MORE GRIP LESS MONEY.

Η προσφορά Dunlop "More Grip Less Money" έχει πλέον λήξει. Συνεχίστε να ελέγχετε τον ιστότοπο Dunlop Moto για μελλοντικές προσφορές.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: «MORE GRIP. FOR LESS MONEY»

(αναφερόμενοι εφεξής ως «Κανόνες και Προϋποθέσεις»)

 

§ 1. Γενικές διατάξεις

1.          Η εκστρατεία  προώθησης "More Grip. For Less Money" (αναφερόμενη εφεξής ως «Καμπάνια») είναι μια ενέργεια μάρκετινγκ που έχει αναπτύξει και θέσει σε εφαρμογή η Goodyear Dunlop Tires Operations S.A., με έδρα στη διεύθυνση: Avenue Gordon Smith, L-7750 Colmar-Berg, Luxembourg, εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών του Λουξεμβούργου με αριθμό B71.219 (αναφερόμενη εφεξής ως «Διοργανωτής»), στοχεύει στην αύξηση της αγοράς νέων Dunlop ελαστικών για Mοτοσυκλέτες, που ορίζεται στο προσάρτημα 1 των παρόντων κανόνων και προϋποθέσεων (εφεξής "ελαστικά ").

2.          Η εφαρμογή της Καμπάνιας υποστηρίζεται και τελεί υπό τη διαχείριση της PRO DUCT by Business Friends sp. z.o.o., με έδρα στη Βαρσοβία, στη διεύθυνση ul. Jankowska 10 (Πολωνία), εισηγμένης στο μητρώο επιχειρήσεων της Πολωνίας, το οποίο τηρείται από το Περιφερειακό Δικαστήριο της Πόλης της Βαρσοβίας, Εμπορική Διεύθυνση XII του Εθνικού Δικαστικού Μητρώου με αριθμό KRS 0000004049 (αναφερόμενης εφεξής ως «Διαχειριστής»).

Η Καμπάνια αποσκοπεί στην επιβράβευση ( εφεξής «η Επιβράβευση»)  των συμμετεχόντων στην Εκστρατεία (στο εξής οι συμμετέχοντες θα αναφέρονται ως «Συμμετέχοντες»)που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που προσδιορίζονται στο παρόν για την απόκτηση των Ελαστικών, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της Καμπάνιας, απευθείας από τα σημεία πώλησης που προσδιορίζονται στο Προσάρτημα 2 των παρόντων Κανόνων και Προϋποθέσεων (αναφερόμενων εφεξής συλλογικά ως «Συνεργάτες» ή μεμονωμένα ως «Συνεργάτης»).

3.          Οι παρόντες Κανόνες και Προϋποθέσεις έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Καμπάνιας, η οποία τηρείται στην παρακάτω διεύθυνση: www.dunlopmotorewards.eu (αναφερόμενη εφεξής ως «Ιστοσελίδα»), καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της Καμπάνιας.

4.          Η παρούσα Καμπάνια δεν αποτελεί και δεν θα πρέπει να θεωρείται, σε καμία περίπτωση, τυχερό παιχνίδι.

5.          Παρακαλείσθε να διαβάσετε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, καθώς η συμμετοχή στην Καμπάνια προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή από μέρους των Συμμετεχόντων.

 

§ 2. Προϋποθέσεις συμμετοχής στην Καμπάνια

1.          Η καμπάνια έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά και μόνο για φυσικά πρόσωπα ( για παράδειγμα

άτομα που αγοράζουν ελαστικά από κοινού με υπηρεσίες τοποθέτησης πέρα ​​από την επαγγελματική ή επιχειρηματική τους δραστηριότητα), οι οποίοι διαμένουν στην Ελλάδα και που πληρούν όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις κατά τη διάρκεια ολόκληρης της περιόδου της καμπάνιας:

a)     παροχή της συγκατάθεσής τους για τους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας κατά τη διάρκεια της εγγραφής στην Ιστοσελίδα

b)    εγγραφή της συμμετοχής τους στην Καμπάνια στην Ιστοσελίδα, με την αποδοχή των παρόντων Κανόνων και Προϋποθέσεων και υποβολή της σχετικής αίτησης (δηλ. συμπληρώνοντας όλα τα υποχρεωτικά πεδία στην Ιστοσελίδα και κάνοντας κλικ σε έναν σύνδεσμο στο μήνυμα email που θα λάβουν από τον Διοργανωτή, οπότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής) και

c)     ορθή καταχώρηση στην ιστοσελίδα της αγοράς των ελαστικών συνδυαστικά με τις υπηρεσίες τοποθέτησης, σύμφωνα με την § 4 των Όρων και Προϋποθέσεων

αναφερόμενοι εφεξής συλλογικά ως «Συμμετέχοντες» ή μεμονωμένα ως «Συμμετέχων».

