Een Honda CB1000R met Dunlop Sportsmart Mk3 banden op de openbare weg

40€,- CASHBACK VAN DUNLOP.

De Dunlop "Cashback" -promotie is nu afgelopen. Blijf de Dunlop Motorcycle-website controleren op nieuwe en opwindende promoties.

dunlopmotorewards.eu

KIES UIT ONZE BEST PRESTERENDE BANDEN.

Regels en Voorwaarden van de promotiecampagne "Cashback Actie Campagne"

(de “Regels en Voorwaarden”)

 

1. Algemene bepalingen

1.         De "Cashback Actie Campagne" promotiecampagne (de "Campagne") is een marketingactie ontwikkeld door Goodyear Dunlop Tires Operations S.A., met hoofdkantoor gelegen te Avenue Gordon Smith, L-7750 Colmar-Berg, Luxemburg, geregistreerd bij het Luxemburgse Handels- en Bedrijvenregister onder nummer B71.219 (de "Organisator"), die erop is gericht om de verkoop van motorbanden van het merk Dunlop in de maten zoals beschreven in Bijlage 1 bij deze Regels en Voorwaarden (de "Banden") te verhogen. 

2.         Implementatie van de Campagne wordt ondersteund en uitgevoerd door PRO DUCT by Business Friends sp.  z o.o., met hoofdkantoor te Warschau at ul. Jankowska 10 (02-129 Warschau, Polen) ingeschreven in het Poolse bedrijvenregister dat wordt bijgehouden door de Arrondissementsrechtbank voor de hoofdstad Warschau in Warschau, XII Commerciële afdeling van het Nationale Rechtbankregister onder het nummer 0000004049 (de "Administrator").

3.         De Campagne is erop gericht Deelnemers te belonen die voldoen aan alle voorwaarden die hierin staan beschreven voor de aankoop van Banden, inclusief plaatsing, gedurende de looptijd van de Campagne, die zij rechtstreeks hebben gekocht bij verkooppunten die staan beschreven in Bijlage 2 bij deze Regels en Voorwaarden (gezamenlijk de "Partners" en individueel de"Partner"). 

4.         Deze Regels en Voorwaarden worden gepubliceerd op de website van de Campagne: www.dunlopmotorewards.eu(de “Website”) gedurende de volledige looptijd van de Campagne.

5.         Deze Campagne is geen, en kan in geen geval worden beschouwd als een kansspel.

 

2. Voorwaarden voor deelname aan de Campagne  

1.         De Campagne is uitsluitend bedoeld voor consumenten (d.w.z., natuurlijke personen die de Banden kopen en laten plaatsen voor gebruik naast hun mogelijke professionele of bedrijfsactiviteiten) met woonplaats in Nederlanddie voldoen aan de volgende voorwaarden gedurende de volledige looptijd van de Campagne: 

a)    tijdens het registratieproces op de Website instemmen met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de Website; en

b)   hun deelname aan de Campagne registreren op de Website door deze Regels en Voorwaarden te aanvaarden en door hun betreffende aanmelding te versturen (d.w.z. alle verplichte velden op de Website invullen en klikken op een link in de e-mail die zij ontvangen van de Organisator na voltooiing van het registratieproces); en

c)    de aankoop van Banden met plaatsing hebben geregistreerd overeenkomstig § 4 van deze Algemene Voorwaarden;

de “Deelnemers”of individueel de "Deelnemer”.

2.         Deelname aan de Campagne is uitgesloten voor personeelsleden en familieleden van de Organisator en personeel van andere entiteiten die deelnemen aan de ontwikkeling en uitvoering van de Campagne in opdracht van de Organisator, en personen die een permanente werkrelatie hebben met dergelijke entiteiten op een niet-arbeidscontractbasis.

3.         Aan de Campagne mag niet worden deelgenomen door bedrijven of personen die Banden met plaatsing kopen als onderdeel van hun professionele of bedrijfsactiviteiten.

4.         De Organisator behoudt zich het recht voor om deelname van een Deelnemer aan de Campagne te weigeren in geval van schending van deze Regels en Voorwaarden, en bij het uitvoeren van activiteiten die de goede naam,  reputatie of belangen van de Organisator schaadt of in diskrediet brengt. De Organisator behoudt zich ook het recht voor om deelname van Deelnemers aan de Campagne te weigeren indien zij een onvolledig(e) of vals(e) adres, aankoopbon of naam opgeven. In dergelijke gevallen verliezen uitgesloten Deelnemers het recht op het ontvangen van een Compensatie. Als de Compensatie al is ontvangen door de uitgesloten Deelnemers, kan de Organisator directe terugbetaling van het gelijkwaardige bedrag van deze Deelnemers vereisen.

