Honda CB 1000R z oponami Dunlop SportSmart Mk3  na drodze

160 ZWROTU OD DUNLOPA.

Promocja „Cashback” Dunlop już się zakończyła. Prosimy sprawdzać stronę internetową Dunlop Motorcycle pod kątem nowych i ekscytujących promocji.

dunlopmotorewards.eu

WYBIERZ SPOŚRÓD NASZYCH NAJDOSKONALSZYCH OPON.

Regulamin akcji promocyjnej o nazwie „Nasza Misja Twoja Przyczepność zwrot 160PLN”

(zwany dalej „Regulaminem”)

 

1. Postanowienia ogólne 

1.         Akcja promocyjna o nazwie „Nasza Misja Twoja Przyczepność zwrot 160PLN” (zwana dalej „Akcją promocyjną”) jest akcją marketingową przygotowaną i realizowaną przez spółkę Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. z siedzibą przy Avenue Gordon Smith, L-7750 Colmar-Berg, Luksemburg, wpisaną do luksemburskiego Rejestru Handlowego i Spółek pod numerem B71.219 (zwaną dalej „Organizatorem”), mającą na celu zwiększenie sprzedaży opon motocyklowych marki Dunlop o rodzajach bieżnika określonych w Załączniku 1 do niniejszego Regulaminu (zwanych dalej „Oponami”).

2.         Przeprowadzenie Akcji promocyjnej powierzone zostało przez Organizatora spółce PRO DUCT by Business Friends sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jankowskiej 10 (02-129 Warszawa, Polska), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000004049 (zwanej dalej „Administratorem”).

3.         Celem Akcji promocyjnejjest nagrodzenie Uczestników, którzy spełnią w Okresie Akcji promocyjnejwszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie dotyczące zakupu Opon razem z usługą ich montażu w dowolnym punkcie sprzedaży prowadzonym przez dealera, detalistę lub innego sprzedawcę mającego siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

4.         Treść niniejszego Regulaminu jest dostępnana stronie internetowej Akcji promocyjnej pod adresem: www.dunlopmotorewards.eu(zwanej dalej „Stroną internetową”) przez cały Okres Akcji promocyjnej.

5.         Akcja promocyjna nie jest grą losową i nie może w żadnym przypadku być za taką uważana.

 

2. Warunki uczestnictwa w Akcji promocyjnej

1.         Akcja promocyjnajest kierowana wyłącznie do konsumentów (tj. osób kupujących Opony razem z usługą montażu w celach niezwiązanych z ich działalnością gospodarczą lub zawodową) zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, którzy w Okresie Akcji promocyjnejspełnili wszystkie poniższe warunki: 

a)    podczas rejestracji na Stronie internetowej wyrazili zgodę na Warunki korzystania ze Strony internetowej; oraz

b)   prawidłowo zarejestrowali za pośrednictwem Strony internetowej zakup Opon razem z usługą ich montażu zgodnie z § 4 niniejszego Regulaminu;

osoby te zwane będą dalej łącznie „Uczestnikami” lub indywidualnie „Uczestnikiem”.

2.         W Akcji promocyjnejnie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, członkowie ich rodzin ani pracownicy innych podmiotów uczestniczących w przygotowaniu i realizacji Akcji promocyjnejna zlecenie Organizatora, jak również osoby pozostające z powyższymi podmiotami w stałym stosunku współpracy, który nie wynika z umowy o pracę.

3.         W Akcji promocyjnejnie mogą uczestniczyć osoby fizyczne ani osoby prawne, które dokonają zakupu Opon razem z usługą ich montażu w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej lub zawodowej.

4.         Organizator zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji o wykluczeniu Uczestnika z udziału w Akcji promocyjnej w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu, a także prowadzenia działań szkodzących dobremu imieniu, reputacji lub interesom Organizatora. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji o wykluczeniu Uczestnika z udziału w Akcji promocyjnej w przypadku podania przez niego niepełnych lub fałszywych adresów, nazw lub dowodów zakupu. W takim przypadku wykluczeni Uczestnicy tracą prawo do otrzymania Premii. Jeśli wykluczeni Uczestnicy otrzymali już Premię, Organizator może żądać od nich bezpośrednio zwrotu kwoty równoważnej otrzymanej przez nich Premii.

