Võrgu privaatsuspoliitika

 

See võrgu privaatsuspoliitika („poliitika“) kehtib veebisaidi www.dunlop-tires.ee kohta, mis asub aadressil https://www.dunlop.eu/et_ee/consumer/privacy-policy.html („veebisait“).

 

Ettevõtte Goodyear Baltic OÜ privaatsuskohustus

Goodyear Tire & Rubber Company ja tema sidusettevõtted austavad üksikisikute privaatsust ning hindavad meie veebisaitide külastajate, klientide, hankijate ja muude koostööpartnerite konfidentsiaalsust. Töötleme isikuandmeid (nende määratluse leiate altpoolt) kooskõlas nende riikide seadustega, milles meie äritegevus toimub. Euroopa Liidus hõlmab see alates 25. maist 2018 isikuandmete kaitse üldmäärust („GDPR“)[1].

Iga kord, kui meie veebisaiti külastate, töötleb Goodyear Baltic OÜ (edaspidi ka „Goodyear“ või „meie“) teie kohta käivaid isikuandmeid (nende määratluse leiate altpoolt). Selles kontekstis tegutseb Goodyear vastutava töötlejana, st isikuna, kes vastutab teie isikuandmete töötlemise eest, kuna otsustab, miks ja kuidas teie isikuandmeid töödeldakse.

Selle poliitika eesmärk on teie teavitamine ja põhjalik selgitamine:

 • miks ja kuidas Goodyear teie isikuandmeid kogub, töötleb ning talletab;
 • mida hõlmab tema roll teie isikuandmete vastutava töötlejana ja
 • millised on teie õigused ja kohustused seoses selle töötlemisega.

Mõisted

Selle poliitika raames kasutatakse järgmisi mõisteid.

„Isikuandmed“ on mis tahes teave seoses tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga[2].

„Töötlemine“ on isikuandmete või nende kogumiga automaatselt või käsitsi tehtav toiming või toimingujada, nagu kogumine, salvestamine, korraldamine, talletamine, kohandamine või muutmine, toomine, konsulteerimine, kasutamine, edastamise või levitamise teel avaldamine või muul viisil kättesaadavaks tegemine, rühmitamine või kombineerimine, blokeerimine, kustutamine või hävitamine ja tegusõna „töötlema“ tuleb käsitleda samas kontekstis.

„Töötleja“ on füüsiline või juriidiline isik, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel. Goodyeari töötlejad võivad olla tütarettevõtted, sidusettevõtted või kolmanda poole tarnijad ja teenuseosutajad. Kõigil juhtudel sõlmib Goodyear töötlejaga andmetöötluslepingu, et tagada teie isikuandmete töötlemine kooskõlas GDPR-iga.

 

Teabe kogumine

Kogumisviis

Veebisaidil sirvimisel kogutakse mõningaid isikuandmeid lihtsalt teie sirvimise tulemusena.  Veebisaidi mõni funktsioon võib aga nõuda, et annate Goodyearile vabatahtlikult täiendavaid isikuandmeid.

Kogutavate isikuandmete tüübid

Kogume veebisaidi külastajatelt järgmist teavet:

 • teie IP-aadress;
 • teie Interneti-teenuse pakkuja domeen;
 • teie brauseri tüüp ja versioon, operatsioonisüsteem ja platvorm;
 • teave külastatud lehtede, otsitud teabe ja veebisaidil kulutatud aja kohta ning muu statistika;
 • teave teie harjumuste ja eelistuste kohta.

Kui soovite juurde pääseda meie veebisaidi teatud funktsioonidele või neid kasutada, võime küsida teilt ka järgmist lisateavet:

 • põhiline identifitseerimisteave (nt teie nimi, posti-/meiliaadress ja telefoninumber);
 • teie veebisaidil täidetud kontaktivormide sisu;
 • finantsteave (nt pangakonto andmed);
 • rehvigarantii veebiregistreerimise teave ja viitenumbrid;
 • auto identifitseerimisteave (sh registreerimisnumber; seadusega lubatud ulatuses);
 • sisselogimisandmed ja
 • muu teave seoses mis tahes küsitlusega, mille võime veebisaidi kasutamise kohta korraldada.

Pidage meeles, et mõnes riigis võidakse auto identifitseerimisteavet hankida ka avaliku juurdepääsuga allikatest, millele meil on juurdepääs, et siduda auto registreerimisnumber selle identifitseerimisteabega.

Maksete töötlejad, sh deebet- ja krediitkaardimaksete töötlejad, on kolmanda poole teenuseosutajad ning Goodyear ei töötle ega talleta teie krediit- või deebetkaardi teavet seoses veebisaidi kaudu tehtavate tehingutega.  

