Ontvang nu € 40,- cashback

DE ZOMER LOOPT TENEINDE, ONZE ACTIES NIET.

Koop een set geselecteerde Dunlop motorbanden bij een deelnemende Dunlop dealer en laat ze monteren tussen 01/09/2018 en 30/09/2018, registreer uw aankoop voor 14/10/2018 en ontvang €  40,- cashback.

Registreer uzelf en dien uw aanvraag in via de Dunlop Moto Rewards website.

*Kijk voor meer details in onze voorwaarden hieronder.

VIND EEN DEALER

Regels en Voorwaarden van de promotiecampagne "Cashback Actie Campagne"

(de “Regels en Voorwaarden”)

1. Algemene bepalingen

1. De "Cashback Actie Campagne" promotiecampagne (de "Campagne") is een marketingactie ontwikkeld door Goodyear Dunlop Tires Operations S.A., met hoofdkantoor gelegen te Avenue Gordon Smith, L-7750 Colmar-Berg, Luxemburg, geregistreerd bij het Luxemburgse Handels- en Bedrijvenregister onder nummer B71.219 (de "Organisator"), die erop is gericht om de verkoop van motorbanden van het merk Dunlop in de maten zoals beschreven in Bijlage 1 bij deze Regels en Voorwaarden (de "Banden") te verhogen. 

2. Implementatie van de Campagne wordt ondersteund en uitgevoerd door PRO DUCT by Business Friends sp.  z o.o., met hoofdkantoor te Warschau at ul. Jankowska 10 (02-129 Warschau, Polen) ingeschreven in het Poolse bedrijvenregister dat wordt bijgehouden door de Arrondissementsrechtbank voor de hoofdstad Warschau in Warschau, XII Commerciële afdeling van het Nationale Rechtbankregister onder het nummer 0000004049 (de "Administrator").

3. De Campagne is erop gericht Deelnemers te belonen die voldoen aan alle voorwaarden die hierin staan beschreven voor de aankoop van Banden, inclusief plaatsing, gedurende de looptijd van de Campagne, die zij rechtstreeks hebben gekocht bij verkooppunten die staan beschreven in Bijlage 2 bij deze Regels en Voorwaarden (gezamenlijk de "Partners" en individueel de"Partner"). 

4. Deze Regels en Voorwaarden worden gepubliceerd op de website van de Campagne: www.dunlopmotorewards.eu(de “Website”) gedurende de volledige looptijd van de Campagne.

5. Deze Campagne is geen, en kan in geen geval worden beschouwd als een kansspel.

 

2. Voorwaarden voor deelname aan de Campagne

1. De Campagne is uitsluitend bedoeld voor consumenten (d.w.z., natuurlijke personen die de Banden kopen en laten plaatsen voor gebruik naast hun mogelijke professionele of bedrijfsactiviteiten) met woonplaats in Nederlanddie voldoen aan de volgende voorwaarden gedurende de volledige looptijd van de Campagne: 

a) tijdens het registratieproces op de Website instemmen met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de Website; en

b) de aankoop van Banden met plaatsing hebben geregistreerd overeenkomstig § 4 van deze Algemene Voorwaarden;

de “Deelnemers”of individueel de "Deelnemer”.

2. Deelname aan de Campagne is uitgesloten voor personeelsleden en familieleden van de Organisator en personeel van andere entiteiten die deelnemen aan de ontwikkeling en uitvoering van de Campagne in opdracht van de Organisator, en personen die een permanente werkrelatie hebben met dergelijke entiteiten op een niet-arbeidscontractbasis.

3. Aan de Campagne mag niet worden deelgenomen door bedrijven of personen die Banden met plaatsing kopen als onderdeel van hun professionele of bedrijfsactiviteiten.

4. De Organisator behoudt zich het recht voor om deelname van een Deelnemer aan de Campagne te weigeren in geval van schending van deze Regels en Voorwaarden, en bij het uitvoeren van activiteiten die de goede naam,  reputatie of belangen van de Organisator schaadt of in diskrediet brengt. De Organisator behoudt zich ook het recht voor om deelname van Deelnemers aan de Campagne te weigeren indien zij een onvolledig(e) of vals(e) adres, aankoopbon of naam opgeven. In dergelijke gevallen verliezen uitgesloten Deelnemers het recht op het ontvangen van een Compensatie. Als de Compensatie al is ontvangen door de uitgesloten Deelnemers, kan de Organisator directe terugbetaling van het gelijkwaardige bedrag van deze Deelnemers vereisen.

