ALLA VÄGAR GER DIG
400:- TILLBAKA*

 

Fyll dina sinnen och din plånbok med Dunlops
400:- tillbaka-kampanj.*

Köp en uppsättning Dunlopdäck från sortimentet som ingår i kampanjen, få dem monterade hos din lokala återförsäljare mellan 15 maj och 30 juni och få 400:- tillbaka.


*För detaljerad information, vänligen läs våra ’Regler och villkor’ nedan.


Registrera dig och skicka in din ansökan via Dunlop Moto Rewards website.

 

 

VÄLJ BLAND VÅRA UTVALDA HÖGPRESTERANDE DÄCK

Villkor för kampanjen ”Moto Spring Cashback”

(hädanefter ”villkor” i detta dokument)

 

 1. Allmänna regler

1. Kampanjen ”Moto Spring Cashback” (”kampanj” hädanefter i detta dokument) är en marknadsföringsaktivitet som utvecklas och genomförs av Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. (”arrangör” hädanefter i detta dokument). Arrangören har sitt huvudkontor på adress Avenue Gordon Smith, L-7750 Colmar-Berg, Luxemburg och är registrerad med nummer B71.219 i Luxembourg Trade and Companies Register. Kampanjens syfte är att öka försäljningen av Dunlop motorcykeldäck (”däck” hädanefter i detta dokument), med de mönster som anges i bilaga 1 till dessa villkor.

 

2. Genomförandet av kampanjen stöds och administreras av PRO DUCT by Business Friends sp. z.o.o. (”administratör” hädanefter i detta dokument, med säte i Warsawa, at ul. Jankowska 10 (02-129 Warsawa, Polen) och registrerat med nummer 0000004049 i det polska företagsregistret för staden Warsawa, handelsdivision XII i det nationella domstolsregistret.

 

3. Kampanjen syftar till att belöna deltagare som uppfyller samtliga av villkoren i detta dokument, vid inköp av däck och monteringstjänster i samband med inköpet, under kampanjperioden, direkt från de försäljningspunkter (hädanefter i detta dokument: ”partners” eller ”partner”, för flera respektive enskilda försäljningspunkter) som definieras i bilaga 2 till dessa villkor.

 

4. Dessa villkor publiceras på kampanjwebbplatsen med följande webbadress: www.dunlopmotorewards.eu (”webbplats” hädanefter i detta dokument) under hela kampanjperioden.

 

5. Kampanjen är inte och får inte i någon som helst situation betraktas som ett lotteri eller spel.

 

2. Villkor för att delta i kampanjen

1. Kampanjen är endast och uteslutande utformad för konsumenter (dvs. enskilda personer som köper däck och tillhörande monteringstjänster för privat bruk, dvs. inte för professionellt bruk eller som del av företags- eller affärsaktiviteter) som bor i Sverige och som uppfyller samtliga av nedanstående villkor under kampanjperioden:

a)     uttryckligen godkänner webbplatsens användarvillkor vid registrering på webbplatsen

b)     anmäler sig för kampanjdeltagande på webbplatsen genom att godkänna villkoren och genom att skicka in den formella anmälan (vilket innebär att fylla i alla obligatoriska fält på webbplatsen och klicka på en länk i det e-postmeddelande som tas emot från arrangören, så att registreringsprocessen slutförs), och

c)     registrerar inköpet på webbplatsen, i enlighet med § 4 i dessa villkor, vid inköp av däck och tillhörande monteringstjänster.

(Personer som deltar i kampanjen genom att uppfylla samtliga av villkoren benämns hädanefter i detta dokument ”deltagare”.)

 

2. Arrangörens personal eller familjemedlemmar får inte delta i kampanjen. Personal hos andra enheter som arbetar med att utveckla och/eller implementera kampanjen får inte heller delta i kampanjen, vilket även gäller personer som har en permanent arbetsrelation med sådana enheter utan att för den skull vara anställda hos enheten.

 

3. Företag eller privatpersoner som köper däck och tillhörande monteringstjänster som del professionell verksamhet eller affärs-/företagsaktiviteter får inte delta i kampanjen.

 

4. Arrangören förbehåller sig rätten att dra tillbaka deltagarens rätt att delta i kampanjen, i händelse av brott mot villkoren eller om det förekommer aktiviteter som kan skada eller äventyra arrangörens anseende eller intressen. Arrangören förbehåller sig också rätten att dra tillbaka deltagarens rätt att delta i kampanjen om felaktiga, ofullständiga eller falska adresser, namn eller inköpsbevis används. En deltagare som exkluderas från kampanjen mister rätten att erhålla belöningen. Om belöningen redan har tagits emot av den exkluderade deltagaren, kan arrangören avkräva den exkluderade deltagaren ersättning uppgående till ett värde som motsvarar den mottagna belöningen.

 

3. Kampanjperiod

1.  Kampanjen startar den 2018-05-15 och pågår till den 2018-06-30 (”kampanjperiod” hädanefter i detta dokument), vilket innebär att belöningar beviljas endast för inköp av däck och tillhörande monteringstjänster inom ovan nämnda period, och endast för deltagare som uppfyller alla villkor enligt detta dokument.

 

2. Som inköps- och monteringsdatum räknas, för denna kampanj, det datum som anges på den faktura eller det kvitto som deltagaren registrerar på webbplatsen för att intyga att köpet och monteringen av däcken har skett.

 

4. Kampanjfunktion

1. Arrangören förbinder sig att belöna deltagare som uppfyller samtliga av detta dokuments villkor för inköp av däck och tillhörande monteringstjänster, då inköpet sker direkt hos en partner under kampanjperioden och under förutsättning att ifrågavarande inköp och montering registreras på webbplatsen före 2018-07-01 i enlighet med punkt 2 nedan, och att inköpet har godkänts av administratören i en verifieringsprocess.

