BMW M 1000 RR with Dunlop SportSmart TT tyres on the track

WIĘKSZA PRZYCZEPNOŚĆ ZA MNIEJ.

Nowy sezon. Nowe opony. Od drogi po szlak, nowy komplet poniższych opon Dunlop oznacza pewność i przyczepność, których potrzzebujesz, aby cieszyć się z jazdy. A wszystko to ze zwrotem w wysokości 140 PLN. Odwiedź www.dunlop.eu, aby dowiedzieć się więcej.

Nasza oferta obejmuje gamę opon hypersport, SportSmart TT, która pozwala przekraczać granice podczas jazdy na torze, lub SportSmart Mk3, która zapewniahypersportowe osiagi w codziennej jeździe. Na drugim końcu spektrum zastosowań Trailmax Raid umożliwia miłośnikom przygód czerpanie przyjemności z jazdy po trudnych drogach gruntowych, a także krętych, malowniczych alpejskich przełęczach. Nasza najnowsza opona sportowo-turystyczna, RoadSmart IV, zapewnia lepsze osiagi na jeszcze dłużej, Trailmax Meridian to Twój idealny partner dla motocykli adventure , a opona crossover Mutant - dla czystej pewnościpodczas jazdy. Zamów nowe opony Dunlop już dziś. Mniejsze obciażenie portfela. Więcej emocji podczas jazdy.


JAK OTRZYMAĆ SWOJE 140 PLN ZWROTU

Kup i zamontuj zestaw pasujacych kwalifikujacych się opon Dunlop z prezentowanego tutaj asortymentu w okresie od 15 kwietnia 2024 r. do 31 maja 2024 r.

Wekdź na 
dunlopmotorewards.eu 
i wypełnij formularz online

Prześlij kopię dowodu zakupu Twoich opon.

Czekaj na przesłanie swoich 140 PLN zwrotu bezpośrednio na Twój rachunek bankowy.


TERMS AND CONDITIONS.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ „Więcej przyczepności: za mniej”

(zwany dalej „Regulaminem”)

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „Więcej przyczepności: za mniej” (zwanej dalej „Akcją promocyjną”) jest Goodyear Operations S.A. z siedzibą w Colmar-Berg, Luxembourg (adres: in Avenue Gordon Smith, L-7750 Colmar-Berg, Luxembourg), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Luxembourg Trade and Companies Register pod numerem  B71.219. (zwana dalej „Organizatorem”). Akcja promocyjna ma na celu zwiększenie sprzedaży nowych opon motocyklowych marki „Dunlop” przeznaczonych do motocykli, zdefiniowanych w załączniku numer 1 (zwanych dalej „OponamiPromowanymi lub Oponami ").

2. Koordynatorem i administratorem Akcji promocyjnej jest PRO DUCT by Business Friends sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jankowskiej 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000004049 (zwana dalej „Koordynatorem”).

3. Celem Akcji promocyjnej jest nagrodzenie Uczestników, którzy spełnią łącznie wszystkie warunki wskazane w Regulaminie, za dokonanie zakupu kompletu Opon Promowanych wraz z usługą ich montażu we wskazanych punktach sprzedaży (zwanych dalej „Punktami Sprzedaży”). Lista Punktów Sprzedaży dostępna jest w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu.

4. Regulamin promocji jest  dostępny na stronie internetowej prowadzonej pod adresem www.dunlopmotorewards.eu (zwanej dalej „Stroną Internetową”).

5. Akcja promocyjna nie jest grą losową i w żadnym wypadku nie może być za nią uważana.

 

§ 2. Warunki udziału w akcji promocyjnej

1. Akcja promocyjna została stworzona wyłącznie dla klientów indywidualnych, nabywających opony na własne potrzeby wraz z usługą montażu w profesjonalnym punkcie sprzedaży na terenie Polski. W celu wzięcia udziału w Akcji promocyjnej Uczestnik zobowiązany jest do łącznego spełnienia wszystkich poniższych warunków w Okresie Obowiązywania Akcji promocyjnej:

a) wyrazić zgodę na korzystanie z warunków promocji podczas rejestracji na stronie internetowej oraz

b) dokonania rejestracji zakupu Opon Promowanych wraz z usługą ich montażu na Stronie Internetowej poprzez czytelne i kompletne wypełnienie umieszczonego formularza podając: imię i nazwisko Uczestnika, numer telefonu Uczestnika i adres email Uczestnika, miejsce dokonania zakupu, nazwę Punktu Sprzedaży, który dokonał sprzedaży Opon Promowanych wraz z usługą ich montażu oraz datę, model i rozmiar Opon Promowanych, oraz załączenia zdjęcia lub skanu Dowodu zakupu.

c) poprawnego zarejestrowania zakupu na stronie internetowej wraz z usługa montażu opon zgodnie z § 4 niniejszego regulaminu: zwani dalej łącznie „Uczestnikami” lub indywidualnie „Uczestnikiem”.