 

3. Duur van de Campagne

1.  De Campagne start op 01.09.2018en duurt tot en met 30.09.2018 (de “Looptijd van de Campagne”), wat betekent dat de Compensaties uitsluitend worden toegekend voor aankoop van Bandeninclusief plaatsing binnen de bovengemelde periode aan Deelnemers die voldoen aan de hierin genoemde voorwaarden. 

2. Omwille van deze Campagne wordt de datum van aankoop en plaatsing van de Banden door Deelnemers geacht de datum te zijn die staat vermeld op de BTW-facturen of bonnen die op correcte wijze zijn geüpload naar de Website en die een dergelijke aankoop en plaatsing van de Banden door de betreffende Deelnemers bevestigen.

 

4. Werkwijze van de Campagne

1. De Organisator kent een Compensatie toe aan Deelnemers die voldoen aan alle voorwaarden die staan vermeld in deze Regels en Voorwaarden bij de aankoop van Banden met plaatsing binnen de Voorwaarden van de Campagnedirect van een Partner op voorwaarde dat de bovengenoemde aankoop en plaatsing op de juiste wijze zijn geregistreerd op de Website op uiterlijk 15.10.2018 overeenkomstig punt 2 hieronder en door de Administrator zullen worden goedgekeurd tijdens het verificatieproces. 

2. Om de Compensatie te krijgen, moeten Deelnemers de aankoop en de plaatsing van een set (één voor- en één achterband met dezelfde productnaam) Banden waarop de Campagne betrekking heeft registreren op de Website - en indien niet uitgevoerd tijdens de registratie op de Website - hun bankrekening samen met de betreffende sort code (d.w.z. IBAN en SWIFT/BIC-nummer), opgeven. Tijdens het registratieproces moeten Deelnemers duidelijke scans of foto's van BTW-facturen of bonnen uploaden naar de Website, als bewijs dat zij de Banden en plaatsing direct hebben afgenomenbij geselecteerde Partnersbinnen de Looptijd van de Campagne(waaronder informatie over het bandenpatroon, aantal gekochte Banden, type en productiejaar van een motor uitgerust met dergelijke Banden).

3. Alle scans en foto's van BTW-facturen of bonnen die door Deelnemers naar de Website zijn geüpload worden gecontroleerd en goedgekeurd door de Administrator. De Administrator zal noch aan de Organisator noch aan een van de Aangesloten bedrijvenenige commercieel gevoelige informatie van de Deelnemers verstrekken (met name informatie over prijzen van gekochte Producten en plaatsing).

4. De Organisator behoudt zich het recht voor om het toekennen van een Compensatie te weigeren bij Deelnemers die niet op de juiste wijze de aankoop van de Banden en plaatsinghebben geregistreerd op de Website samen met alle vereiste informatie per 15.10.2018 of aan een Deelnemer die de Banden na registratie op de Website aan de Partner heeft geretourneerd.   

5. Onderhevig aan de beperkingen die staan genoemd bij punt 6 hieronder krijgen Deelnemers die de Banden en plaatsing afnemen van geselecteerde Partners tijdens de looptijd van de Campagne en die hun aankoop en plaatsing op de juiste wijze hebben geregistreerd op de Website binnen de looptijd die hierin staat vermeld, een compensatie ten bedrage van €40voor één set Banden (d.w.z. een voor- en achterband van hetzelfde patroon) die op de juiste wijze is geregistreerd op de Website en is goedgekeurd door de Administrator tijdens het verificatieproces (de “Compensatie”). 

