Honda CB 1000R med Dunlop SportSmart Mk3 körandes på vägen

EN ALPINESTARS RYGGSÄCK FRÅN DUNLOP.

Dunlop "Mission: Grip" promotionen är nu klar. Vänligen fortsätt att besöka Dunlop Motorcycle webbplats för nya och spännande kampanjer.

dunlopmotorewards.eu

VÄLJ BLAND VÅRA UTVALDA HÖGPRESTERANDE DÄCK.

Villkor för kampanjen ”MISSION: GRIP”

(hädanefter ”villkor” i detta dokument)

1. Allmänna regler

1.         Kampanjen ” MISSION: GRIP” (”Kampanjen”) är en marknadsföringsaktivitet som utvecklats och genomförs av Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. (”Arrangören”). Arrangören har sitt huvudkontor på adress Avenue Gordon Smith, L-7750 Colmar-Berg, Luxemburgoch är registrerad med nummer B71.219 i Luxembourg Trade and Companies Register. Kampanjens syfte är att öka försäljningen av Dunlop motorcykeldäck (”Däck”), med de mönster som anges i Bilaga 1 till dessa villkor. 

2.         Genomförandet av kampanjen stöds och administreras av PRO DUCT by Business Friends sp. z.o.o. (”Administratören”), med säte i Warsawa, at ul. Jankowska 10 (02-129 Warsawa, Polen) och registrerat med nummer 0000004049 i det polska företagsregistret för staden Warsawa, handelsdivision XII i det nationella domstolsregistret.

3.         Kampanjen syftar till att belöna deltagare som uppfyller samtliga de villkor i detta dokument vid inköp av Däck och monteringstjänster i samband med inköpet under kampanjperioden och direkt från de försäljningsställen (hädanefter i detta dokument: ”Partners” eller ”Partner”, för flera respektive enskilda försäljningsställen) som definieras i Bilaga 2 till dessa villkor. 

4.         Belöningen som utges till de deltagare som uppfyllt samtliga de villkor som framgår av detta dokument framgår av Bilaga 3 (i det följande ”Belöningen”) 

5.         Dessa villkor publiceras på kampanjwebbplatsen med följande webbadress: www.dunlopmotorewards.eu (”Webbplatsen”) under hela kampanjperioden.

6.         Kampanjen är inte och får inte i någon som helst situation betraktas som ett lotteri eller spel.

 

2. Villkor för att delta i kampanjen

1.         Kampanjen är endast och uteslutande utformad för konsumenter (dvs. enskilda personer som köper däck och tillhörande monteringstjänster för privat bruk, dvs. inte för professionellt bruk eller som del av företags- eller affärsaktiviteter) som bor i Sverige och som uppfyller samtliga av nedanstående villkor under Kampanjperioden: 

a)    uttryckligen godkänner Webbplatsens användarvillkor vid registrering på webbplatsen

b)   anmäler sig för kampanjdeltagande på Webbplatsen genom att godkänna villkoren och genom att skicka in den formella anmälan (vilket innebär att fylla i alla obligatoriska fält på Webbplatsen och klicka på en länk i det e-postmeddelande som tas emot från Arrangören, så att registreringsprocessen slutförs), och

c)    registrerar inköpet på Webbplatsen, i enlighet med § 4 i dessa villkor, vid inköp av däck och tillhörande monteringstjänster.

(Personer som deltar i kampanjen genom att uppfylla samtliga av villkoren benämns ”Deltagare”.)

2.         Arrangörens personal eller familjemedlemmar får inte delta i Kampanjen. Personal hos andra enheter som arbetar med att utveckla och/eller implementera Kampanjen får inte heller delta i denna, vilket även gäller personer som har en permanent arbetsrelation med sådana enheter utan att för den skull vara anställda hos enheten.

3.         Företag eller privatpersoner som köper Däck och tillhörande monteringstjänster som del professionell verksamhet eller affärs-/företagsaktiviteter får inte delta i Kampanjen.

