BMW S 1000 XR riding on Dunlop Mutant tyres with mountains in the background

MEER GRIP VOOR MINDER.

Nieuw seizoen. Nieuwe banden. Van weg tot trail, een nieuwe set Dunlop banden betekent alle vertrouwen en grip die je nodig hebt om te genieten van de sensatie van de rit. En dat alles met €40,- cashback. Bezoek www.dunlop.eu voor meer informatie.

Ons geselecteerde assortiment omvat het hoogtepunt van ons hypersportassortiment, de SportSmart TT, waarmee je tijdens circuitdagen tot het uiterste kunt gaan, of de SportSmart Mk3, die hypersportprestaties levert waarmee je elke dag kunt rijden. Onze nieuwste sport-touring band, RoadSmart IV, voor prestaties die nu nog langer sterker zijn, of de Trailmax Meridian, je perfecte partner voor motoren met gevoel voor avontuur en voor puur rijvertrouwen, onze crossover band – Mutant. Bestel je nieuwe Dunlop banden vandaag nog. Minder druk op je portemonnee. Meer sensatie in je rit.


ZO CLAIM JE JE €40,- CASHBACK

Koop en monteer tussen 15 april 2023 en 31 mei 2023 een set Dunlop banden welke aan deze actie mee doen.

Ganaar  dunlopmotorewards.eu en vul het online formulier in.

Upload een kopie van uw factuur.

Kijk uit naar uw €40,-cashback rechtstreeks op uw bankrekening.


Regels en Voorwaarden van de promotiecampagne "Meer grip voor minder"

(de “Regels en Voorwaarden”)

§ 1. Algemene bepalingen

1.          De "Meer grip voor minder" promotiecampagne (de "Campagne") is een marketingactie ontwikkeld door Goodyear Dunlop Tires Operations S.A., met hoofdkantoor gelegen te Avenue Gordon Smith, L-7750 Colmar-Berg, Luxemburg, geregistreerd bij het Luxemburgse Handels- en Bedrijvenregister onder nummer B71.219 (de "Organisator"), die erop is gericht om de verkoop van motorbanden van het merk Dunlop in de maten zoals beschreven in Bijlage 1 bij deze Regels en Voorwaarden (de "Banden") te verhogen.

2.          Implementatie van de Campagne wordt ondersteund en uitgevoerd door PRO DUCT by Business Friends sp.  z o.o., met hoofdkantoor te Warschau at ul. Jankowska 10 (02-129 Warschau, Polen) ingeschreven in het Poolse bedrijvenregister dat wordt bijgehouden door de Arrondissementsrechtbank voor de hoofdstad Warschau in Warschau, XII Commerciële afdeling van het Nationale Rechtbankregister onder het nummer 0000004049 (de "Administrator").

3.          De Campagne is erop gericht Deelnemers te belonen die voldoen aan alle voorwaarden die hierin staan beschreven voor de aankoop van Banden, inclusief plaatsing, gedurende de looptijd van de Campagne, die zij rechtstreeks hebben gekocht bij verkooppunten die staan beschreven in Bijlage 2 bij deze Regels en Voorwaarden (gezamenlijk de "Partners" en individueel de "Partner").

4.          Deze Regels en Voorwaarden worden gepubliceerd op de website van de Campagne: www.dunlopmotorewards.eu (de “Website”) gedurende de volledige looptijd van de Campagne.

5.          Deze Campagne is geen, en kan in geen geval worden beschouwd als een kansspel.

 

§ 2. Voorwaarden voor deelname aan de Campagne

1.          De Campagne is uitsluitend bedoeld voor consumenten (d.w.z., natuurlijke personen die de Banden kopen en laten plaatsen voor gebruik naast hun mogelijke professionele of bedrijfsactiviteiten) met woonplaats in Nederland die voldoen aan de volgende voorwaarden gedurende de volledige looptijd van de Campagne:

a)     tijdens het registratieproces op de Website instemmen met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de Website; en

b)    hun deelname aan de Campagne registreren op de Website door deze Regels en Voorwaarden te aanvaarden en door hun betreffende aanmelding te versturen (d.w.z. alle verplichte velden op de Website invullen en klikken op een link in de e-mail die zij ontvangen van de Organisator na voltooiing van het registratieproces); en

c)     de aankoop van Banden met plaatsing hebben geregistreerd overeenkomstig § 4 van deze Algemene Voorwaarden;

de “Deelnemers” of individueel de "Deelnemer”.