2. W Akcji promocyjnej nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, Koordynatora ani Punktów Sprzedaży, członkowie ich rodzin ani pracownicy innych podmiotów uczestniczących w przygotowaniu i realizacji Akcji promocyjnej na zlecenie Organizatora lub Koordynatora, jak również osoby pozostające z powyższymi podmiotami w stałym stosunku współpracy, który nie wynika z umowy o pracę.

3. W Akcji promocyjnej nie mogą uczestniczyć firmy ani użytkownicy, którzy  nabywają Opony wspólnie z usługami montażowymi w ramach swojej działalności zawodowej lub gospodarczej.

4. Organizator zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji o wykluczeniu Uczestnika z udziału w Akcji promocyjnej w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, a także w przypadku prowadzenia przez Uczestnika działań szkodzących dobremu imieniu, reputacji lub interesom Organizatora. Organizator zastrzega sobie również prawo do podjęcia decyzji o cofnięciu prawa Uczestnika do udziału w Akcji promocyjnej w przypadku posługiwania się przez niego niepełnymi lub fałszywymi adresami, nazwiskami lub dowodem zakupu. Wykluczony w ten sposób Uczestnik traci prawo do otrzymania jakiejkolwiek Nagrody, a jeśli otrzymał już Nagrodę, Organizator może zażądać od niego zwrotu jej równowartości.

 

§ 3. Czas trwania akcji promocyjnej

1. Akcja rozpoczyna się od dnia  15.04.2024 r. i trwa do dnia  31.05.2024 r. (dalej: „Okres trwania Kampanii”), co oznacza, że Nagrody będą przyznawane wyłącznie za zakup Opon wraz z usługą ich montażu w ww. okresie przez Uczestników spełniających wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie.

2. Na potrzeby niniejszej Akcji za datę zakupu i montażu Opon uważa się datę wskazaną na fakturach VAT lub paragonach przesłanych do Koordynatorai potwierdzających zakup i montaż Opon przez odpowiednich Uczestników.

 

§ 4.  Mechanizm Akcji promocyjnej

1. Organizator zobowiązuje się do przyznania Nagrody Uczestnikom spełniającym wszystkie warunki wskazane w niniejszym Regulaminie zakupu Opon wraz z usługą ich montażu w Okresie Akcji bezpośrednio od dowolnego Punktu Sprzedaży pod warunkiem, że ww. zakup i montaż zostaną prawidłowo zarejestrowana na stronie internetowej do dnia 15.06.2024 r. zgodnie z pkt. 2 poniżej i zostanie pozytywnie zatwierdzona przez Administratora w procesie weryfikacji, potwierdzając spełnienie kryteriów uczestnictwa przez Uczestnika Akcji promocyjnej.

2. W celu otrzymania Nagrody, Uczestnicy zobowiązani są do zarejestrowania na stronie internetowej zakupu i montażu co najmniej kompletu Opon (jeden przód i tył o tej samej nazwie produktu) objętych Akcją oraz – jeżeli nie zostało to zrobione podczas ich rejestracji na Stronie internetowej: www.dunlopmotorewards.eu wskazać swój rachunek bankowy wraz z odpowiednim kodem rozliczeniowym (tj. IBAN i numer SWIFT/BIC). Podczas procesu rejestracji zakupu Uczestnicy zobowiązani są do zamieszczenia na stronie internetowej wyraźnych skanów lub zdjęć faktur VAT lub paragonów potwierdzających zakup Opon i usług montażowych, zakupionych bezpośrednio od wybranych Partnerów w Okresie trwania Akcji (w tym informacje o wzorze ogumienia, ilości zakupionych Opon, typ i rok produkcji motocykla wyposażonego w takie opony).

3. Wszelkie skany i zdjęcia faktur VAT lub paragonów zamieszczane na stronie internetowej przez Uczestników będą weryfikowane i zatwierdzane przez Koordynatora. Koordynator nie ujawni ani Organizatorowi, ani podmiotom z nim powiązanym żadnych szczególnie chronionych informacji handlowych uzyskanych od Uczestników (w szczególności informacji o cenach zakupionych Produktów i usług montażowych).

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania Nagrody Uczestnikowi, który do dnia 15.06.2024 r. nie zarejestrował prawidłowo zakupu Opon i usług montażowych w Punkcie Sprzedażywraz ze wszystkimi wymaganymi informacjami lub Uczestnikowi, który zwrócił do Punktu Sprzedaży Opony po zakupie i rejestracja na stronie internetowej.