4.         Arrangören förbehåller sig rätten att dra tillbaka Deltagarens rätt att delta i Kampanjen, i händelse av brott mot villkoren eller om det förekommer aktiviteter som kan skada eller äventyra Arrangörens anseende eller intressen. Arrangören förbehåller sig också rätten att dra tillbaka Deltagarens rätt att delta i Kampanjen om felaktiga, ofullständiga eller falska adresser, namn eller inköpsbevis används. En Deltagare som exkluderas från Kampanjen mister rätten att erhålla Belöningen. Om Belöningen redan har tagits emot av den exkluderade Deltagaren, kan arrangören avkräva den exkluderade Deltagaren ersättning uppgående till ett värde som motsvarar den mottagna belöningen.

 

3. Kampanjperiod

1.    Kampanjen startar den 2019-05-01 och pågår till den 2019-06-30 (”Kampanjperioden”), vilket innebär att belöning beviljas endast för inköp av Däck och tillhörande monteringstjänster inom ovan nämnda period, och endast för Deltagare som uppfyller alla villkor enligt detta dokument. 

2.    Som inköps- och monteringsdatum räknas, för denna Kampanj, det datum som anges på den faktura eller det kvitto som deltagaren registrerar på Webbplatsen för att intyga att köpet och monteringen av Däcken har skett.

 

4. Kampanjfunktion

1.    Arrangören förbinder sig att utge Belöningen till Deltagare som uppfyller samtliga av detta dokuments villkor för inköp av Däck och tillhörande monteringstjänster, då inköpet sker direkt hos en Partner under Kampanjperiodenoch under förutsättning att ifrågavarande inköp och montering registreras på webbplatsen före 2019-07-05 i enlighet med punkt 2 nedan, och att inköpet har godkänts av Administratören i en verifieringsprocess. 

2.    För att få Belöningen är Deltagaren skyldig att på Webbplatsen registrera inköp och montering av en uppsättning (främre och bakre däck med samma produktnamn) av de däcktyper som omfattas av Kampanjen, och – om det inte gjordes vid registreringen på Webbplatsen – ange den adress till vilken Belöningen skall sändas. Vid registrering av inköpet är Deltagaren skyldig att till Webbplatsen skicka tydliga bilder (inskannade kopior eller foton) av fakturor eller inköpsbevis, för att intyga att däcken och tillhörande montering har köpts direkt hos någon av de utvalda Partnersinom Kampanjperioden (inklusive information om däckmönster, antal inköpta däck, typ och tillverkningsår för motorcykel med sådana däck).

3.    Alla inskannade bilder och/eller foton av fakturor och/eller inköpsbevis som Deltagaren skickar till Webbplatsen, verifieras och godkänns av Administratören. Administratören låter inte Arrangören ellernågon av Arrangörens samarbetspartners/dotterbolagta del av kommersiellt känslig information som inhämtas från Deltagarna (i synnerhet information om priser på köpta produkter eller monteringstjänster).

4.    Arrangören förbehåller sig rätten att förvägra Deltagaren belöningen, om Deltagaren inte har registrerat inköpet av Däck och monteringstjänsterpå Webbplatsen tillsammans med all obligatorisk information och i enlighet med reglerna före 2019-07-05. Belöning förvägras också Deltagare som lämnar tillbaka Däcken till Partnern efter att ha registrerat köpet på Webbplatsen.   

5.    Beaktat begränsningen i punkt 6 nedan, ska Deltagare som under Kampanjperioden har köpt Däck och tillhörande monteringstjänster från utvalda Partners och registrerat inköpet på Webbplatsen i enlighet med reglerna samt inom den ovan angivna tidsramen erhålla Belöningen för en uppsättning av Däck (dvs. främre och bakre däck med samma mönster), vilket registreras på Webbplatsen och godkänns av Administratören under verifieringsprocessen. 

6.    Varje Deltagare kan endast beviljas en Belöning under kampanjperioden. 

 

5. Meddelande om kampanjresultat och utbetalning av Belöning

1.    Senast 2019-07-01 ska Administratören ha slutfört verifieringsprocessen för att kontrollera att Deltagarna är berättigade till belöning enligt villkoren.

2.    Inom 14 dagarräknat från slutförandet av den i punkt 1 angivna verifieringsprocessen, ska alla Deltagare meddelas Kampanjens resultat via ett e-postmeddelande till den adress som varje Deltagare anger vid registrering på Webbplatsen.

