Warschau, XII Commerciële afdeling van het Nationale Rechtbankregister onder het nummer 0000004049 (de "Administrator").

3.         De Campagne is erop gericht Deelnemers te belonen die voldoen aan alle voorwaarden die hierin staan beschreven voor de aankoop van Banden, inclusief plaatsing, gedurende de looptijd van de Campagne, die zij rechtstreeks hebben gekocht bij verkooppunten die staan beschreven in Bijlage 2 bij deze Regels en Voorwaarden (gezamenlijk de "Partners" en individueel de"Partner"). 

4.         Deze Regels en Voorwaarden worden gepubliceerd op de website van de Campagne: www.dunlopmotorewards.eu(de “Website”) gedurende de volledige looptijd van de Campagne.

5.         Deze Campagne is geen, en kan in geen geval worden beschouwd als een kansspel.

 

2. Voorwaarden voor deelname aan de Campagne

1.         De Campagne is uitsluitend bedoeld voor consumenten (d.w.z., natuurlijke personen die de Banden kopen en laten plaatsen voor gebruik naast hun mogelijke professionele of bedrijfsactiviteiten) met woonplaats in Belgie die voldoen aan de volgende voorwaarden gedurende de volledige looptijd van de Campagne: 

a)    tijdens het registratieproces op de Website instemmen met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de Website; en

b)   hun deelname aan de Campagne registreren op de Website door deze Regels en Voorwaarden te aanvaarden en door hun betreffende aanmelding te versturen (d.w.z. alle verplichte velden op de Website invullen en klikken op een link in de e-mail die zij ontvangen van de Organisator na voltooiing van het registratieproces); en

c)    de aankoop van Banden met plaatsing hebben geregistreerd overeenkomstig § 4 van deze Algemene Voorwaarden;

de “Deelnemers”of individueel de "Deelnemer”.

2.         Deelname aan de Campagne is uitgesloten voor personeelsleden en familieleden van de Organisator en personeel van andere entiteiten die deelnemen aan de ontwikkeling en uitvoering van de Campagne in opdracht van de Organisator, en personen die een permanente werkrelatie hebben met dergelijke entiteiten op een niet-arbeidscontractbasis.

3.         Aan de Campagne mag niet worden deelgenomen door bedrijven of personen die Banden met plaatsing kopen als onderdeel van hun professionele of bedrijfsactiviteiten.

4.         De Organisator behoudt zich het recht voor om deelname van een Deelnemer aan de Campagne te weigeren in geval van schending van deze Regels en Voorwaarden, en bij het uitvoeren van activiteiten die de goede naam,  reputatie of belangen van de Organisator schaadt of in diskrediet brengt. De Organisator behoudt zich ook het recht voor om deelname van Deelnemers aan de Campagne te weigeren indien zij een onvolledig(e) of vals(e) adres, aankoopbon of naam opgeven. In dergelijke gevallen verliezen uitgesloten Deelnemers het recht op het ontvangen van een Compensatie. Als de Compensatie al is ontvangen door de uitgesloten Deelnemers, kan de Organisator directe terugbetaling van het gelijkwaardige bedrag van deze Deelnemers vereisen.

 

3. Duur van de Campagne

1.    De Campagne start op 1april 2019 en duurt tot en met 31 mei 2019 (de “Looptijd van de Campagne”), wat betekent dat de Compensaties uitsluitend worden toegekend voor aankoop van Bandeninclusief plaatsing binnen de bovengemelde periode aan Deelnemers die voldoen aan de hierin genoemde voorwaarden. 

2.    Omwille van deze Campagne wordt de datum van aankoop en plaatsing van de Banden door Deelnemers geacht de datum te zijn die staat vermeld op de BTW-facturen of bonnen die op correcte wijze zijn geüpload naar de Website en die een dergelijke aankoop en plaatsing van de Banden door de betreffende Deelnemers bevestigen.

 

4. Werkwijze van de Campagne

1.    De Organisator kent een Compensatie toe aan Deelnemers die voldoen aan alle voorwaarden die staan vermeld in deze Regels en Voorwaarden bij de aankoop van Banden met plaatsing binnen de Voorwaarden van de Campagnedirect van een Partner op voorwaarde dat de bovengenoemde aankoop en plaatsing op de juiste wijze zijn geregistreerd op de Website op uiterlijk 14 juni 2019 overeenkomstig punt 2 hieronder en door de Administrator zullen worden goedgekeurd tijdens het verificatieproces. 