5. Z zastrzeżeniem ograniczenia wskazanego w pkt. 6 poniżej, Uczestnikom, którzy zakupili Opony wraz z usługą montażu u jednego z Punktów Sprzedażyw Okresie trwania akcji promocyjnej i prawidłowo zarejestrowali taki zakup i montaż w Punkcie Sprzedaży we wskazanym terminie, przysługuje nagrodę w wysokości 140 złotych (słownie: sto czterdzieści złotych) za jeden komplet Opon (tj. oponę przednią i tylną tego samego wzoru), które zostały należycie zarejestrowane na stronie internetowej i zostaną zatwierdzone przez Koordynatoraw procesie weryfikacji (dalej „Nagroda”) .

6. Każdy Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę w całym Okresie trwania akcji promocyjnej.

 

§ 5. Ogłoszenie wyników akcji promocyjnej i wypłata Nagród

1. Proces weryfikacji spełnienia przez Uczestników wszystkich kryteriów uprawniających do otrzymania Nagród zostanie przeprowadzony przez Administratora najpóźniej do dnia 30.06.2024r.

2. Wszyscy Uczestnicy zostaną powiadomieni w terminie 14 dni liczonych od dnia zakończenia procesu weryfikacji wskazanego w ust. 1 powyżej o wyniku przeprowadzonej przez nich akcji promocyjnej wiadomością e-mail wysłaną na adres e-mail podany przez nich podczas procesu rejestracji na stronie internetowej.

3. Nagrody zostaną wypłacone Uczestnikom bezpośrednio przez Koordynatoraw ciągu 40 dni liczonych od zakończenia procesu weryfikacji wskazanego w punkcie 1 powyżej. Nagrody zostaną wypłacone bezpośrednio na rachunek bankowy wskazany przez każdego Uczestnika podczas procesu rejestracji na stronie internetowej. Wszelkie konsekwencje niepodania rachunku bankowego w terminie lub podania nieprawidłowego ponosi zainteresowany Uczestnik.

 

§ 6. Reklamacje

1. Uczestnicy mają prawo zgłaszania reklamacji dotyczących Akcji promocyjnej.

2. Uczestnicy zobowiązani są do zgłaszania wszelkich reklamacji bezpośrednio do Organizatora w formie pisemnej listem poleconym lub kurierem lub korespondencją e-mail w terminie 30 dni od daty otrzymania informacji o nieprawidłowościach związanych z Akcją promocyjną. Wszelkie reklamacje otrzymane przez Organizatora po upływie w/w terminu nie będą przez Organizatora rozpatrywane. Reklamacje przesyłane listem poleconym lub przesyłką kurierską należy przesyłać na adres Organizatora: Goodyear Operations S.A., Dział Marketingu Motocykli, Avenue Gordon Smith, L-7750 Colmar-Berg, Luksemburg. Reklamacje składane w drodze korespondencji e-mailowej należy kierować na następujący adres e-mail Organizatora: contact@dunlopmotorewards.eu

3. Decyzja o uznaniu lub odrzuceniu reklamacji należy do Organizatora, który pisemnie poinformuje Uczestnika składającego reklamację, w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, o jego ostatecznej decyzji.

Z zastrzeżeniem odmiennego postanowienia pkt 2 powyżej, wszelka inna komunikacja pomiędzy Uczestnikami Koordynatorem i Organizatorem odbywa się za pośrednictwem strony internetowej lub za pośrednictwem korespondencji e-mailowej kierowanej na adres e-mail Koordynatora: dunlopmototeam@product.pl  lub na adres e-mail Organizatora: contact@dunlopmotorewards.eu

 

§ 7. Dane osobowe Uczestników akcji promocyjnej

1. Twoje dane osobowe będą zbierane w trakcie tej Kampanii tylko w zakresie niezbędnym do organizacji Kampanii, chyba że wyraźnie wyraziłeś zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych do innych celów. Biorąc udział w tej Kampanii oświadczasz, że rozumiesz, iż Organizator i Koordynatorbędą przetwarzać dane osobowe zgodnie z Polityką Prywatności Goodyear, dostępną pod adresem: https://www.dunlop.eu/pl_pl/motorcycle/privacy.html

 

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest wiążący dla wszystkich stron biorących udział w Akcji. Regulamin określa zasady akcji promocyjnej, kryteria kwalifikacyjne do uczestnictwa w akcji promocyjnej, prawa i obowiązki Organizatora, Koordynatora oraz Uczestników.

 

Załącznik 1

do Regulaminu

Akcji promocyjnej „Więcej przyczepności: za mniej”.

 

LISTA OPON MOTOCYKLOWYCH ( OPON ) , biorących udział w akcji promocyjnej „Więcej przyczepności za mniej.”, do której Uczestnicy aby się zakwalifikować, muszą zakupić komplet OPON (przednią i tylną):

1. Roadsmart IV

2. Sportsmart MK3

3. SportSmart TT

4. Trailmax Meridian

5. Mutant

6. Trailmax Raid