3.    Administratören utger Belöningen direkt till Deltagarna, inom 40 dagarfrån slutförandet av den i punkt 4.1 ovan angivna verifieringsprocessen. Belöningen skickas direkt till den adress  som varje Deltagare anger vid registrering på Webbplatsen.

 

6. Klagomål

1.         Deltagarna har rätt att komma med klagomål avseende kampanjen.

2.         Sådana klagomål måste vara skriftliga och skickas direkt till Arrangören via rekommenderat brev, bud eller e-post, inom 30 dagar från mottagandet av information om eventuella oegentligheter rörande kampanjen. Klagomål som inkommer till Arrangören efter ovan nämnda tidsgräns beaktas inte. Klagomål via rekommenderat brev eller med bud, skickas till följande adress, tillhörande Arrangören: Goodyear Dunlop Tires Operations S.A., Motorcycle Marketing Department,Avenue Gordon Smith, L-7750 Colmar-Berg, Luxemburg.Klagomål via e-post skickas till följande e-postadress, tillhörande Arrangören: contact@dunlopmotorewards.eu

3.         Beslut om att godkänna eller avvisa klagomålet fattas uteslutande av Arrangören, som skriftligen informerar Deltagaren om beslutet inom 30 dagar från mottagandet av klagomålet.

Med förbehåll för punkt 6.2 ovan, ska annan kommunikation mellan Deltagare, Administratören och Arrangören ske via Webbplatsen eller via e-post, som skickas till följande adress, tillhörande Administratören: dunlopmototeam@product.pl ellertill följande e-postadress, tillhörande Arrangören: contact@dunlopmotorewards.eu

 

7. Deltagarnas personuppgifter 

1.         Arrangören ska betraktas som registeransvarig med avseende på hantering och bearbetning av personuppgifter för kampanjens deltagare. Deltagarna godkänner att Arrangören, i egenskap av registeransvarig och med förbehåll för tillämplig lagstiftning, bearbetar Deltagarnas personuppgifter i enlighet med sekretesspolicyn på www.goodyear.com  (”sekretesspolicy”).

2.         Deltagaren intygar att han/hon har läst igenom och förstått sekretesspolicyn, och godkänner att Arrangören bearbetar hans/hennes personuppgifter i enlighet med sekretesspolicyn.

3.         Deltagarna har rätt att tillgå sina personuppgifter och få dem korrigerade, vilket sker genom att kontakta privacy@dunlopmotorewards.eu. Angivna data bearbetas i syfte att genomföra kampanjen samt bevilja och betala ut belöningar inom ramen för kampanjen. Att delge personuppgifter är frivilligt, men obligatoriskt för att kunna delta i kampanjen.

 

8. Avslutande villkor

1.         Dessa villkor är bindande för alla parter som deltar i kampanjen. Villkoren i detta dokument utgör kampanjens principer, behörighets- och giltighetsregler, rättigheter, skyldigheter för arrangören, administratören och deltagarna.

 

Bilaga 1 till villkoren för kampanjen ”MISSION: GRIP”

LISTA ÖVER MOTORCYKELDÄCK SOM BELÖNING KAN ERHÅLLAS FÖR VID INKÖP ENLIGT VILLKOREN FÖR KAMPANJEN ” MISSION: GRIP”:

För att få rätt att delta i kampanjen måste deltagaren köpa en uppsättning däck (framdäck och bakdäck) 

1.    Roadsmart III

2.    Sportsmart Mk3

3.    Trailsmart Max 

4.    Sportsmart TT

5.    American Elite

6.    D212 GP Racer 

 

Bilaga 2 till villkoren för kampanjen ”MISSION: GRIP”

LISTA ÖVER PARTNERS SOM DELTAR I KAMPANJEN ”MISSION: GRIP”:

 