2.    Om de Compensatie te krijgen, moeten Deelnemers de aankoop en de plaatsing van een set (één voor- en één achterband met dezelfde productnaam) Banden waarop de Campagne betrekking heeft registreren op de Website - en indien niet uitgevoerd tijdens de registratie op de Website - hun bankrekening samen met de betreffende sort code (d.w.z. IBAN en SWIFT/BIC-nummer), opgeven. Tijdens het registratieproces moeten Deelnemers duidelijke scans of foto's van BTW-facturen of bonnen uploaden naar de Website, als bewijs dat zij de Banden en plaatsing direct hebben afgenomenbij geselecteerde Partnersbinnen de Looptijd van de Campagne(waaronder informatie over het bandenpatroon, aantal gekochte Banden, type en productiejaar van een motor uitgerust met dergelijke Banden).

3.    Alle scans en foto's van BTW-facturen of bonnen die door Deelnemers naar de Website zijn geüpload worden gecontroleerd en goedgekeurd door de Administrator. De Administrator zal noch aan de Organisator noch aan een van de Aangesloten bedrijvenenige commercieel gevoelige informatie van de Deelnemers verstrekken (met name informatie over prijzen van gekochte Producten en plaatsing).

4.    De Organisator behoudt zich het recht voor om het toekennen van een Compensatie te weigeren bij Deelnemers die niet op de juiste wijze de aankoop van de Banden en plaatsinghebben geregistreerd op de Website samen met alle vereiste informatie per 14 juni 2019 of aan een Deelnemer die de Banden na registratie op de Website aan de Partner heeft geretourneerd.   

5.    Onderhevig aan de beperkingen die staan genoemd bij punt 6 hieronder krijgen Deelnemers die de Banden en plaatsing afnemen van geselecteerde Partners tijdens de looptijd van de Campagne en die hun aankoop en plaatsing op de juiste wijze hebben geregistreerd op de Website binnen de looptijd die hierin staat vermeld, een compensatie ten bedrage van €40 voor één set Banden (d.w.z. een voor- en achterband van hetzelfde patroon) die op de juiste wijze is geregistreerd op de Website en is goedgekeurd door de Administrator tijdens het verificatieproces (de “Compensatie”). 

6.    Elke Deelnemer kan uitsluitend één Compensatie worden toegekend tijdens de volledige Looptijd van de Campagne. 

 

5. Bekendmaking van de Campagneresultaten en betaling van de Compensatie

1.    Het verificatieproces om te controleren of alle Deelnemers hebben voldaan aan alle verplichte criteria om voor Compensatie in aanmerking te komen, zal worden uitgevoerd door de Administrator tot uiterlijk 30 juni 2019.

2.    Alle Deelnemers worden binnen 14 dagen geteld vanaf de voltooiing van het verificatieprocesaangegeven in punt 1 hierbovengeïnformeerd over hun resultaten van de Campagne gestuurd naar het e-mailadres dat zij hebben verstrekt tijdens het registratieproces op de Website.

3.    Compensaties worden door de Administrator direct uitbetaald aan Deelnemers binnen 40 dagen geteld vanaf de beëindiging van het verificatieproces aangegeven in punt 1 hierboven. Compensaties worden direct overgemaakt naar de bankrekening aangegeven door elke Deelnemer tijdens het registratieproces op de Website.

 

6. Klachten

1.         Deelnemers hebben het recht om een klacht over de Campagne in te dienen.

2.         Deelnemers zijn verplicht om klachten rechtstreeks schriftelijk te richten aan de Organisator via aangetekend schrijven, per koerier of via e-mailcorrespondentie binnen 30 dagen vanaf de datum van ontvangst van de informatie over enige onregelmatigheden aangaande de Campagne. Alle klachten die door de Organisator na de bovengenoemde periode worden ontvangen worden niet ontvankelijk verklaard door de Organisator. Klachten kenbaar gemaakt via aangetekend schrijven of per koerier worden verstuurd naar het volgende adres van de Organisator: Goodyear Dunlop Tires Operations S.A., Motorcycle Marketing Department,Avenue Gordon Smith, L-7750 Colmar-Berg, Luxembourg.Klachten kenbaar gemaakt via e-mailcorrespondentie worden verstuurd naar het volgende e-mailadres van de Organisator: contact@dunlopmotorewards.eu

3.         De beslissing over het aanvaarden of weigeren van de klachten ligt bij de Organisator die de Deelnemer die de klacht heeft ingediend schriftelijk binnen 30 dagen na de ontvangst ervan zal informeren over zijn definitieve besluit.