 

Isikuandmete andmisest keeldumise tagajärjed

Teil ei ole mingisugust seaduslikku kohustust esitada Goodyearile oma isikuandmeid. Pidage aga meeles, et teatud asjaoludel võib teie isikuandmete esitamisest või küpsiste või brauserisätete aktseptimisest keeldumine mõjutada sirvimiskogemust ja takistada teil meie veebisaidi mõningaid funktsioone kasutada.

Seetõttu näitame isikuandmete kogumisel (nt vormidel) alati, kas kõnealuste andmete esitamine on kohustuslik (nt tärniga) ja millised on nõutud andmete esitamisest keeldumise tagajärjed.

 

Küpsised ja muu sarnane tehnoloogia

Meie veebisait võib kasutada küpsiseid või veebimajakaid. Küpsis on tekstifail, mis võidakse paigutada teie arvutisse, seadmesse või süsteemi meie veebisaidi külastamise ajal. Küpsised võimaldavad Goodyearil veebisaidi külastajaid paremini teenindada, pakkudes kohandatud kogemust. Need sisaldavad teavet, mis kogutakse teie seadmest ja saadetakse veebisaidile tagasi igal järgmisel külastuskorral, et teie tegevused ja eelistused aja jooksul meelde jätta. Kogutav teave ei sisalda teie nime, aadressi, telefoninumbrit ega meiliaadressi.

Turvalisus

Võttes arvesse arengu nüüdistaset, juurutamiskulusid ja töötlemise iseloomu, ulatust, konteksti ning otstarvet, samuti füüsiliste isikute õiguste ja vabaduste erinevat tõenäosust ning raskusastet, rakendab Goodyear asjakohaseid ettevaatusabinõusid oma valduses olevate isikuandmete kaitsmiseks nende kaotamise, väärkasutuse ja lubamatu juurdepääsu, avaldamise, muutmise ning hävitamise eest ja reageerib nende isikuandmete väärkasutusele, kaotsiminekule või lubamatule kasutamisele.

Goodyeari kogutavat teavet võidakse talletada kolmanda poole andmetalletussüsteemides (vt allpool olevat jaotist „Kolmanda poole saajad“). Sellistel juhtudel nõuab Goodyear ka neilt kolmandatelt pooltelt turbetavade ja -süsteemide rakendamist teabe turvalisuse tagamiseks.

 

Töötlemise otstarve ja seaduslik alus

Töötlemise otstarve

Goodyear ja tema nimel tegutsevad töötlejad kasutavad teie Goodyearile esitatud isikuandmeid järgmisel otstarbel.  

 • Kasutaja registreerimine ja haldamine (näiteks kontohaldus ja küsimustele vastamine)
 • Teie ostude, maksete, tagastuste, garantiide või hinnaalanduste töötlemine, salvestamine ning jälgimine
 • Toodete või teenuste tellimine
 • Meie veebisaidi kasutuse mõõtmine (sh kasutusstatistika ettevalmistamine)
 • Korrapäraselt turundusmeilide saatmine meie toodete, eripakkumiste ja teabe kohta, mis teile või teie ettevõttele võib huvi pakkuda, kasutades teie esitatud meiliaadressi (kui on esitatud)
 • Teie kutsumine osalema veebiküsitlustes
 • Toodete ja teenuste kohta tagasiside küsimine
 • Meie veebisaidi täiustamine
 • Teiega suhtlemine teilt saadud taotluse vastuseks

Teie esitatud rehvigarantii veebiregistreerimise teavet ei kasutata turundusotstarbel. 

 

Töötlemise seaduslik alus

Me ei tohi isikuandmeid töödelda, kui meil puudub selleks kehtiv seaduslik alus. Seetõttu töötleme isikuandmeid ainult siis, kui:

 • oleme saanud teilt eelneva nõusoleku;
 •  töötlemine on vajalik meie lepingujärgsete kohustuste täitmiseks teie ees või lepingueelsete toimingute tegemiseks teie nõudmisel;
 • töötlemine on vajalik meie seaduslike või regulatiivsete kohustuste (nt maksu- või aruandlusnõuete) täitmiseks või
 • töötlemine on vajalik Goodyeari seadusjärgsete huvide kaitsmiseks ega mõjuta liigselt teie huvisid ega põhiõigusi ja -vabadusi. Pange tähele, et selle alusel teie isikuandmete töötlemisel püüame alati leida tasakaalu meie seadusjärgsete huvide ja teie privaatsuse vahel.