2.          Deelname aan de Campagne is uitgesloten voor personeelsleden en familieleden van de Organisator en personeel van andere entiteiten die deelnemen aan de ontwikkeling en uitvoering van de Campagne in opdracht van de Organisator, en personen die een permanente werkrelatie hebben met dergelijke entiteiten op een niet-arbeidscontractbasis.

3.          Aan de Campagne mag niet worden deelgenomen door bedrijven of personen die Banden met plaatsing kopen als onderdeel van hun professionele of bedrijfsactiviteiten.

4.          De Organisator behoudt zich het recht voor om deelname van een Deelnemer aan de Campagne te weigeren in geval van schending van deze Regels en Voorwaarden, en bij het uitvoeren van activiteiten die de goede naam, reputatie of belangen van de Organisator schaadt of in diskrediet brengt. De Organisator behoudt zich ook het recht voor om deelname van Deelnemers aan de Campagne te weigeren indien zij een onvolledig(e) of vals(e) adres, aankoopbon of naam opgeven. In dergelijke gevallen verliezen uitgesloten Deelnemers het recht op het ontvangen van een Compensatie. Als de Compensatie al is ontvangen door de uitgesloten Deelnemers, kan de Organisator directe terugbetaling van het gelijkwaardige bedrag van deze Deelnemers vereisen.

 

§ 3. Duur van de Campagne

1.     De Campagne start op 15/04/2022 en duurt tot en met 31/05/2022 (de “Looptijd van de Campagne”), wat betekent dat de Compensaties uitsluitend worden toegekend voor aankoop van Banden inclusief plaatsing binnen de bovengemelde periode aan Deelnemers die voldoen aan de hierin genoemde voorwaarden.

2.     Omwille van deze Campagne wordt de datum van aankoop en plaatsing van de Banden door Deelnemers geacht de datum te zijn die staat vermeld op de BTW-facturen of bonnen die op correcte wijze zijn geüpload naar de Website en die een dergelijke aankoop en plaatsing van de Banden door de betreffende Deelnemers bevestigen.

 

§ 4. Werkwijze van de Campagne

1.     De Organisator kent een Compensatie toe aan Deelnemers die voldoen aan alle voorwaarden die staan vermeld in deze Regels en Voorwaarden bij de aankoop van Banden met plaatsing binnen de Voorwaarden van de Campagne direct van een Partner op voorwaarde dat de bovengenoemde aankoop en plaatsing op de juiste wijze zijn geregistreerd op de Website op uiterlijk 15/06/2022 overeenkomstig punt 2 hieronder en door de Administrator zullen worden goedgekeurd tijdens het verificatieproces.

2.     Om de Compensatie te krijgen, moeten Deelnemers de aankoop en de plaatsing van een set (één voor- en één achterband met dezelfde productnaam) Banden waarop de Campagne betrekking heeft registreren op de Website - en indien niet uitgevoerd tijdens de registratie op de Website - hun bankrekening samen met de betreffende sort code (d.w.z. IBAN en SWIFT/BIC-nummer), opgeven. Tijdens het registratieproces moeten Deelnemers duidelijke scans of foto's van BTW-facturen of bonnen uploaden naar de Website, als bewijs dat zij de Banden en plaatsing direct hebben afgenomen bij geselecteerde Partners binnen de Looptijd van de Campagne (waaronder informatie over het bandenpatroon, aantal gekochte Banden, type en productiejaar van een motor uitgerust met dergelijke Banden).

3.     Alle scans en foto's van BTW-facturen of bonnen die door Deelnemers naar de Website zijn geüpload worden gecontroleerd en goedgekeurd door de Administrator. De Administrator zal noch aan de Organisator noch aan een van de Aangesloten bedrijven enige commercieel gevoelige informatie van de Deelnemers verstrekken (met name informatie over prijzen van gekochte Producten en plaatsing).

4.     De Organisator behoudt zich het recht voor om het toekennen van een Compensatie te weigeren bij Deelnemers die niet op de juiste wijze de aankoop van de Banden en plaatsing hebben geregistreerd op de Website samen met alle vereiste informatie per 15/06/2022 of aan een Deelnemer die de Banden na registratie op de Website aan de Partner heeft geretourneerd.  