Onderhevig aan verschillende bepalingen van punt 2, dient alle andere communicatie tussen Deelnemers, de Administrator en de Organisator via correspondentie via de Website of via e-mail plaats te vinden verzonden naar het volgende e-mailadres van de Administrator: dunlopmototeam@product.plof naar het volgende e-mailadres van de Organisator: contact@dunlopmotorewards.eu

 

7. Persoonsgegevens van Deelnemers 

1.         De Organisator wordt beschouwd als de gegevensbeheerder ten aanzien van het verwerken van de persoonsgegevens van de Deelnemers die deelnemen aan de Campagne. 

2.         De Deelnemers hebben het recht op toegang tot hun persoonsgegevens en voor het rectificeren ervan door contact op te nemen met  privacy@dunlopmotorewards.eu. Verstrekte gegevens worden verwerkt voor uitvoering van de Campagne, het uitreiken en betalen van de Compensaties. De openbaarmaking van persoonsgegevens geschiedt vrijwillig, maar is verplicht om te kunnen deelnemen aan de Campagne.

 

8. Slotbepalingen

1.         Deze Regels en Voorwaarden zijn bindend voor alle partijen die deelnemen aan de Campagne. De Regels en Voorwaarden zetten de bepalingen van de Campagne, de van toepassing zijnde criteria van deze Campagne en de rechten en plichten van de Organisator, Administrator en Deelnemers uiteen.

 

Bijlage 1 bij de Regels en Voorwaarden van de promotiecampagne "Cashback Actie Campagne"

LIJST MET MOTORBANDEN WAARVAN DE AANKOOP EN PLAATSING WORDEN BELOOND TIJDENS DE LOOPTIJD VAN DE "CASHBACK ACTIE CAMPAGNE"-CAMPAGNE:

Om in aanmerking te komen moeten deelnemers een set banden kopen (een voor- en achterband)

1.    RoadSmart III

2.    SportSmart Mk3

3.    TrailSmart MAX

4.    SportSmart TT

5.    American Elite

6.    D212 GP Racer 

 

Bijlage 2 bij de Regels en Voorwaarden van de promotiecampagne "Cashback Actie Campagne"

LIJST MET PARTNERS DIE DEELNEMEN AAN DE "CASHBACK ACTIE CAMPAGNE"-CAMPAGNE:

 

 

   

PECHENY PNEUS

CHEE DE BRUXELLES 90-92 

6040

JUMET

SERVICON

VERENIGDE NATIESLAAN 232 

2660

HOBOKEN

DONCKERS

BRECHTSEBAAN 905 

2900

SCHOTEN

RR MOTO

RUE DES MONTAGNES 26

1450

BLANMONT

PAQUET MOTORS

RUE DES FUSILLES 65 

1490

COURT-ST-ETIENNE

VANESSE MOTO

CHEE DE NAMUR 89 

1300

WAVRE

MOTO SEYNAEVE (Circuit Service)

OPSTALSTRAAT 39 

8792

DESSELGEM

GARAGE BERNIER

RUE BASSE CHAUSSEE 203 

5022

COGNELEE

FAMEREE PNEUS

CHEE DE NAMUR 268 

5310

LEUZE

KM MOTOS

RUE MITOYENNE 33

4710

LONTZEN

DG SPORT (Circuit Service)