2.          Στην Καμπάνια απαγορεύεται να συμμετάσχει το προσωπικό του Διοργανωτή, οι συγγενείς τους και το προσωπικό άλλων οντοτήτων που συμμετέχουν στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή της Καμπάνιας, η οποία διεξάγεται από τον Διοργανωτή, καθώς και πρόσωπα που διατηρούν μόνιμη σχέση εργασίας με τις εν λόγω οντότητες χωρίς σύμβαση εργασίας.

3.          Στην Καμπάνια δεν δύνανται να συμμετέχει  οποιαδήποτε εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο οι οποίοι αγοράζουν ελαστικά σε συνδυασμό με υπηρεσίες τοποθέτησης, μέσα στο πλαίσιο επαγγελματικών ή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους.

4.          Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει το δικαίωμα συμμετοχής του Συμμετέχοντα στην Καμπάνια, σε περίπτωση παραβίασης των εν λόγω Κανόνων και Προϋποθέσεων, καθώς επίσης και σε περίπτωση διεξαγωγής δραστηριοτήτων που βλάπτουν ή θέτουν σε κίνδυνο το καλό όνομα, τη φήμη ή τα συμφέροντα του Διοργανωτή ή οποιωνδήποτε από τις Συνδεόμενες εταιρείες του. Ο Διοργανωτής διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα να αποφασίζει εάν θα αφαιρέσει το δικαίωμα συμμετοχής του Συμμετέχοντα στην Καμπάνια, σε περίπτωση που εκείνος χρησιμοποιήσει ελλιπείς ή ψευδείς διευθύνσεις ή ονόματα. Εν τοιαύτη περιπτώσει, οι Συμμετέχοντες που έχουν αποκλειστεί, χάνουν το δικαίωμα να λάβουν οποιαδήποτε  Επιβράβευση . Εάν η Επιβράβευση έχει ήδη ληφθεί από Συμμετέχοντες που έχουν αποκλειστεί, ο Διοργανωτής δύναται να απαιτήσει απευθείας από αυτούς αποζημίωση της αντίστοιχης αξίας.

5.          Με τη συμμετοχή του στην Καμπάνια και την υποβολή της σχετικής αίτησης, ο Συμμετέχων αποδέχεται ανεπιφύλακτα την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του σε οποιοδήποτε στάδιο της Καμπάνιας.

 

§ 3. Διάρκεια της Καμπάνιας

1.     Η Καμπάνια ξεκινά 15.04.2021 και διαρκεί μέχρι 31.05.2021(αναφερόμενη εφεξής ως «Περίοδος ισχύος της Καμπάνιας»), το οποίο σημαίνει ότι, εντός της προαναφερθείσας περιόδου, οι Επιβραβεύσεις  θα παρέχονται μόνο για την απόκτηση Ελαστικών από Συμμετέχοντες που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που προσδιορίζονται στο παρόν.

2.     Στο πλαίσιο της παρούσας Καμπάνιας, ως ημερομηνία απόκτησης και τοποθέτησης Ελαστικών από Συμμετέχοντες θεωρείται η ημερομηνία που αναγράφεται στα τιμολόγια του Φ.Π.Α. ή σε αποδείξεις που έχουν σταλεί με ορθό τρόπο στην Ιστοσελίδα, τα οποία επιβεβαιώνουν την εν λόγω απόκτηση και τοποθέτηση ελαστικών.

 

§ 4. Μηχανισμός διεξαγωγής της Καμπάνιας

1.     Ο Διοργανωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει Επιβράβευση στους Συμμετέχοντες που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στους παρόντες Κανόνες και Προϋποθέσεις και αποκτούν Ελαστικά και τα τοποθετούν απευθείας από οποιονδήποτε Συνεργάτη, υπό την προϋπόθεση ότι η παραπάνω απόκτηση και τοποθέτηση να καταχωρηθεί σωστά από τον Συμμετέχοντα στην Ιστοσελίδα έως τις 15.06.2021 σύμφωνα με το σημείο 2 παρακάτω και θα εγκριθεί από τον Διαχειριστή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επαλήθευσης.