5.     Onderhevig aan de beperkingen die staan genoemd bij punt 6 hieronder krijgen Deelnemers die de Banden en plaatsing afnemen van geselecteerde Partners tijdens de looptijd van de Campagne en die hun aankoop en plaatsing op de juiste wijze hebben geregistreerd op de Website binnen de looptijd die hierin staat vermeld, een compensatie ten bedrage van €40 voor één set Banden (d.w.z. een voor- en achterband van hetzelfde profiel) die op de juiste wijze is geregistreerd op de Website en is goedgekeurd door de Administrator tijdens het verificatieproces (de “Compensatie”).

6.     Elke Deelnemer kan uitsluitend één Compensatie worden toegekend tijdens de volledige Looptijd van de Campagne.

 

§ 5. Bekendmaking van de Campagneresultaten en betaling van de Compensatie

1.     Het verificatieproces om te controleren of alle Deelnemers hebben voldaan aan alle verplichte criteria om voor Compensatie in aanmerking te komen, zal worden uitgevoerd door de Administrator tot uiterlijk 15/06/2022.

2.     Alle Deelnemers worden binnen 14 dagen geteld vanaf de voltooiing van het verificatieproces aangegeven in punt 1 hierboven geïnformeerd over hun resultaten van de Campagne gestuurd naar het e-mailadres dat zij hebben verstrekt tijdens het registratieproces op de Website.

3.     Compensaties worden door de Administrator direct uitbetaald aan Deelnemers binnen 40 dagen geteld vanaf de beëindiging van het verificatieproces aangegeven in punt 1 hierboven. Compensaties worden direct overgemaakt naar de bankrekening aangegeven door elke Deelnemer tijdens het registratieproces op de Website.

 

§ 6. Klachten

1.          Deelnemers hebben het recht om een klacht over de Campagne in te dienen.

2.          Deelnemers zijn verplicht om klachten rechtstreeks schriftelijk te richten aan de Organisator via aangetekend schrijven, per koerier of via e-mailcorrespondentie binnen 30 dagen vanaf de datum van ontvangst van de informatie over enige onregelmatigheden aangaande de Campagne. Alle klachten die door de Organisator na de bovengenoemde periode worden ontvangen worden niet ontvankelijk verklaard door de Organisator. Klachten kenbaar gemaakt via aangetekend schrijven of per koerier worden verstuurd naar het volgende adres van de Organisator: Goodyear Dunlop Tires Operations S.A., Motorcycle Marketing Department, Avenue Gordon Smith, L-7750 Colmar-Berg, Luxembourg. Klachten kenbaar gemaakt via e-mailcorrespondentie worden verstuurd naar het volgende e-mailadres van de Organisator: contact@dunlopmotorewards.eu.

3.          De beslissing over het aanvaarden of weigeren van de klachten ligt bij de Organisator die de Deelnemer die de klacht heeft ingediend schriftelijk binnen 30 dagen na de ontvangst ervan zal informeren over zijn definitieve besluit.

Onderhevig aan verschillende bepalingen van punt 2, dient alle andere communicatie tussen Deelnemers, de Administrator en de Organisator via correspondentie via de Website of via e-mail plaats te vinden verzonden naar het volgende e-mailadres van de Administrator: dunlopmototeam@product.pl of naar het volgende e-mailadres van de Organisator: contact@dunlopmotorewards.eu.

 

§ 7. Persoonsgegevens van Deelnemers

1.          De Organisator wordt beschouwd als de gegevensbeheerder ten aanzien van het verwerken van de persoonsgegevens van de Deelnemers die deelnemen aan de Campagne.

2.          De Deelnemers hebben het recht op toegang tot hun persoonsgegevens en voor het rectificeren ervan door contact op te nemen met privacy@dunlopmotorewards.eu. Verstrekte gegevens worden verwerkt voor uitvoering van de Campagne, het uitreiken en betalen van de Compensaties. De openbaarmaking van persoonsgegevens geschiedt vrijwillig, maar is verplicht om te kunnen deelnemen aan de Campagne.

 

§ 8. Slotbepalingen

1.          Deze Regels en Voorwaarden zijn bindend voor alle partijen die deelnemen aan de Campagne. De Regels en Voorwaarden zetten de bepalingen van de Campagne, de van toepassing zijnde criteria van deze Campagne en de rechten en plichten van de Organisator, Administrator en Deelnemers uiteen.