AVENUE DU STADE 27

4910

THEUX

ANQUETY MOTOR SPORT

HONVELEZ 33A

6671

VIELSALM

MOTOS ROSMANT

AV DE NAMUR 86 B 

5590

CINEY

NOYELLE PNEUS

AV DES MARTYRS 266 

4620

FLERON

PECHEUR MOTOS

RUE DU MONT 26

6870

SAINT HUBERT

RSM MOTO

AVENUE DES ANCIENS COMBATTANTS 7 

1950

BRUXELLES

BIKE ZONE

AVENUE DES CELTES 12 

1040

ETTERBEEK

CLM MOTOS

RUE CHERAVOIE 1 

4100

SERAING

RENVRO BANDENCENTRALE

POLENSTRAAT 152

9940

EVERGEM

PERFORMANCE MOTO

AVENUE REINE ASTRID 324 

4802

HEUSY-MANGOMBROUX

LEJEUNE MOTOSPORT

LUZERY 110 

6600

BASTOGNE

PNEUS 2000

CHAUSSEE DE PHILIPPEVILLE 39

6120

NALINNES

O2ROUES

CHEE DE BRUXELLES 736 C 

1410

WATERLOO

ALPHA MOTO

VOIE DE L' ARDENNE 101 

4053

EMBOURG

CHRIS D'HONDT

DORPSSTRAAT 62

3050

OUD HEVERLEE

MOTO YES YOU CAN

ALSEMBERGSESTEENWEG 49 

1630

LINKEBEEK

MOTO'S MAES

BRUGGESTRAAT 465 

8930

MENEN

BRUGSE BANDENCENTRALE

L. BAUWENSSTRAAT 5 

8200

BRUGGE

MOTORCENTER WESTHOEK

ZUIDBURGWEG 92 

8630

VEURNE

ANTWERP MOTOR STORE

VAARTSTRAAT 196

2520

RANST

LUDO VERLOOY

BOERENKRIJGLAAN 57 

2250

OLEN

MOTOR SHOP EEKLO

ZANDVLEUGE 2 

9900

EEKLO

BIKERS ZONE

VLAMSTRAAT 52 

9450

DENDERHOUTEM

JORIS GREGOOR

WIJNGAARDSTRAAT 50 

3740

BILZEN

AALTERSE BANDEN CENTRALE

POLENSTRAAT 2 

9880

AALTER

VT MOTORS

NANOVESTRAAT 71 

1745

OPWIJK

TWEEWIELERSHOP ERCKENS

HALVEWEG 49 

3520

ZONHOVEN

MOTORS THOMAS

ETTENHOVEN 118 

2940

STABROEK

MOTO CENTER TIENEN

GROOT OVERLAAR 42 

3300

TIENEN

BIKE PARTS

LOKERENBAAN 120 

9240

ZELE

MOTOTECH

BRUSSELSESTEENWEG 470 

9230

WETTEREN

MOTO'S TOM SERNEELS

OLENSEWEG 125B 

2260

WESTERLO

MERTENS RIDING SCHOOL (Circuit Service)

QUARTIER CAMILLE NAISSE 16

6769

ROBELMONT

BANDENCENTRALE PUYPE

NOORDLAAN 13 C 

8820

TORHOUT

TRACKDAYS.BE (Circuit Service)

KON. ELISABETHLAAN 17

9080

LOCHRISTI

2 WHEELS

LIERSELEI 128 

2390

OOSTMALLE

BANDEN PLUS LIEDEKERKE

Begijnenmeers 23

1770

Liedekerke

BEVERS MECHANICS

Bredabaan 95a

2990

Wuustwezel

BMR

TRAMLAAN 7

1950

ZAVENTEM

CASU MOTOS

Rue de Bomerée 11

6032

Charleroi

CASU MOTOS

Rue des Guimauves 1

7033

Mons

DIMI MEGENS

BEERSEBAAN 47

2275

GIERLE

FLY BIKE                           

Rue de la Closière 1a

1300

Limal

GENTSE BANDENCENTRALE

Ottogracht 51-53

9000

Gent

JDK MOTORBANDEN

WIPPELGEM EINDEKEN 7

9940

EVERGEM

KOCKELMANN SPRL

Route de Spa 193

4970

Francorchamps

LECLERCQ MOTOS SPRL

Rue des Déportés 36

1332

Genval

M&M INGHELBRRECHT

TORHOUTSESTEENWEG 547

8400

OOSTENDE

M. DE SMEDT BJORN

Reepstraat 161c

9170

Sint-Gillis-Waas

M. DEPAS CHARLES

Grande route 132

1428

Lillois

M. VAN MOL DIRK BVBA

Krijgsbaan 78

9140

Temse

MEEUSEN MOTOREN

BOSPAD 1

2450

MEERHOUT

MEEUSEN MOTOREN

VOSVELD 11a

2110

WIJNEGEM

MOTO REPAIR

Dentergemstraat 3

8720

Markegem

MOTOREN VANDEVELDE

Gentseweg 214

8792

Desselgem

MOTORWEELDE BVBA

Welvaartstraat 6

2381

Weelde

PETER D'HAESE

XAVIER DE COCKLAAN 40

9831

SINT-MARTENS-LATEM

R4 MOTOS BVBA

Muizelstraat 41

9041

Oostakker

RAPID MOTO

AVENUE DE LA LIBERATION 109

4630

SOUMANGE

SPRL CITY 2 ROUES

Faubourg de Bruxelles 30

1400

Nivelles

WETTERSE BANDENCENTRALE

Kwatrechtsesteenweg 146

9230

Wetteren

 

VIND EEN DEALER