Podmienky používania

Copyright

Copyright 2022 Goodyear Slovakia s.r.o. Všetky práva vyhradené. Text, obrázky, grafika, zvukové súbory, súbory s animáciami, súbory s videoklipmi a ďalší obsah a ich usporiadanie na webových stránkach Goodyear podlieha autorskému právu a ďalším nástrojom ochrany duševného vlastníctva. Takýto obsah sa nesmie kopírovať s cieľom komerčného využitia alebo šírenia ani sa nesmie upravovať a vystavovať na iných stránkach. Niektoré webové stránky Goodyear obsahujú tiež obsah, ku ktorému majú autorské práva pobočky spoločnosti Goodyear alebo poskytovatelia tretích strán.

Právne informácie

Používaním stránky spoločnosti Goodyear súhlasíte s dodržiavaním Politiky o ochrane osobných údajov Goodyear On-line. Ak s touto politikou nesúhlasíte, prosím, nepoužívajte naše stránky. Vyhradzujeme si právo na zmenu, modifikáciu, doplnenie alebo odstránenie častí tejto politiky podľa nášho uváženia. Prosím, sledujte túto stránku, ak chcete mať informácie o zmenách. Pokračovaním používania tejto stránky vyjadrujete súhlas so zmenami týchto podmienok.

Produktové informácie a informácie týkajúce sa produktov

Informácie na týchto webových stránkach majú výlučne informačný charakter a nie sú záväzné. Pre viac podrobností o týchto informáciách, prosím, kontaktujte vaše miestne zastúpenie spoločnosti Goodyear alebo obchodného zástupcu spoločnosti Goodyear.