 

Bijlage 1 bij de Regels en Voorwaarden van de promotiecampagne "Meer grip voor minder"

 

LIJST MET MOTORBANDEN WAARVAN DE AANKOOP EN PLAATSING WORDEN BELOOND TIJDENS DE LOOPTIJD VAN DE "MEER GRIP VOOR MINDER"-CAMPAGNE:

Om in aanmerking te komen moeten deelnemers een set banden kopen (een voor- en achterband)

1.     Sportsmart TT

2.     Sportsmart MK3

3.     Roadsmart IV

4.     Trailmax Meridian

5.     Dunlop Mutant

 

Bijlage 2 bij de Regels en Voorwaarden van de promotiecampagne "Meer grip voor minder"


LIJST MET PARTNERS DIE DEELNEMEN AAN DE "MEER GRIP VOOR MINDER"-CAMPAGNE:

Dealer  address zip code city
AXEL'S BIKE SHOP BV PASCALSTRAAT 8 1704RD HEERHUGOWAARD
AFS MOTORPARTS VOLTASTRAAT 21 1446VA PURMEREND
MOTORHUIS JAKOB BAKKER BV NOORD-VEENKANAAL Z.Z. 12 7831AS NIEUW-WEERDINGE
VOF BENJAN MOTOREN KAARTENMAKERSTRAAT 1 2984CB RIDDERKERK
BOLMAN MOTOREN ZONWEG 47 2516AK DEN HAAG
MOTORCENTRUM BRUURS V.O.F. DE MOSSEL 67 1723HX NOORD SCHARWOUDE
BLOM MOTOREN 'T KOENDERT 4 3831RB LEUSDEN
MOTORBANDEN QUICK SERVICE HOEKEINDSEWEG 68 2665KE BLEISWIJK
MOTOSTORE BARENDRECHT B.V. AALBORG 9 2993LP BARENDRECHT
DOMBURG MOTOREN TRANSPORTWEG 13-15 2421LT NIEUWKOOP
DOORNEKAMP MOTORSPORT DE WEL 30 3871MV HOEVELAKEN
MOTOR CENTRUM DEVENTER SMEENKHOF 13 7429ax COLMSCHATE
ERISON MOTOREN TWENTEPOORT WEST 34 7609 RD ALMELO
GOEDHART MOTOREN BV EUROPAWEG 1D 2411NE BODEGRAVEN
VAN HARTEN AMERSFOORT BV BERGSTRAAT 17 3811 NE AMERSFOORT
HUYBERS MOTOREN EUROPALAAN 91 5481JD SCHIJNDEL
HM-SERVICE AND PARTS EUROPALAAN 91 5481JD SCHIJNDEL
JTX Racing HEILIGENBERG 4 5431SC CUIJK
JOPPEN MOTOREN C.V. STRIJPERDIJK 3-D 5595XM LEENDE
TEN KATE MOTOREN BV OND. EN ACC. ROLLECATE 55 7711GG NIEUWLEUSEN
VAN DE KUINDER MOTOREN BV VERL. ZUIDERLOSWAL 27 1216BW HILVERSUM
KLIJNSTRA MOTOREN PAPIERBAAN 2 G 9672 BH WINSCHOTEN
BERT LANSER MOTOREN VOF BAMENDAWEG 50 3319GS DORDRECHT
LEMSTRA MOTOREN MADAME CURIESTRAAT 12 1821BM ALKMAAR
TEAM LIEMERS MOTOREN RIVIERWEG 3A 6988BG LATHUM
LEMAR MOTOREN STATIONSWEG 120J 5807AD OOSTRUM
MOTOMAAT/ MOTORKUIPEN SAN FRANCISCOSTRAAT 46-48 1175RE LIJNDEN
VAN MEEL MOTOREN BV BRIELTJENSPOLDER 26 4921PJ MADE
MOTOR CENTRUM ROOSENDAAL BV GASTELSEWEG 145 4705AB ROOSENDAAL
MOTOR HOUTRUST BV PRINSES ARIANELAAN 10 2496XB DEN HAAG
MOTOR OOST BV POSTBUS 46 7460AA RIJSSEN