2.     Προκειμένου να αποκτήσουν την Επιβράβευση, οι Συμμετέχοντες υποχρεούνται να καταχωρίσουν στην Ιστοσελίδα την απόκτηση  και την τοποθέτηση ενός σετ ελαστικών (μπροστά και πίσω ελαστικό από τον ίδιο κωδικό ελαστικού) που καλύπτει η Καμπάνια και – αν δεν πραγματοποιήθηκε ήδη κατά τη διάρκεια καταχώρησής τους στην Ιστοσελίδα– να ενημερώσουν για τον τραπεζικό λογαριασμό τους συνδυαστικά με τον sort κωδικό (πχ IBAN and SWIFT/BIC number), ο οποίος απαιτείται για την καταβολή της  Επιβράβευσης σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα στο άρθρο 5. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καταχώρισης, οι Συμμετέχοντες υποχρεούνται να αποστείλουν στην Ιστοσελίδα ευκρινείς σαρώσεις ή φωτογραφίες τιμολογίων Φ.Π.Α. ή αποδείξεων που να επιβεβαιώνουν την απόκτηση Ελαστικών και την τοποθέτησή τους (συμπεριλαμβανομένων στοιχείων σχετικά με τους τύπους και την ποσότητα των Ελαστικών, το είδος και τη χρονολογία παραγωγής της μοτοσυκλέτας που εξοπλίστηκε με τα λεγόμενα ελαστικά) απευθείας από τους επιλεγμένους μεταπωλητές, σύμφωνα με τους όρους της Καμπάνιας .

3.     Όλες οι σαρώσεις και οι φωτογραφίες των τιμολογίων Φ.Π.Α. ή των αποδείξεων που αποστέλλονται στην Ιστοσελίδα από τους Συμμετέχοντες, θα επαληθεύονται και θα εγκρίνονται από τον Διαχειριστή. Ο Διαχειριστής δε θα αποκαλύπτει, ούτε στο Διοργανωτή ούτε σε κάποιον από τους υπαλλήλους του, οποιαδήποτε ευαίσθητη πληροφορία αποκτήθηκε από τους Συμμετέχοντες (πιο συγκεκριμένα πληροφορίες σχετικά με τιμές των ελαστικών που έχουν αγορασθεί και τοποθετηθεί).

4.     Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να αποδώσει μία Επιβράβευση σε οποιονδήποτε Συμμετέχοντα δεν έχει καταχωρίσει δεόντως στην Ιστοσελίδα την απόκτηση των Ελαστικών μέχρι τις 15.06.2021 ή σε οποιονδήποτε Συμμετέχοντα που επέστρεψε στον Συνεργάτη Ελαστικά που αγόρασε, μετά την καταχώρισή τους στην Ιστοσελίδα.  

5.     Οι Συμμετέχοντες που θα αποκτήσουν Ελαστικά συνδυαστικά με την τοποθέτησή τους από τους επιλεγμένους Συνεργάτες, κατά τη διάρκεια της Περιόδου ισχύος της καμπάνιας και θα καταχωρίσουν δεόντως την απόκτησή τους στην Ιστοσελίδα, εντός του χρονικού πλαισίου που αναφέρεται στο παρόν, θα λάβουν ως Επιβράβευση το ποσό των 40 Euro για κάθε σετ ελαστικών (μπροστά και πίσω ελαστικό από τον ίδιο κωδικό ελαστικού) που έχει καταχωρηθεί δεόντως στην Ιστοσελίδα και εγκριθεί από τον Διαχειριστή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επαλήθευσης.

6.     Ο κάθε συμμετέχοντας μπορεί να λάβει μόνο μια φορά , μια Επιβράβευση, στα πλαίσια της Καμπάνιας.

7.     Ο Διοργανωτής δεν εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα ή οι διακομιστές μέσω των οποίων η Καμπάνια τίθεται στη διάθεση των συμμετεχόντων, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Κάθε συμμετέχων έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού τη μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευθέντος ιού.

 

§ 5. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Καμπάνιας και καταβολή Ανταμοιβών

1.     Η διαδικασία επαλήθευσης των Συμμετεχόντων όσον αφορά την πλήρωση όλων των κριτηρίων επιλεξιμότητας που τους δίνει τη δυνατότητα να λάβουν  Επιβράβευση, θα διεξαχθεί από τον Διαχειριστή μέχρι τις 30.06.2021, το αργότερο.

2.     Όλοι οι Συμμετέχοντες θα έχουν ειδοποιηθεί μέσα σε 14 ημέρες από τη συμπλήρωση της διαδικασίας επαλήθευσης όπως παρατίθεται στο σημείο 1, σχετικά με τα αποτελέσματα της Καμπάνιας μέσω email που θα αποσταλεί στη διεύθυνση email που παρασχέθηκε κατά τη διαδικασία εγγραφής στην Ιστοσελίδα.