DEALER NAME TOWN ADDRESS POSTCODE
       
STIGEFELTS MOTOR AB ANDERSTORP ÅGATAN 9 33432
CUSTOM BY KENT BJUV KUMMINGATAN 8 26736
LUGNETS MC-CENTER BORÅS VON LINGESV. 3 50447
CLAESSONS MOTOR BROMÖLLA INDUSTRIGATAN 11 29539
YAMAHA STORE FALUN FALUN ROXNÄSVÄGEN 13 79144
BR. NILSSON MC TILLBEHÖR HELSINGBORG KANONGATAN 159 25467
PRO-BIKE AB HELSINGBORG HELSINGBORG GARNISONSGATAN 6 25466
ELIT MC HISINGS KÄRRA ORREKULLA INDUSTRIGATAN 35 42536
KENNETHS MC-SERVICE AB HISINGS KÄRRA TAGENEVÄGEN 21 42537
YAMAHA CENTER KARLSTAD KARLSTAD GJUTERIGATAN 20 65221
CARLBARKS MOTOR KUMLA NORRAMOSVÄGEN 1 69271
MOTORSPORT LANDSKRONA STUVERIGATAN 1 26135
BEVIKSGRUPPEN AB LINKÖPING LÅSKOLVSGATAN 1 58941
LILLEMANS MC LUND LANDERIGRÄNDEN 6 22355
JE68 MOTORCYCLES AB LÖDDEKÖPINGE TEKNIKVÄGEN 4 24643
PÅARPS MC-SERVICE PÅARP MASKINISTGATAN 1 25351
Wheeler - Dealer SALTSJÖ-DUVNÄS Kranglans väg  13150
JANNES MC & MOPEDDELAR SKILLINGARYD VASAGATAN 22 56831
DIN MC AB SOLLENTUNA ROTEBERGSVÄGEN 2 19278
STOCKHOLMS MC-VARUHUS AB STOCKHOLM NORRBACKAGATAN 47/LASTKAJEN 11341
NORTHBIKE SWEDEN AB SUNDSVALL NORRAVÄGEN 8 85650
GIBSON MC SVEDALA FÖRETAGSGATAN 15 23351
BIKE TROLLHÄTTAN AB TROLLHÄTTAN LEXTORPSV 997 46165
NORTHBIKE UMEÅ AB UMEÅ FORMVÄGEN 8 90621
CYKEL & MC-HALLEN I VISBY AB VISBY EKMANSGAT 14 62146
AB AVA MC VÅRBY VÅRBY ALLÉ 53 14330
MC KOMPANIET AB VÄRING VÄRINGSVÄGEN 1 54176
RACING SPORT AROS AB VÄSTERÅS SIGNALISTGATAN 3 B 72131
MICKES MOTOR AB VÄXJÖ HJALMAR PETRISV.57-59 35246
SÖLVERUP RACING AB YSTAD N ZINKGATAN 1 27139
ÖSTERSKÄRS DÄCKSERVICE AB ÅKERSBERGA SÅGVÄGEN 11A 18440
Västerås Däck Västerås OMFORMARGATAN 1 72137
DOHINI DÄCK AB VÄXJÖ MÅRDVÄGEN 15 35245
EUROMASTER VÄSTERVIK VÄSTERVIK ALLÉN 82 59361
BIL OCH MARIN I VÄXJÖ AB VÄXJÖ MORÄNVÄGEN 8 35245
HURTIG'S MOTOR & MONTAGE AB DJURÅS TILLASVÄGEN 12 78560
JALLES BIL & DÄCK HALMSTAD RYTTARVÄGEN 12 30260
SJÖMADÄCK AB LINDESBERG SKRINNARGATAN 4 A 71134
SOLNA DÄCKSERVICE KISTA ÖSTERÖGATAN 2 16440
FALU DÄCKSERVICE AB FALUN INGARVSVÄGEN 5 79177
DÄCKHUSET AB SUNDSVALL LAGERGATAN 10 85633
MC Montörerna Norrköping Skalles Väg 20 60597
DÄCKVERKSTADEN LJURA GUMMI AB Norrköping Maskingatan 14-16 60223
Lingvalls motor Gävle Kryddstigen 12 80292
Northbike Umeå  Umeå Formvägen 8 90621
Pro Bike AB Sollentuna Kuskvägen 3 19162
Örby Mc AB Hägersten Västbergavägen 24 12630

 

Bilaga 3

Mission Grip - Belöning