6. Elke Deelnemer kan uitsluitend één Compensatie worden toegekend tijdens de volledige Looptijd van de Campagne. 

 

5. Bekendmaking van de Campagneresultaten en betaling van de Compensatie

1. Het verificatieproces om te controleren of alle Deelnemers hebben voldaan aan alle verplichte criteria om voor Compensatie in aanmerking te komen, zal worden uitgevoerd door de Administrator tot uiterlijk 31.10.2018.

2. Alle Deelnemers worden binnen 6 dagengeteld vanaf de voltooiing van het verificatieprocesaangegeven in punt 1 hierbovengeïnformeerd over hun resultaten van de Campagne gestuurd naar het e-mailadres dat zij hebben verstrekt tijdens het registratieproces op de Website.

3. Compensaties worden door de Administrator direct uitbetaald aan Deelnemers binnen 6 dagengeteld vanaf de beëindiging van het verificatieproces aangegeven in punt 1 hierboven. Compensaties worden direct overgemaakt naar de bankrekening aangegeven door elke Deelnemer tijdens het registratieproces op de Website.

 

6. Klachten

1. Deelnemers hebben het recht om een klacht over de Campagne in te dienen.

2. Deelnemers zijn verplicht om klachten rechtstreeks schriftelijk te richten aan de Organisator via aangetekend schrijven, per koerier of via e-mailcorrespondentie binnen 30dagen vanaf de datum van ontvangst van de informatie over enige onregelmatigheden aangaande de Campagne. Alle klachten die door de Organisator na de bovengenoemde periode worden ontvangen worden niet ontvankelijk verklaard door de Organisator. Klachten kenbaar gemaakt via aangetekend schrijven of per koerier worden verstuurd naar het volgende adres van de Organisator: Goodyear Dunlop Tires Operations S.A., Motorcycle Marketing Department,Avenue Gordon Smith, L-7750 Colmar-Berg, Luxembourg.Klachten kenbaar gemaakt via e-mailcorrespondentie worden verstuurd naar het volgende e-mailadres van de Organisator: contact@dunlopmotorewards.eu

3. De beslissing over het aanvaarden of weigeren van de klachten ligt bij de Organisator die de Deelnemer die de klacht heeft ingediend schriftelijk binnen 30dagen na de ontvangst ervan zal informeren over zijn definitieve besluit.

Onderhevig aan verschillende bepalingen van punt 2, dient alle andere communicatie tussen Deelnemers, de Administrator en de Organisator via correspondentie via de Website of via e-mail plaats te vinden verzonden naar het volgende e-mailadres van de Administrator: dunlopmototeam@product.plof naar het volgende e-mailadres van de Organisator: contact@dunlopmotorewards.eu

 

7. Persoonsgegevens van Deelnemers 

De organisator wordt beschouwd als de eigenaar van de persoonlijke data van de deelnemers aan de actie. Meer details i.v.m. het verwerken van de persoonlijke data van de deelnemers zijn terug te vinden in de deelnemende voorwaarden en de online gebruiksvoorwaarden met betrekking tot private gegevens van de website en zijn toegankelijk voor alle deelnemers.

 

8. Slotbepalingen

1. Deze Regels en Voorwaarden zijn bindend voor alle partijen die deelnemen aan de Campagne. De Regels en Voorwaarden zetten de bepalingen van de Campagne, de van toepassing zijnde criteria van deze Campagne en de rechten en plichten van de Organisator, Administrator en Deelnemers uiteen.

 

Bijlage 1

bij de Regels en Voorwaarden van de promotiecampagne "Cashback Actie Campagne"

LIJST MET MOTORBANDEN WAARVAN DE AANKOOP EN PLAATSING WORDEN BELOOND TIJDENS DE LOOPTIJD VAN DE "CASHBACK ACTIE CAMPAGNE"-CAMPAGNE:

Om in aanmerking te komen moeten deelnemers een set banden kopen (een voor- en achterband)

1.    Roadsmart III

2.    Sportsmart 2 Max 

3.    Trailsmart Max 

4.    Sportsmart TT

5.    American Elite

6.    D212 GP Racer 

 

Bijlage 2

bij de Regels en Voorwaarden van de promotiecampagne "Cashback Actie Campagne"

LIJST MET PARTNERS DIE DEELNEMEN AAN DE "CASHBACK ACTIE CAMPAGNE"-CAMPAGNE:

 

 

 

 

BAKKER MOTOR SERVICE

ZWANENBURG

ZWANENBURGERDIJK 348B

1161NN

VOF BENJAN MOTOREN

RIDDERKERK

KAARTENMAKERSTRAAT 1

2984CB

DIRK ALBLAS

LEKKERKERK

LUYTENSTRAAT 12

2941CE

GOEDHART MOTOREN BV

BODEGRAVEN

EUROPAWEG 1D

2411NE

HET MOTORHUIS

LANGEZWAAG

HEGEDYK 18C

8404GB

HUYBERS MOTOREN

SCHIJNDEL

EUROPALAAN 91

5481JD

HM-SERVICE AND PARTS

SCHIJNDEL

EUROPALAAN 91

5481JD

KLIJNSTRA MOTOREN

WINSCHOTEN

PAPIERBAAN 2G

9672BH

MOTOMAAT/ MOTORKUIPEN

LIJNDEN

SAN FRANCISCOSTRAAT 46-48

1175RE

MOTOSTORE BARENDRECHT B.V.

BARENDRECHT

AALBORG 9

2993LP

PAUL'S MOTOREN

REEUWIJK

JAN TINBERGENSTRAAT 27H

2811DZ

SABRA

GELDERMALSEN

AALDOR 14C

4191PC

STREET BIKES

FIJNAART

PATRIJSSTRAAT 2A

4793HV

TEN KATE MOTOREN BV OND. EN ACC.

NIEUWLEUSEN

ROLLECATE 55

7711GG

TERMAAT MOTOREN B.V.

NIJMEGEN

HERTOGSTRAAT 74

6511SE

VAN ESSEN EERBEEK

EERBEEK

KOLLERGANG 12

6961LZ

VAN ESSEN EMST

EMST

VLEKKERTSEVELD 16

8166KZ

VAN GERVEN MOTOREN

BERGEYK

STOKSKESWEG 21

5571TJ

VAN MEEL MOTOREN BV

MADE

BRIELTJENSPOLDER 26

4921PJ

MOTORHUIS EINDHOVEN

EINDHOVEN

ONDERNEMINGENWEG 11

5627BV

DIPI B.V.

GILZE

PHANTOM 1

5126RJ

MOTOR HOUTRUST BV

DEN HAAG

PRINSES ARIANELAAN 10

2496XB

VAN DE KUINDER MOTOREN BV

HILVERSUM

VERL. ZUIDERLOSWAL 27

1216BW

DOORNEKAMP MOTORSPORT

HOEVELAKEN

DE WEL 30

3871MV

JOS SMIT MOTOREN BV

HAARLEM

RIJKSSTRAATWEG 94

2022DD

ABCO MOTORS V.O.F.

VLISSINGEN

PRODUCTWEG 6

4387PG

AXEL'S BIKE SHOP BV

HEERHUGOWAARD

PASCALSTRAAT 8

1704RD

AFS MOTORPARTS

PURMEREND

VOLTASTRAAT 21

1446VA

BIKERS WORLD

BEVERWIJK

SPOORSINGEL 45

1947LB

GEBBEN MOTOREN BV

ROGAT

INDUSTRIEWEG 25

7949AJ

DOMBURG MOTOREN

NIEUWKOOP

TRANSPORTWEG 13-15

2421LT

MOTOREXPERTS

MENAAM

JAN FLAMELINGSTRJITTE 1

9036VM

MOTOR CITY AMSTERDAM

AMSTERDAM

JARMUIDEN 31

1046AC

MOTOR OOST BV

RIJSSEN

KALANDERSTRAAT 7

7461JL

PAUL DE WIT MOTOREN

WORMERVEER

INDUSTRIEWEG 4-6

1521NA

ROKE MOTORS B.V.

MIJDRECHT

ONDERNEMINGSWEG 9

3641RZ

ROSA MOTOREN

EIJSDEN

ZOERBEEMDEN 10A

6245LR

BLOM MOTOREN

LEUSDEN

'T KOENDERT 4

3831RB

SIMAKO-BDM APELDOORN B.V.