Seadusjärgsed huvid on näiteks:

 • kasu kulusäästlikest teenustest (nt võime valida andmete töötlemiseks teatud platvormide kasutamise, mida pakuvad välised tarnijad);
 • meie toodete ja teenuste pakkumine olemasolevatele või potentsiaalsetele klientidele;
 • kliendisuhete ja nende andmete parem haldamine ja administreerimine;
 • klientidele pakutavate teenuste kvaliteedi parandamine, võttes arvesse nende suhtluseelistusi (telefon, meil jne) ning sagedust;
 • klientide huvi mõõtmine Goodyeari toodete vastu ja parem arusaamine sellest, kuidas kliendid turundusmeile käsitlevad, sh tehes statistilisi ja muid uuringuid ning analüüsides andmeid meilide oleku kohta (kohale toimetamata, kohale toimetatud, avatud);
 • võimaldamine Goodyearil pakkuda klientidele kohandatud reklaame ja pakkumisi, et Goodyear saaks oma tooteid paremini turustada;
 • meie ettevõtte või selle varade mis tahes osa müük või kui kolmas pool omandab sisuliselt kõik meie varad, millisel juhul võivad isikuandmed moodustada ühe osa meie müüdavatest varadest;
 • pettuse või kriminaalse tegevuse, meie toodete või teenuste ja ka meie IT-süsteemide turvalisuse, arhitektuuri ning võrkude väärkasutamise vältimine ning
 • meie ettevõtte ja sotsiaalse vastutuse eesmärkide täitmine.

 

Kolmanda poole saajad

Võime edastada isikuandmeid oma töötajatele (nende tööülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses) ja teistele Goodyeari kontserni ettevõtetele. Teised kontserni ettevõtted tegutsevad kas teise vastutava töötlejana (millisel juhul teavitatakse teid sellest töötlemisest eraldi) või töötlevad isikuandmeid ainult vastutava töötleja nimel ja nõudmisel (millisel juhul nad tegutsevad töötlejana).

Peale selle võime teie isikuandmeid ülaltoodud otstarbeil edastada kolmanda poole töötlejatele väljaspool Goodyeari kontserni ulatuses, milles need on vajalikud meilt saadud juhtnööride täitmiseks.

Sellised kolmanda poole töötlejad on muu hulgas:

 • meie (IT) teenusepakkujad, pilveteenusepakkujad ja andmebaasipakkujad;
 • meie konsultandid, tarnijad ja teenusepakkujad, kes abistavad Goodyeari oma toodete ning teenuste reklaamimisel ja turustamisel, talletavad ning analüüsivad isikuandmeid, teostavad kasutaja- ja tarbijahinnanguid, ülevaateid ning küsitlusi, suhtlevad teiega Goodyeari nimel ja teevad tehinguid, sh seose rehvide ostmise ja paigaldamisega ja/või muude sõidukiteenustega, ning teevad muid vajalikke toiminguid turundusteabe edastamiseks või teenuste osutamiseks veebisaidi kasutajatele ja klientidele.

Teie isikuandmeid võidakse avaldada ka:

 • mis tahes kolmandale poolele, kellele me anname asjakohase lepingu alusel üle oma õigused või kohustused;
 • mis tahes riiklikule ja/või rahvusvahelisele regulatiiv-, õiguskaitse- või vahetusasutusele või kohtule kohalduva seaduse või määruse alusel või nende nõudmisel ning
 • mis tahes kesksele või kohalikule valitsusasutusele või muule seadusega määratud või avalikule asutusele.

Mingit teavet, mille kasutajad on sellel veebisaidil saadaoleva rehvigarantii veebipõhise registreerimisvormi kaudu esitanud, ei jagata ühegi muu kolmanda poolega peale seaduses sätestatu.

 

Piiriülene andmeedastus

Goodyearis või sellest väljaspool edastatavaid isikuandmeid võidakse töödelda ka väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda, mis hõlmab Euroopa Liidu liikmesriike, Islandit, Liechtensteini ja Norrat („EMP“).

Kui teie isikuandmeid edastatakse väljapoole EMP-d, rakendame enne sellist edastamist Euroopa Liidu standardseid lepingusätteid, mille Euroopa Komisjon on heaks kiitnud, et tagada edastatavate isikuandmete piisav kaitsetase. Võite taotleda sellega seoses lisateavet ja hankida oma õiguste kaitsmise raames asjakohase rakendatud kaitsemeetme koopia (vt jaotist „Teie õigused“).