3.     Οι  Επιβραβεύσεις θα καταβληθούν απευθείας από τον Διαχειριστή στους Συμμετέχοντες που έχουν επαληθευτεί και εγκριθεί δεόντως από τον Διαχειριστή εντός 40 ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επαλήθευσης, όπως αναφέρεται στο σημείο 1 ανωτέρω. Οι Επιβραβεύσεις θα καταβληθούν απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό που υπέδειξε κάθε Συμμετέχων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής στην Ιστοσελίδα.

4.     Η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται στη διάθεση της Επιβράβευσης που περιγράφεται ανωτέρω αποκλειστικά μέσω της ανωτέρω αναφερόμενης διαδικασίας. Ο Διοργανωτής δεν φέρει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

5.     Ο Διαχειριστής ή ο Διοργανωτής δεν θα φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που απορρέουν από τη  νομοθεσία ή την ερμηνεία της ή για τυχόν επιπλέον έξοδα που τυχόν  βαρύνουν τους Συμμετέχοντες από τη συμμετοχή τους στην Καμπάνια.

 

§ 6. Παράπονα

1.          Οι Συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν παράπονα σχετικά με την Καμπάνια.

2.          Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να υποβάλουν οποιαδήποτε παράπονα απευθείας στον Διοργανωτή, εγγράφως, μέσω συστημένου ταχυδρομείου ή υπηρεσίας ταχυμεταφοράς εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των πληροφοριών σχετικά με οποιεσδήποτε παρατυπίες που αφορούν την Καμπάνια. Οποιαδήποτε παράπονα λάβει ο Διοργανωτής μετά το πέρας της προαναφερθείσας περιόδου, δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν από τον Διοργανωτή. Τα παράπονα θα πρέπει να αποστέλλονται στην εξής διεύθυνση του Διοργανωτή: Goodyear Dunlop Tires Operations S.A., Commercial Marketing Department, Avenue Gordon Smith, L-7750 Colmar-Berg, Luxembourg.Τα παράπονα μέσω e-mail θα πρέπει να αποστέλλονται στην παρακάτω διεύθυνση: contact@dunlopmotorewards.eu

3.          Οι αποφάσεις σχετικά με την αποδοχή ή την απόρριψη του παραπόνου έγκεινται στον Διοργανωτή, ο οποίος θα ενημερώσει γραπτώς τον Συμμετέχοντα που υποβάλλει το παράπονο, εντός 30 ημερών από την παραλαβή του, σχετικά με την οριστική του απόφαση.

4.          Σύμφωνα με άλλη διάταξη του σημείου 2 ανωτέρω, οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία ανάμεσα στους Συμμετέχοντες, στον Διαχειριστή και στον Διοργανωτή θα πραγματοποιείται μέσω της Ιστοσελίδας ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που αποστέλλεται στην ακόλουθη διεύθυνση email του Διαχειριστή: dunlopmototeam@product.pl ή στην ακόλουθη διεύθυνση email του Διοργανωτή: contact@dunlopmotorewards.eu

 

§ 7. Προσωπικά δεδομένα Συμμετεχόντων

Η υλοποίηση της Καμπάνιας  καθιστά αναγκαία τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από εσάς τα οποία περιγράφονται κατωτέρω και τυγχάνουν επεξεργασίας από το Διοργανωτή και το Διαχειριστή σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (GDPR),   αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς διεξαγωγής της Καμπάνιας την απόδοση των Επιβραβεύσεων, καθώς και την προβολή και προώθηση της Καμπάνιας για προωθητικούς σκοπούς, καθώς επίσης και την εκπλήρωση τυχόν προβλεπόμενων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. φορολογική νομοθεσία) υποχρεώσεων του Διοργανωτή  και την ικανοποίηση τυχόν εννόμων συμφερόντων τους, σύμφωνα πάντα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Ο Διοργανωτής είναι υπεύθυνος επεξεργασίας όσον αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων στην Καμπάνια. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων έχουν συμπεριληφθεί στους Όρους χρήσης και στην Ηλεκτρονική Πολιτική Απορρήτου της Ιστοσελίδας και είναι διαθέσιμες για  όλους τους Συμμετέχοντες στον Ιστότοπο https://www.dunlopmotorewards.eu/

 

§ 8. Τελικές διατάξεις

1.     Οι παρόντες Κανόνες και Προϋποθέσεις είναι δεσμευτικοί για όλα τα μέρη που συμμετέχουν στην Καμπάνια. Στους Κανόνες και τις Προϋποθέσεις προσδιορίζονται οι αρχές διεξαγωγής της Καμπάνιας, τα κριτήρια επιλεξιμότητας συμμετεχόντων της Εκστρατείας, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Διοργανωτή, του Διαχειριστή και των Συμμετεχόντων.