 

3. Duur van de Campagne

1.    De Campagne start op 01/04/2019 en duurt tot en met 31/05/2019 (de “Looptijd van de Campagne”), wat betekent dat de Compensaties uitsluitend worden toegekend voor aankoop van Bandeninclusief plaatsing binnen de bovengemelde periode aan Deelnemers die voldoen aan de hierin genoemde voorwaarden. 

2.    Omwille van deze Campagne wordt de datum van aankoop en plaatsing van de Banden door Deelnemers geacht de datum te zijn die staat vermeld op de BTW-facturen of bonnen die op correcte wijze zijn geüpload naar de Website en die een dergelijke aankoop en plaatsing van de Banden door de betreffende Deelnemers bevestigen.

 

4. Werkwijze van de Campagne

1.    De Organisator kent een Compensatie toe aan Deelnemers die voldoen aan alle voorwaarden die staan vermeld in deze Regels en Voorwaarden bij de aankoop van Banden met plaatsing binnen de Voorwaarden van de Campagnedirect van een Partner op voorwaarde dat de bovengenoemde aankoop en plaatsing op de juiste wijze zijn geregistreerd op de Website op uiterlijk 14/06/2019 overeenkomstig punt 2 hieronder en door de Administrator zullen worden goedgekeurd tijdens het verificatieproces. 

2.    Om de Compensatie te krijgen, moeten Deelnemers de aankoop en de plaatsing van een set (één voor- en één achterband met dezelfde productnaam) Banden waarop de Campagne betrekking heeft registreren op de Website - en indien niet uitgevoerd tijdens de registratie op de Website - hun bankrekening samen met de betreffende sort code (d.w.z. IBAN en SWIFT/BIC-nummer), opgeven. Tijdens het registratieproces moeten Deelnemers duidelijke scans of foto's van BTW-facturen of bonnen uploaden naar de Website, als bewijs dat zij de Banden en plaatsing direct hebben afgenomenbij geselecteerde Partnersbinnen de Looptijd van de Campagne(waaronder informatie over het bandenpatroon, aantal gekochte Banden, type en productiejaar van een motor uitgerust met dergelijke Banden).

3.    Alle scans en foto's van BTW-facturen of bonnen die door Deelnemers naar de Website zijn geüpload worden gecontroleerd en goedgekeurd door de Administrator. De Administrator zal noch aan de Organisator noch aan een van de Aangesloten bedrijvenenige commercieel gevoelige informatie van de Deelnemers verstrekken (met name informatie over prijzen van gekochte Producten en plaatsing).

4.    De Organisator behoudt zich het recht voor om het toekennen van een Compensatie te weigeren bij Deelnemers die niet op de juiste wijze de aankoop van de Banden en plaatsinghebben geregistreerd op de Website samen met alle vereiste informatie per 14/06/2019 of aan een Deelnemer die de Banden na registratie op de Website aan de Partner heeft geretourneerd.   

5.    Onderhevig aan de beperkingen die staan genoemd bij punt 6 hieronder krijgen Deelnemers die de Banden en plaatsing afnemen van geselecteerde Partners tijdens de looptijd van de Campagne en die hun aankoop en plaatsing op de juiste wijze hebben geregistreerd op de Website binnen de looptijd die hierin staat vermeld, een compensatie ten bedrage van €40 voor één set Banden (d.w.z. een voor- en achterband van hetzelfde patroon) die op de juiste wijze is geregistreerd op de Website en is goedgekeurd door de Administrator tijdens het verificatieproces (de “Compensatie”). 

6.    Elke Deelnemer kan uitsluitend één Compensatie worden toegekend tijdens de volledige Looptijd van de Campagne. 

 

5. Bekendmaking van de Campagneresultaten en betaling van de Compensatie

1.    Het verificatieproces om te controleren of alle Deelnemers hebben voldaan aan alle verplichte criteria om voor Compensatie in aanmerking te komen, zal worden uitgevoerd door de Administrator tot uiterlijk 30/06/2019.