 

2. För att få belöningen är deltagaren skyldig att på webbplatsen registrera inköp och montering av en uppsättning (främre och bakre däck av samma produktnamn) av de däcktyper som omfattas av kampanjen, och – om det inte gjordes vid registreringen på webbplatsen – ange sitt bankkonto tillsammans med relevant clearingskod osv. (dvs. IBAN- och SWIFT/BIC-nummer). Vid registrering av inköpet är deltagaren skyldig att till webbplatsen skicka tydliga bilder (inskannade kopior eller foton) av fakturor eller inköpsbevis, för att intyga att däcken och tillhörande montering har köpts direkt hos någon av våra utvalda partners inom kampanjperioden (inklusive information om däckmönster, antal inköpta däck, typ och tillverkningsår för motorcykel med sådana däck).

 

3.  Alla inskannade bilder och/eller foton av fakturor och/eller inköpsbevis som deltagaren skickar till webbplatsen, verifieras och godkänns av administratören. Administratören låter inte arrangören eller någon av arrangörens samarbetspartners/dotterbolag ta del av kommersiellt känslig information som inhämtas från deltagarna (i synnerhet information om priser på köpta produkter eller monteringstjänster).

 

4.  Arrangören förbehåller sig rätten att förvägra deltagaren belöning, om deltagaren inte har registrerat inköpet av däck och monteringstjänster på webbplatsen tillsammans med all obligatorisk information och i enlighet med reglerna före 2018-07-01. Belöning förvägras också deltagare som lämnar tillbaka däcken till partnern efter att ha registrerat köpet på webbplatsen.  

 

5.  Beaktat begränsningen i punkt 6 nedan, ska deltagare som under kampanjperioden har köpt däck och tillhörande monteringstjänster från utvalda partners och registrerat inköpet på webbplatsen i enlighet med reglerna samt inom den ovan angivna tidsramen, tilldelas en belöning om 400 SEK (”belöning”, hädanefter i detta dokument) för en uppsättning av däck (dvs. främre och bakre däck med samma mönster), vilket registreras på webbplatsen och godkänns av administratören under verifieringsprocessen.

 

6. Varje deltagare kan endast beviljas en belöning under kampanjperioden.

 

5. Meddelande om kampanjresultat och utbetalning av belöning

1. Senast 2018-06-30 ska administratören ha slutfört verifieringsprocessen för att kontrollera att deltagarna är berättigade till belöning enligt villkoren.

 

2. Inom 14 dagar räknat från slutförandet av den i punkt 1 angivna verifieringsprocessen, ska alla deltagare meddelas kampanjens resultat via ett e-postmeddelande till den adress som varje deltagare anger vid registrering på webbplatsen.

 

3. Administratören betalar belöningen direkt till deltagarna, inom 40 dagar från slutförandet av den i punkt 1 angivna verifieringsprocessen. Belöningarna betalas direkt till det bankkonto som varje deltagare anger vid registrering på webbplatsen.

 

6. Klagomål

1. Deltagarna har rätt att komma med klagomål avseende kampanjen.

 

2. Sådana klagomål måste vara skriftliga och skickas direkt till arrangören via rekommenderat brev, bud eller e-post, inom 30 dagar från mottagandet av information om eventuella oegentligheter rörande kampanjen. Klagomål som inkommer till arrangören efter den ovan nämnda tidsgränsen, beaktas inte av arrangören. Klagomål via rekommenderat brev eller med bud, skickas till följande adress, tillhörande arrangören: Goodyear Dunlop Tires Operations S.A., Motorcycle Marketing Department, Avenue Gordon Smith, L-7750 Colmar-Berg, Luxemburg. Klagomål via e-post skickas till följande e-postadress, tillhörande arrangören: contact@dunlopmotorewards.eu

 

3. Beslut om att godkänna eller avvisa klagomålet fattas uteslutande av arrangören, som skriftligen informerar deltagaren om beslutet inom 30 dagar från mottagandet av klagomålet.

 

Med förbehåll för punkt 2 ovan, ska annan kommunikation mellan deltagare, administratören och arrangören ske via webbplatsen eller via e-post, som skickas till följande adress, tillhörande administratören: dunlopmototeam@product.pl eller till följande e-postadress, tillhörande arrangören: contact@dunlopmotorewards.eu

 

7. Deltagarnas personuppgifter

1. Arrangören ska betraktas som registeransvarig med avseende på hantering och bearbetning av personuppgifter för kampanjens deltagare. Deltagarna godkänner att arrangören, i egenskap av registeransvarig och med förbehåll för tillämplig lagstiftning, bearbetar deltagarnas personuppgifter i enlighet med sekretesspolicyn på www.goodyear.com  (”sekretesspolicy”).

2. Deltagaren intygar att han/hon har läst igenom och förstått sekretesspolicyn, och godkänner att arrangören bearbetar hans/hennes personuppgifter i enlighet med sekretesspolicyn.

3. Deltagarna har rätt att tillgå sina personuppgifter och få dem korrigerade, vilket sker genom att kontakta privacy@dunlopmotorewards.eu . Angivna data bearbetas i syfte att genomföra kampanjen samt bevilja och betala ut belöningar inom ramen för kampanjen. Att delge personuppgifter är frivilligt, men obligatoriskt för att kunna delta i kampanjen.

 

8. Avslutande villkor

1.  Dessa villkor är bindande för alla parter som deltar i kampanjen. Villkoren i detta dokument utgör kampanjens principer, behörighets- och giltighetsregler, rättigheter, skyldigheter för arrangören, administratören och deltagarna.