APELDOORN

STADHOUDERSMOLENWEG 99

7317BP

SIMAKO-BDM ELST B.V.

ELST

NEWTONWEG 14

6662PV

JAN VAN DAM MOTOREN

OOSTERHOUT

DORPSSTRAAT 33

6678BE

TEAM LIEMERS MOTOREN

LATHUM

RIVIERWEG 3A

6988BG

QUISPEL MOTOREN B.V.

DEURNE

INDUSTRIEWEG 10A

5753PC

MOTORHUIS BRABANT

TILBURG

LANNERSTRAAT 9

5011ET

VAN VEEN MOTOREN

WATERINGEN

'S GRAVENZANDSEWEG 53

2291PE

MOTORSHOP RIDDERKERK

RIDDERKERK

LIERENSTRAAT 5

2984AE

BERT LANSER MOTOREN VOF

DORDRECHT

BAMENDAWEG 50

3319GS

VAN HARTEN AMERSFOORT BV

AMERSFOORT

BERGSTRAAT 17

3811NE

MOTORCENTRUM BRUURS V.O.F.

NOORD SCHARWOUDE

DE MOSSEL 67

1723HX

MOTORCENTRUM RIJEN B.V.

RIJEN

RIJKSWEG 96

5121RC

LEMSTRA MOTOREN

ALKMAAR

MADAME CURIESTRAAT 12

1821BM

TWIN PARTS

GRONINGEN

OEVERKRUID 6

9738AK

MOTOR CENTRUM ROOSENDAAL BV

ROOSENDAAL

GASTELSEWEG 145

4705AB

MOTORPLANET

ALMERE

MARKERKANT 15 18

1314AX

AFFETTO DUCATI

OVERASSELT

EWIJKSEWEG 3

6611AG

NIPPON BIKES

TILBURG

DS. KOPSSTRAAT 54

5022CH

RVK MOTOREN

APELDOORN

WATERMANSTRAAT 54

7324AK

RECO MOTORSERVICE

BREDA

GIJZENVELD 3

4817ZE

VERHOEVEN MOTOREN

DRUTEN

NIJVERHEIDSWEG 1D

6651KS

BOLMAN MOTOREN

DEN HAAG

ZONWEG 47

2516AK

MOTORQUICKSERVICE

HOUTEN

VOORVESTE 9A

3992DC

LINDERS MOTOREN

HAELEN

WINDMOLENBOSWEG 22

6081PE

MOTORSERVICE PEETERS

LICHTENVOORDE

EDISONSTRAAT 9

7131PB

ARNOLD'S MOTORSHOP

KOLHAM

A. PLESMANLAAN 1N

9615TJ

VAN DER HEIJDEN MOTORS BV

'S-HERTOGENBOSCH

RIETVELDENWEG 39

5222AP

ARIE MOLENAAR MOTORS BV

IJSSELSTEIN

EINSTEINWEG 4

3404LK

MOLENAAR MOTORS B.V.

IJSSELSTEIN

EINSTEINWEG 5-7

3404LE

MOTORPLAZA HEERENVEEN B.V.

HEERENVEEN

DE MARS 24

8448CP

BOONSTRA MOTOREN

GRONINGEN

KIELER BOCHT 57

9723JA

MOTORBANDEN QUICK SERVICE

BLEISWIJK

HOEKEINDSEWEG 68

2665KE

HOEGEE SUZUKI CENTER BV

AFFERDEN

KONINGSTRAAT 88

6654AH

FRONT ROW COMPONENTS

ZALTBOMMEL

VALETON 14A

5301LW

MOTOR CENTER VENLO

VENLO

DE GRUISDONK 3

5928RT

JOPPEN MOTOREN C.V.

LEENDE

STRIJPERDIJK 3-D

5595XM

MOTOR MOTION

OOSTERHOUT

MEIDOORNLAAN 18

4902SC

PADDOCK MOTOREN

VELSEN-NOORD

CRUQUIUSWEG 1E

1951NB

DE MOTORSPECIALIST

HULST

HOGEWEG 10

4561RA

DE ZWART MOTOREN

WEERT

PEELTERBAAN 10

6002NK