 

3. Czas trwania Akcji promocyjnej

1.    Akcja promocyjnarozpoczyna się w dniu 01.04.2019 r.i trwa do dnia 31.05.2019 r.(zwanym dalej „Okresem Akcji promocyjnej”), co oznacza, że Premie przyznawane będą wyłącznie za zakup Opon razem z usługą ich montażu dokonany w powyższym okresie przez Uczestników spełniających wszystkie warunki wskazane w Regulaminie.

2.    Dla celów Akcji promocyjnej przyjmuje się, że datą zakupu i montażu Opon jest data wskazana na fakturach VAT lub paragonach przesłanych za pośrednictwem Strony internetowej, potwierdzających dokonanie zakupu oraz montaż Opon przez danego Uczestnika.

 

4. Mechanizm Akcji promocyjnej

1.    Organizator zobowiązuje się przyznać Premię Uczestnikom spełniającym wszystkie warunki wskazane w niniejszym Regulaminie, którzy zakupili w Okresie Akcji promocyjnejOpony wraz z usługą ich montażu w od dowolnego dealera, detalisty lub innego sprzedawcy mającego siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem prawidłowego zarejestrowania powyższego zakupu i montażu za pośrednictwem Strony internetowej w terminie do dnia 30.06.2019 r.zgodnie z punktem 2 poniżej oraz zatwierdzenia dokonanego zakupu przez Administratora w procesie weryfikacji. 

2.    Aby otrzymać Premię, Uczestnicy są zobowiązani zarejestrować za pośrednictwem Strony internetowej zakup i montaż Opon objętych Akcją promocyjnąoraz – w przypadku, gdy nie zrobili tego podczas procesu rejestracji na Stronie internetowej - wskazać numer swojego rachunku bankowego wraz z odpowiednim kodem banku (tj. numerem IBAN i SWIFT/BIC). W trakcie procesu rejestracji zakupu Uczestnicy są zobowiązani przesłać za pośrednictwem Strony internetowej wyraźne skany lub zdjęcia faktur VAT lub paragonów potwierdzających zakup Opon wraz z usługą ich montażu w Okresie Akcji promocyjnejod dowolnego dealera, detalisty lub innego sprzedawcy mającego siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (z podaniem informacji o rodzaju bieżnika, liczbie zakupionych Opon oraz typie i roczniku motocykla, w którym zamontowano Opony). 

3.    Wszystkie przesłane przez Uczestników za pośrednictwem Strony internetowej zdjęcia oraz skany faktur VAT i paragonów zostaną zweryfikowane i zatwierdzone przez Administratora. Administrator nie ujawni Organizatorowi ani żadnemu z podmiotów z nim powiązanych wrażliwych informacji handlowych uzyskanych od Uczestników (w szczególności informacji o cenach zakupionych produktów i usług montażu).

4.    Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyznania Premii Uczestnikowi, który nie zarejestrował prawidłowo zakupu Opon i usług ich montażu za pośrednictwem Strony internetowej lub nie przesłał wszystkich wymaganych informacji do dnia 30.06.2019 r.lub Uczestnikowi, który zwrócił Opony sprzedawcy po zarejestrowaniu ich zakupu za pośrednictwem Strony internetowej.

5.    Z zastrzeżeniem ograniczenia wskazanego w punkcie 6 poniżej, Uczestnicy którzy w OkresieAkcji promocyjnejzakupili Opony wraz z usługą ich montażu od dowolnego dealera, detalisty lub innego sprzedawcy mającego siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i należycie zarejestrowali ich zakup i montaż za pośrednictwem Strony internetowej w terminie wskazanym w Regulaminie, otrzymają premię pieniężną w wysokości 160 PLN

6.     za jeden komplet Opon (tj. oponę przednią i tylną posiadającą ten sam rodzaj bieżnika) należycie zarejestrowany za pośrednictwem Strony internetowej i zatwierdzony przez Administratora w procesie weryfikacji (dalej zwaną „Premią”).