 

Teie isikuandmete säilitamine

Me säilitame Teie isikuandmeid seni, kuni see on vajalik nende eesmärkide täitmiseks, mille jaoks need koguti ning on kooskõlas seaduste ning raamatupidamise ja aruandluse nõuetega. Säilitamise aja määravad ka isikuandmete kogumise eesmärk, aegumistähtajad, õigusaktidest tulenevad nõuded andmete säilitamise kohta, lepingutingimused ja asjakohased tööstusstandardid.

Kui aga isik tahab oma isikuandmed meie andmebaasidest eemaldada enne, kui see aeg on möödunud, võib ta esitada vastava taotluse nagu allpool kirjeldatud.

 

Teie õigused

Teil on õigus juurde pääseda oma isikuandmetele, mida Goodyear selle poliitika alusel töötleb. Kui usute, et meie valduses olev teave teie kohta on vale või puudulik, võite taotleda selle parandamist. Goodyear parandab selle teabe kohe.

Samuti on teil õigus:

 • taotleda oma isikuandmete kustutamist;
 • taotleda oma isikuandmete töötlemise keelamist;
 • tühistada oma nõusoleku isikuandmeid töödelda, kui Goodyear on teilt selle nõusoleku saanud (ilma et see tühistamine mõjutaks enne tühistamist toimunud töötluse seaduslikkust);
 • vaidlustada oma isikuandmete töötlemine otseturunduse eesmärkidel või
 • vaidlustada oma isikuandmete töötlemine muul otstarbel teatud juhtudel, kui Goodyear töötleb teie isikuandmeid muul seaduslikul alusel kui see, millega te nõustusite,

ja Goodyear täidab need taotlused, tühistamise või vaidlustused kohalduvate andmekaitse-eeskirjade alusel.

Peale selle on teil õigus andmete teisaldatavusele. See on õigus hankida isikuandmeid, mille olete Goodyearile esitanud, struktuursel, üldkasutataval ja masinloetaval kujul ning taotleda nende isikuandmete edastamist kolmandale poolele ilma Goodyeari takistuseta ja teie enda konfidentsiaalsuskohustusi järgides.

Ülaltoodud õiguste kasutamiseks saatke aadressile privacy_office@goodyear.com meil koos kahepoolse skanni/koopiaga oma ID-kaardist või passist teie tuvastamiseks.

Kui te ei soovi Goodyearilt meile ega muid teateid saada, saate oma side-eelistusi kohandada, saates sellekohase meili aadressile privacy_office@goodyear.com. Goodyear käsitleb kõiki taotlusi nime eemaldamiseks mis tahes posti- või meililoendist kooskõlas kohalduvate andmekaitseseadustega.

Kui teil tekib mingeid küsimusi või te pole rahul sellega, kuidas Goodyear teie isikuandmeid töötleb, andke meile sellest teada, saates kirja aadressile Goodyear Baltic OÜ, ATT. Nordic Data Privacy, Järvevana tee 9, Tallinn, Eesti] või meiliaadressile privacy_office@goodyear.com. Uurime teie küsimust või kaebust ja vastame teile esimesel võimalusel.

Samuti on teil õigus registreerida kaebus pädevas andmekaitseasutuses.

 

Muud veebisaidid

Veebisait võib sisaldada linke mitte-Goodyeari veebisaitidele ja me teeme kõik võimaliku selleks, et linkida ainult neid veebisaite, mis jagavad meie vaatenurka kõrgete standardite ja privaatsuse austamise suhtes. Siiski ei vastuta Goodyear mitte-Goodyeari veebisaidi kasutatavate privaatsustavade või sisu eest.

 

LAPSED

Kooskõlas kohaliku õigusega ei luba me lastel oma veebilehtedel kasutajaks registreerida, kui nad on oma elukohariigi seaduste järgi alaealised. Laste osavõtuks sündmustest ja üritustest küsime me nende vanematelt nõusolekut.

 

Selle poliitika värskendamine

Kõigist tulevastest selles poliitikas kirjeldatud isikuandmete töötlemise värskendustest teavitatakse teid eelnevalt meie veebisaidi kaudu (hüpikaknaga või muul moel), samuti tavapäraste sidekanalite kaudu (nt meili teel, kui see on saadaval).

 

[1] Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 2016. aasta 27. aprilli määrus 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta seoses isikuandmete töötlemise ja nende andmete vaba liikumisega ning tühistatud direktiiv 95/46/EÜ.

[2] Tuvastatav füüsiline isik on isik, kelle saab otseselt või kaudselt tuvastada, kasutades identifikaatorit, nagu nimi, isikukood, asukohaandmed, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku füüsilisele, füsioloogilisele, geneetilisele, vaimsele, majanduslikule, kultuurilisele või sotsiaalsele identiteedile omased tegurid.