2.     Οι κανόνες και Προϋποθέσεις (και η Καμπάνια) θα διέπονται από τους νόμους του Λουξεμβούργου αποκλειόμενης κάθε περίπτωσης σύγκρουσης δικαίου.3. Τυχόν δικαστικές διαμάχες σχετικές με αυτούς τους κανόνες και Προϋποθέσεις ( και της Καμπάνιας ) θα υπόκεινται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δημοσίων δικαστηρίων του Λουξεμβρούργου που είναι εδαφικά αρμόδια  για την έδρα του Διοργανωτή.

 

Προσάρτημα 1

στους Κανόνες και Προϋποθέσεις της Καμπάνιας Κατάλογος Ελαστικών Μηχανής, η αγορά και η τοποθέτηση των οποίων θα επιβραβεύεται  στο πλαίσιο της Καμπάνιας

1.     Roadsmart III

2.     Sportsmart MK3

3.     Trailmax Meridian

4.     Mutant

 

Προσάρτημα 2

Στους Κανόνες και τις Προϋποθέσεις της Καμπάνιας 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΑΝΙΑ

 

RETAILER NAME ADDRESS POSTA CODE CITY
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ Ν. & ΣΙΑ Ε.Ε  ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 125 11528 ΑΘΗΝΑ
ΦΕΡΜΕΛΗΣ Γ. - ΑΣΙΔΕΡΗΣ Ν. ΟΕ ΛΕΩΦ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 28 11743 ΑΘΗΝΑ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ Ν. & ΣΙΑ Ε.Ε  ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ  44 12133 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΛΥΓΝΟΣ Δ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε ΚΑΡΠΟΥ 24 11631 ΑΘΗΝΑ
ΓΟΥΛΑΣ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΩΦ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 156 11471 ΑΘΗΝΑ
ΛΕΒΑΝΑΚΟΥ ΕΛΤΟΝ  EΜΠΟΡΙΟ ΜΟΤΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩ ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ 59 11743 ΑΘΗΝΑ
ΚΟΡΔΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΙΑΣ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ 21 11147 ΓΑΛΑΤΣΙ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΚΗ ΑΦΟΙ Ε. & Α. Ο.Ε.  ΜΟΤΟ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 48 15344 ΓΕΡΑΚΑΣ
Ι. ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ Χ. ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΟΕ  ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΕΩΦ.ΘΗΒΩΝ 470 13121 ΙΛΙΟΝ
ΠΟΝΤΙΚΗΣ Γ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Θ. Ο.Ε ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 32-34 11742 ΚΟΥΚΑΚΙ
ΦΕΡΜΕΛΗΣ Γ. - ΑΣΙΔΕΡΗΣ Ν. ΟΕ ΘΗΒΩΝ 104 12131 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΘΗΒΩΝ 127 12135 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΜΠΟΥΚΗΣ ΜΙΧ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 8 18540 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
E-ALL TYRES Δ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ 114 15234 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΕΛΜΑ ΑΕ  ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΣΤ.,ΖΑΝΤΩΝ,ΕΙΔΩΝ ΑΥΤ ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2 56224 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΟΥΔΗΣ ΜΟΝ ΙΚΕ OK WHEEL ΛΕΩΦ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 11 54638 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ D&D Ε.Ε.  ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ 105 54633 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΔΡΟΣΟΣ Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΚΑΡΟΥ 44 71306 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
GOMMEX ΑΦΟΙ ΖΙΩΓΑ Α.ΚΟΥΡΤΗΣ ΟΕ 5ο ΧΛΜ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΑΘΗΝΑ 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΓΚΟΓΚΑΣ ΕΠΕ  ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ 6ο ΧΛΜ ΠΕΛΕΚΑ ΤΡΙΚΛΙΝΟ 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ
ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΑΣΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛ ΝΟΤΑΡΑ 4 26441 ΠΑΤΡΑ
ΘΕΡΜΟΣ ΝΙΚ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ & ΝΕΣΤΩΡΟΣ 26442 ΠΑΤΡΑ
ΑΦΟΙ Γ.ΒΕΡΡΑ Ο.Ε  ΕΜΠΟΡΙΟ  ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ -ΓΕ Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 83 26334 ΠΑΤΡΑ
ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΑΕ  ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΥΛΚΑΝΙ 3ο ΧΛΜ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΚΑΣΑΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ  ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 22-24 85100 ΡΟΔΟΣ
SP MOTORS-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1ο ΧΛΜ ΣΕΡΡΩΝ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 62100 ΣΕΡΡΕΣ
ΚΟΥΚΑΚΗΣ Λ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ 61 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