7.    Każdy z Uczestników jest uprawniony do otrzymania w Okresie Akcji promocyjnejtylko jednej Premii. 

 

5. Ogłoszenie wyników Akcji promocyjnej i wypłata Premii

1.    Proces weryfikacji potwierdzający spełnienie przez Uczestników wszystkich warunków uprawniających ich do otrzymania Premii zostanie przeprowadzony przez Administratora najpóźniej do dnia 30.06.2019 r.

2.    Wszyscy Uczestnicy zostaną powiadomieni w ciągu 4 dni  od dnia zakończenia procesu weryfikacji, o którym mowa w punkcie 1 powyżej o wynikach Akcji promocyjnejza pośrednictwem wiadomości elektronicznej wysłanej na adres podany przez nich podczas procesu rejestracji na Stronie internetowej.

3.    Administrator wypłaci Premię uprawnionym do niej Uczestnikom bezpośrednio, w ciągu 4dniliczonych od zakończenia procesu weryfikacji, o którym mowa w punkcie 1 powyżej. Premie wypłacane będą bezpośrednio na rachunek bankowy wskazany przez każdego Uczestnika podczas procesu rejestracji na Stronie internetowej.

 

6. Reklamacje

1.         Uczestnicy mają prawo zgłaszania reklamacji dotyczących Akcji promocyjnej.

2.         Uczestnicy mogą zgłaszać reklamacje bezpośrednio do Organizatora na piśmie wysłanym listem poleconym lub przesyłką kurierską lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 30 dni od daty otrzymania informacji o nieprawidłowościach dotyczących Akcji promocyjnej. Reklamacje otrzymane przez Organizatora po tym terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacje zgłaszane listem poleconym lub przesyłką kurierską należy przesyłać na następujący adres Organizatora:Goodyear Dunlop Tires Operations S.A., MotorcycleMarketing Department,Avenue Gordon Smith, L-7750 Colmar-Berg, Luksemburg.Reklamacje zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesyłać na następujący adres e-mail Organizatora:contact@dunlopmotorewards.eu.

3.         Decyzję o uznaniu lub odrzuceniu reklamacji podejmuje Organizator, który poinformuje Uczestnika zgłaszającego reklamację o swojej ostatecznej decyzji w ciągu 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

4.         Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień punktu 2 powyżej, wszelka pozostała korespondencja między Uczestnikami, Administratorem i Organizatorem będzie prowadzona za pośrednictwem Strony internetowej lub poczty elektronicznej wysyłanej na następujący adres e-mail Administratora: dunlopmototeam@product.pllub na następujący adres e-mail Organizatora: contact@dunlopmotorewards.eu.

 

7. Dane osobowe Uczestników 

1.         Organizator jest administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestników biorących udział w Akcji promocyjnej. 

2.         Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania poprzez skontaktowanie się z Organizatorem za pośrednictwem następującego adresu e-mail: privacy@dunlopmotorewards.eu. Przekazane dane będą przetwarzane w celu realizacji Akcji promocyjnej, przyznawania oraz wypłaty Premii. Ujawnienie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu wzięcia udział w Akcji promocyjnej.

 

8. Postanowienia końcowe

1.         Niniejszy Regulamin wiąże wszystkie strony uczestniczące w Akcji promocyjnej. Regulamin określa zasady Akcji promocyjnej, kryteria uczestnictwa w Akcji promocyjnej oraz prawa i obowiązki Organizatora, Administratora i Uczestników.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Akcji promocyjnej o nazwie „Wiosenna Kampania zwrotu 160PLN”

LISTA OPON MOTOCYKLOWYCH, KTÓRYCH ZAKUP I MONTAŻ UPOWAŻNIA DO UZYSKANIA PREMII W RAMACH AKCJI PROMOCYJNEJ „WIOSENNA KAMPANIA ZWROTU 160PLN”:

 

1.    RoadSmart III

2.    SportSmart Mk3 

3.    TrailSmart Max 

4.    SportSmart TT

5.    American Elite

6.    D212 GP Racer