2.    Alle Deelnemers worden binnen 14 dagen geteld vanaf de voltooiing van het verificatieprocesaangegeven in punt 1 hierbovengeïnformeerd over hun resultaten van de Campagne gestuurd naar het e-mailadres dat zij hebben verstrekt tijdens het registratieproces op de Website.

3.    Compensaties worden door de Administrator direct uitbetaald aan Deelnemers binnen 40 dagen geteld vanaf de beëindiging van het verificatieproces aangegeven in punt 1 hierboven. Compensaties worden direct overgemaakt naar de bankrekening aangegeven door elke Deelnemer tijdens het registratieproces op de Website.

 

6. Klachten

1.         Deelnemers hebben het recht om een klacht over de Campagne in te dienen.

2.         Deelnemers zijn verplicht om klachten rechtstreeks schriftelijk te richten aan de Organisator via aangetekend schrijven, per koerier of via e-mailcorrespondentie binnen 30 dagen vanaf de datum van ontvangst van de informatie over enige onregelmatigheden aangaande de Campagne. Alle klachten die door de Organisator na de bovengenoemde periode worden ontvangen worden niet ontvankelijk verklaard door de Organisator. Klachten kenbaar gemaakt via aangetekend schrijven of per koerier worden verstuurd naar het volgende adres van de Organisator: Goodyear Dunlop Tires Operations S.A., Motorcycle Marketing Department,Avenue Gordon Smith, L-7750 Colmar-Berg, Luxembourg.Klachten kenbaar gemaakt via e-mailcorrespondentie worden verstuurd naar het volgende e-mailadres van de Organisator: contact@dunlopmotorewards.eu

3.         De beslissing over het aanvaarden of weigeren van de klachten ligt bij de Organisator die de Deelnemer die de klacht heeft ingediend schriftelijk binnen 30 dagen na de ontvangst ervan zal informeren over zijn definitieve besluit.

Onderhevig aan verschillende bepalingen van punt 2, dient alle andere communicatie tussen Deelnemers, de Administrator en de Organisator via correspondentie via de Website of via e-mail plaats te vinden verzonden naar het volgende e-mailadres van de Administrator: dunlopmototeam@product.plof naar het volgende e-mailadres van de Organisator: contact@dunlopmotorewards.eu

 

7. Persoonsgegevens van Deelnemers 

1.         De Organisator wordt beschouwd als de gegevensbeheerder ten aanzien van het verwerken van de persoonsgegevens van de Deelnemers die deelnemen aan de Campagne. 

2.         De Deelnemers hebben het recht op toegang tot hun persoonsgegevens en voor het rectificeren ervan door contact op te nemen met privacy@dunlopmotorewards.eu.Verstrekte gegevens worden verwerkt voor uitvoering van de Campagne, het uitreiken en betalen van de Compensaties. De openbaarmaking van persoonsgegevens geschiedt vrijwillig, maar is verplicht om te kunnen deelnemen aan de Campagne.

 

8. Slotbepalingen

1.         Deze Regels en Voorwaarden zijn bindend voor alle partijen die deelnemen aan de Campagne. De Regels en Voorwaarden zetten de bepalingen van de Campagne, de van toepassing zijnde criteria van deze Campagne en de rechten en plichten van de Organisator, Administrator en Deelnemers uiteen.

 

Bijlage 1 bij de Regels en Voorwaarden van de promotiecampagne "Cashback Actie Campagne"

LIJST MET MOTORBANDEN WAARVAN DE AANKOOP EN PLAATSING WORDEN BELOOND TIJDENS DE LOOPTIJD VAN DE "CASHBACK ACTIE CAMPAGNE"-CAMPAGNE:

Om in aanmerking te komen moeten deelnemers een set banden kopen (een voor- en achterband)

1.    RoadSmart III

2.    SportSmart Mk3 

3.    TrailSmart MAX 

4.    SportSmart TT

5.    American Elite

6.    D212 GP Racer 

 

Bijlage 2 bij de Regels en Voorwaarden van de promotiecampagne "Cashback Actie Campagne"

LIJST MET PARTNERS DIE DEELNEMEN AAN DE "CASHBACK ACTIE CAMPAGNE"-CAMPAGNE:

DEALER NAME TOWN ADDRESS POSTCODE
DEROUE MOTOREN NIJKERKERVEEN SCHOOLSTRAAT 30 3864MG
ABCO MOTORS V.O.F. VLISSINGEN PRODUCTWEG 6 4387PG
AFFETTO DUCATI OVERASSELT EWIJKSEWEG 3 6611AG
AFS MOTORPARTS PURMEREND VOLTASTRAAT 21 1446VA
ANDRE MOTORS ERMELO MARIENHOF 12 3851ST
ARIE MOLENAAR MOTORS BV IJSSELSTEIN EINSTEINWEG 4 3404LK
ARNOLD'S MOTORSHOP KOLHAM A. PLESMANLAAN 1N 9615TJ
AXEL'S BIKE SHOP BV HEERHUGOWAARD PASCALSTRAAT 8 1704RD
BAKKER MOTOR SERVICE ZWANENBURG ZWANENBURGERDIJK 348B 1161NN
BERT LANSER MOTOREN VOF DORDRECHT BAMENDAWEG 50 3319GS
BIKERS WORLD HEEMSKERK LIJNBAAN 21H 1969NB
BLOM MOTOREN LEUSDEN 'T KOENDERT 4 3831RB
BOLMAN MOTOREN DEN HAAG ZONWEG 47 2516AK
BOONSTRA MOTOREN GRONINGEN KIELER BOCHT 57 9723JA
DE MOTORSPECIALIST HULST HOGEWEG 10 4561RA
DE ZWART MOTOREN WEERT PEELTERBAAN 10 6002NK
DIPI B.V. GILZE PHANTOM 1 5126RJ
DIRK ALBLAS LEKKERKERK LUYTENSTRAAT 12 2941CE
DOMBURG MOTOREN NIEUWKOOP TRANSPORTWEG 13-15 2421LT
DOORNEKAMP MOTORSPORT HOEVELAKEN DE WEL 30 3871MV
FRONT ROW COMPONENTS ZALTBOMMEL VALETON 14A 5301LW
GEBBEN MOTOREN BV ROGAT INDUSTRIEWEG 25 7949AJ
GOEDHART MOTOREN BV BODEGRAVEN EUROPAWEG 1D 2411NE
HANNAMAX HEDEL KRONERBURGERPARK 5 5321JM
HANS VAN WIJK ZOETERMEER GOUDSTRAAT 97 2718RD
HET MOTORHUIS LANGEZWAAG HEGEDYK 18C 8404GB
HM-SERVICE AND PARTS SCHIJNDEL EUROPALAAN 91 5481JD
HOEGEE SUZUKI CENTER BV AFFERDEN KONINGSTRAAT 88 6654AH
HUYBERS MOTOREN SCHIJNDEL EUROPALAAN 91 5481JD
JAN VAN DAM MOTOREN OOSTERHOUT DORPSSTRAAT 33 6678BE
JOPPEN MOTOREN C.V. LEENDE STRIJPERDIJK 3-D 5595XM
JTX RACING CUIJK HEILIGENBERG 4 5431SC
KLIJNSTRA MOTOREN WINSCHOTEN PAPIERBAAN 2G 9672BH
LEMAR MOTOREN OOSTRUM STATIONSWEG 120J 5807AD
LEMSTRA MOTOREN ALKMAAR MADAME CURIESTRAAT 12 1821BM
MOLENAAR MOTORS B.V. IJSSELSTEIN EINSTEINWEG 5-7 3404LE
MOTO VEDA EDE VERL. PARKWEG 23 6717GK
MOTOCARE PARKSTAD KERKRADE HEIVELDSTRAAT 127 6466AJ
MOTOMAAT/ MOTORKUIPEN LIJNDEN SAN FRANCISCOSTRAAT 46-48 1175RE
MOTOPORT GOES GOES NOBELWEG 4 4462GK
MOTOR CENTER VENLO VENLO DE GRUISDONK 3 5928RT
MOTOR CENTRUM ROOSENDAAL BV ROOSENDAAL GASTELSEWEG 145 4705AB
MOTOR CITY AMSTERDAM BODEGRAVEN POSTBUS 100 2410AC
MOTOR HOUTRUST BV DEN HAAG PRINSES ARIANELAAN 10 2496XB
MOTOR MOTION OOSTERHOUT MEIDOORNLAAN 18 4902SC