Keram Motorrad POSTBUS 222 6199ZL MAASTRICHT AIRPORT
HET MOTORHUIS HEGEDYK 18C 8404GB LANGEZWAAG
MARTIN'S MOTORSERVICE LELYSTAD SCHOEPENWEG 39 8243PX LELYSTAD
PITBOX 33.NL TIELSESTRAAT 26 6675 AD VALBURG
OVAA MOTORS MERCURIUSWEG 1 4382NC VLISSINGEN
OTTENHOFF MOTOREN SLOTERWEG 220 1171CX AMSTERDAM
PAUL'S MOTOREN JAN TINBERGENSTRAAT 27H 2811DZ REEUWIJK
MOTORPLANET MARKERKANT 15 18 1314AX ALMERE
QUISPEL MOTOREN B.V. INDUSTRIEWEG 10A 5753PC DEURNE
MOTOR CENTRUM EIBERGEN BV NIJVERHEIDSSTRAAT 12 7151HN EIBERGEN
ROSA MOTOREN ZOERBEEMDEN 10A 6245LR EIJSDEN
MOTORCENTRUM RIJEN B.V. RIJKSWEG 96 5121RC RIJEN
RVK MOTOREN WATERMANSTRAAT 54 7324AK APELDOORN
SIMAKO-BDM APELDOORN B.V. STADHOUDERSMOLENWEG 99 7317BP APELDOORN
SIMAKO-BDM ELST B.V. INDUSTRIEWEG 28 6662PA ELST
HOEGEE SUZUKI CENTER BV KONINGSTRAAT 88 6654AH AFFERDEN
STREET BIKES PATRIJSSTRAAT 2A 4793HV FIJNAART
TRIUMPH GRONINGEN / TWIN PARTS OEVERKRUID 6 9738 AK GRONINGEN
TERMAAT MOTOREN B.V. HERTOGSTRAAT 74 6511SE NIJMEGEN
TOPMOTO MOLENSTRAAT 153 7321BD APELDOORN
VERHOEVEN MOTOREN NIJVERHEIDSWEG 1D 6651KS DRUTEN
HANS VAN WIJK GOUDSTRAAT 97 2718RD ZOETERMEER
PAUL DE WIT MOTOREN INDUSTRIEWEG 4-6 1521NA WORMERVEER
MOTO VEDA GALVANISTRAAT 55 6716 AE EDE
MOTOR CITY AMSTERDAM POSTBUS 100 2410AC BODEGRAVEN
MOTORHUIS BRABANT LANNERSTRAAT 9 5011ET TILBURG
NIPPON BIKES DS. KOPSSTRAAT 54 5022CH TILBURG
SELLING MOTORBIKES SPAKLERWEG 91 1114AE AMSTERDAM
MOTORCARE PARKSTAD HEIVELDSTRAAT 127 6466AJ KERKRADE
MOTORQUICKSERVICE VOORVESTE 9A 3992DC HOUTEN
MOTOREXPERTS JAN FLAMELINGSTRJITTE 1 9036VM MENAAM
MOTORSERVICE PEETERS EDISONSTRAAT 9 7131PB LICHTENVOORDE
DE ZWART MOTOREN MOESDIJK 15A 6004AX WEERT
RECO MOTORSERVICE GIJZENVELD 3 4817ZE BREDA
ARNOLD'S MOTORSHOP A. PLESMANLAAN 11 9615TJ KOLHAM
ROBERTO MOTOREN PASCALSTRAAT 11 7903 BJ HOOGEVEEN
HSL BIKES DE LIMIET 3 4131 NR VIANEN
Biqer BMW  VAALSERBERGWEG 297 5628cg Eindhoven
MOTORBANDEN ZEELAND MIDDELGATSTRAAT 7 4456BM LEWEDORP
STRADA MOTOREN KARDINAAL VAN ROSSUMSTRAAT 44A 5104HN DONGEN
VAN DINTEREN BIKE CENTER EXPEDITIEWEG 33 6657 KM BOVEN-LEEUWEN
Sabra Motorbandenservice Nieuwland Parc 10-i 2952DA Alblasserdam
Van Vliet Motorsport VLOTLAAN 117 2681 TW MONSTER
VN Motoren DE SLOF 24A 5107RJ DONGEN
TLM B.V. LAGELANDSEWEG 66 6545 CG NIJMEGEN