MOTOR OOST BV RIJSSEN POSTBUS 46 7460AA
MOTORBANDEN QUICK SERVICE BLEISWIJK HOEKEINDSEWEG 68 2665KE
MOTORCENTRUM BRUURS V.O.F. NOORD SCHARWOUDE DE MOSSEL 67 1723HX
MOTORCENTRUM RIJEN B.V. RIJEN RIJKSWEG 96 5121RC
MOTORCOMPANY NIEUWERKERK NIEUWERKER AAN DEN IJSSEL S GRAVENWEG 328E 2911BK
MOTOREXPERTS MENAAM JAN FLAMELINGSTRJITTE 1 9036VM
MOTORHUIS JAKOB BAKKER BV NIEUW-WEERDINGE NOORD-VEENKANAAL Z.Z. 12 7831AS
MOTORHUIS BRABANT TILBURG LANNERSTRAAT 9 5011ET
MOTORPLANET ALMERE MARKERKANT 15 18 1314AX
MOTORPLAZA HEERENVEEN B.V. HEERENVEEN DE MARS 24 8448CP
MOTORQUICKSERVICE HOUTEN VOORVESTE 9A 3992DC
MOTORSERVICE PEETERS LICHTENVOORDE EDISONSTRAAT 9 7131PB
MOTORSHOP RIDDERKERK RIDDERKERK LIERENSTRAAT 5 2984AE
MOTOSTORE BARENDRECHT B.V. BARENDRECHT AALBORG 9 2993LP
MULDERS MOTOREN VEENDAM VRIJHEIDSWEG 19 9641KP
NIPPON BIKES TILBURG DS. KOPSSTRAAT 54 5022CH
PADDOCK MOTOREN VELSEN-NOORD CRUQUIUSWEG 1E 1951NB
PAUL DE WIT MOTOREN WORMERVEER INDUSTRIEWEG 4-6 1521NA
PAUL'S MOTOREN REEUWIJK JAN TINBERGENSTRAAT 27H 2811DZ
QUISPEL MOTOREN B.V. DEURNE INDUSTRIEWEG 10A 5753PC
RECO MOTORSERVICE BREDA GIJZENVELD 3 4817ZE
ROKE MOTORS B.V. MIJDRECHT ONDERNEMINGSWEG 9 3641RZ
ROSA MOTOREN EIJSDEN ZOERBEEMDEN 10A 6245LR
RR MOTORSPORTS EMMEN LAAN VAN EEKHARST 373 7823AJ
RVK MOTOREN APELDOORN WATERMANSTRAAT 54 7324AK
SIMAKO-BDM APELDOORN B.V. APELDOORN STADHOUDERSMOLENWEG 99 7317BP
SIMAKO-BDM ELST B.V. ELST NEWTONWEG 14 6662PV
STREET BIKES FIJNAART PATRIJSSTRAAT 2A 4793HV
TEAM LIEMERS MOTOREN LATHUM RIVIERWEG 3A 6988BG
TEN KATE MOTOREN BV OND. EN ACC. NIEUWLEUSEN ROLLECATE 55 7711GG
TERMAAT MOTOREN B.V. NIJMEGEN HERTOGSTRAAT 74 6511SE
TWIN PARTS GRONINGEN OEVERKRUID 6 9738AK
VAN DE KUINDER MOTOREN BV HILVERSUM VERL. ZUIDERLOSWAL 27 1216BW
VAN ESSEN EERBEEK EERBEEK KOLLERGANG 12 6961LZ
VAN ESSEN EMST EMST VLEKKERTSEVELD 16 8166KZ
VAN HARTEN AMERSFOORT BV AMERSFOORT BERGSTRAAT 17 3811NE
VAN MEEL MOTOREN BV MADE BRIELTJENSPOLDER 26 4921PJ
VAN VEEN MOTOREN WATERINGEN 'S GRAVENZANDSEWEG 53 2291PE
VERHOEVEN MOTOREN DRUTEN NIJVERHEIDSWEG 1D 6651KS
VOF BENJAN MOTOREN RIDDERKERK KAARTENMAKERSTRAAT 1 2984CB
VN MOTOREN DONGEN DE SLOF 24A 5107RJ
WAARTS BANDENSERVICE BV SPRANG-CAPELLE NIEUWEVAART 124 5161RK
SABRA GELDERMALSEN AALDOR 14C 4191PC
VIND EEN DEALER